แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว

     ศู
นย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ตั้งอยู่ที่ ม.1 จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวและสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 4(น้ำเชี่ยว ตราด) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้มีศักยภาพ สามารถใช้เป็นที่เรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัยของเยาวชนและประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

    ระเพณีแข่งขันพายเรือประจำปี จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือช่วงหลังวันถือศีลอด      (รอมฎอน) ของชาวมุสลิม จัดขึ้นบริเวณริมคลองน้ำเชี่ยว มีเอกลักษณ์คือ การพายเรือด้วยลำไม้ไผ่แทนการใช้ไม้พายกิจกรรมเช่าเรือตกปลา ดำน้ำดูปะการัง ราคาประมาณ 6,000 - 10,000 บาท/คืน ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาและขนาดของเรือ มีกิจกรรมตกปลา ไดหมึก ตกหมึก ล่องเรือรับประทานอาหาร หรือดำน้ำดูปะการัง สามารถเช่าเรือติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว มีเรือให้บริการเป็นจำนวนมาก และสามารถเลือกโปรแกรมกิจกรรมได้

บ้านพักโฮมเสตย์ อยู่ ม.1 บริเวณริมคลองน้ำเชี่ยว ติดกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน มีจำนวน 8 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละประมาณ 50 คน ราคา 120 บาท/คน/คืน พร้อมอาหารเย็น - เช้า มีที่นอนและผ้าห่มบริการฟรี ในช่วงกลางคืนสามารถชมหิ่งห้อยได้ ติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว