ประจำวันที่   18  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


06.30 น.   ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ 3 ประสาน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์  ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด อำเภอเมืองตราด  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
10.00 น.   ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ จังหวัดตราด  ห้องประชุมตราดสีทอง  ศอ.ปส.จ.ตร.  
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กกท. จังหวัดตราด สนามกีฬาจังหวัดตราด  สนง.กกท.  
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
10.00 น.   ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ จังหวัดตราด  ห้องประชุมตราดสีทอง  ศอ.ปส.จ.ตร.  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   ร่วมเปิดโครงการ "พลังเยาวชน พลังความดี"  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  สนง.พมจ.  
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.