ประจำวันที่   20  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


    - ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


08.00 น.   เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสูทสากล/ชุดสุภาพ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  สนง.ยุติธรรมฯ  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562  ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  สนง.ยุติธรรมฯ  
15.00 น.   ประธานให้โอวาทกับคณะกรรมการและอาสากู้ภัย สว่างบุญช่วยเหลือฯ ที่จะเดินทางไปบริจาคสิ่งของ ที่จังหวัดอุบลราชธานี (ผวจ.มอบ)  - หน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ศาลากลางจังหวัดตราด  สมาคม บุญช่วยเหลือ ธรรมสถานตราด  
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


08.00 น.   เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสูทสากล/ชุดสุภาพ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย