ประจำวันที่   3  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


    -      
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   การประชุมไตรภาคี "นกอีแอ่นในชุมชน" ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ห้องประชุมเพิ่มสุข โรงแรมตราดซิตี้โกล์ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  กอ.รมน.จ.ตร.  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนง.พมจ.  
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดตราด  สนง.สถิติฯ  
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข ปัญหาที่ดินของรัฐ จังหวัดตราด (กบร.) (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  ปค.  
13.30 น.   ประธานการประชุมคระกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" ครั้งที่ 1/2562  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.กีฬา แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด  
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข ปัญหาที่ดินของรัฐ จังหวัดตราด (กบร.)  ห้องประชุมตราดสีทอง  ปค.  
13.30 น.   ร่วมประชุมคระกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" ครั้งที่ 1/2562  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.กีฬา แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด  
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมการประชุมไตรภาคี "นกอีแอ่นในชุมชน" ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  - ห้องประชุมเพิ่มสุข โรงแรมตราดซิตี้โกล์ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  กอ.รมน.จ.ตร.  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข ปัญหาที่ดินของรัฐ จังหวัดตราด (กบร.)  ห้องประชุมตราดสีทอง  ปค.  
13.30 น.   ร่วมประชุมคระกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" ครั้งที่ 1/2562  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.กีฬา แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด