ประจำวันที่   9  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


08.30 น.   - ประธานในพิธีเปิดในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแต่งกาย ชุดปกติขาว  - บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดตราด (ผวจ.มอบ)  ศาลาโฆษิตราษฎร์อุปถัมภ์  พณ.  
14.45 น.   ร่วมงานประชุมวิชาการฯในการสัมมนา เรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการ ประยุคใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมือง  ห้อง Ballroom C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  NECTEC  
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินฯ (ป.ย.ป.2)  ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก การแต่งกาย ชุดปกติขาว  บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.  
09.30 น.   - ร่วมปล่อยขบวนรถจักรยาน ในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแต่งกาย เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก  บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   - ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก การแต่งกาย ชุดปกติขาว  บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก การแต่งกาย ชุดปกติขาว  บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.  
09.30 น.   ร่วมปล่อยขบวนรถจักรยาน ในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแต่งกาย เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก  บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  สนง.พมจ.