ประจำวันที่   5  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ประธานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาและออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (ผวจ.มอบ)  หอประชุมวิทยาลัย สารพัดช่างตราด  สนง.โยธาฯ  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   - ร่วมต้อนรับ มทน.1 /รอง ผอ.รมน.ภาค 1 (1) (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  กอ.รมน.  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประชุมคณะกรรมการแผนฉุกเฉิน ประจำสนามบินตราด (ผวจ.มอบ)  - ห้องประชุมวัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  สนามบิน จังหวัดตราด  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (ป.จ. , จ.บ. , ต.ร. , น.ย. , ส.ก.) ประจำปี 2562  ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  กอ.รมน.ภาค 1  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.