ประจำวันที่   4  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


06.30 น.   ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   - ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
13.30 น.   ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำ ผังพื้นที่ด่านชายแดนบริเวณบ้านท่าเส้น  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
10.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  
13.30 น.   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องธรรมะ กับการปฏิบัติงาน ในการฝึกอบรมข้าราชกการ บรรจุใหม่และข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ในจังหวัดตราด  โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตราด  สนง.ปภ.  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก "นกอีแอ่น" ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  -  กอ.รมน.จ.ตร.  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
13.30 น.   ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำ ผังพื้นที่ด่านชายแดนบริเวณบ้านท่าเส้น  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.