ประจำวันที่   2  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


09.00 น.   - ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  สยทช.1  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ของเทศบาล  ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 2  สนง.สถจ.  
14.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ขององค์กรปกครองส่วนตำบล  ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 2  สนง.สถจ.  
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   - ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
15.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   - ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.  
13.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562  ห้องประชุมพลอยแดง  สนจ.