ประจำวันที่   22  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


17.00 น.   - ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล บ่อไร่ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 4  บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  อำเภอบ่อไร่  
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


    - เวรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด