ประจำวันที่   8  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


         
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


    - เวรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด