ประจำวันที่   6  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


07.00 น.   ประธานกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ปผระจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด  วัดเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  - ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  ประกันสังคม/กาชาด  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ปผระจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด  วัดเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.30 น.   ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมร้านอาหารเฟื่องฟ้า  สนง.พช.  
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  ประกันสังคม/กาชาด  
09.30 น.   ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาขับเคลื่อน กลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดตราด ประจำปี 2562 (กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อนำมาบูรณาการแก้ไขปัญหา)  - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  กอ.รมน.จ.ตร.  
         
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ปผระจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด  วัดเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.30 น.   ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.