ประจำวันที่   23  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


10.30 น.   ร่วมพิธีเปิด ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับแขนยาว  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Funtional Exercise) (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมโรงแรมเอเวด้า อำเภอเมืองตตราด จังหวัดตราด  สนง.ปศุสัตว์ฯ  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตรดสีทอง  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  สนง.ยุติธรรมฯ  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2562  ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  สนง.ยุติธรรมฯ  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  อาคารสถานพยาบาล เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  กอ.รมน.จ.ตร.  
         
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ