ประจำวันที่   21  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


09.00 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำเภอเกาะช้าง การแต่งกาย ชุดจิตอาสา  บริเวณชายหาดหน้าโรงแรม ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  อำเภอเกาะช้าง  
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         
         
         
         
         


    - เวรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด      
07.00 น.   ประธานกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ประจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด (รอง ผวจ. (2) มอบ)  วัดไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.