ประจำวันที่   17  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


07.30 น.   ประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


07.30 น.   ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
08.30 น.   ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร รู้กฎหมาย ใช้ที่ราช (พัสดุ) ลดผิดพลาด โดย คบจ. จังหวัดตราด รุ่นที่ 2 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดซิตี้ฮอลล์ โรงแรมตราดซิตี้  สนง.คลัง  
10.00 น.   ประธานการประชุมแถลงข่าวการดำเนินงาน ของจังหวัดตราด  ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด  สนจ.  
13.30 น.   ประธานการประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. จังหวัดตราด (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.กส.  
         
         
         
         


07.30 น.   ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
14.00 น.   - ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ. จังหวัดตราด  ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสารธารณภัย  สนง.ปภ.  
         
         
         
         
         
         
         


07.30 น.   ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
13.30 น.   ร่วมการประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. จังหวัดตราด  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
14.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ. จังหวัดตราด  ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสารธารณภัย  สนง.ปภ.  
         
         
         
         
         
         


07.30 น.   ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


07.30 น.   ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนจ.  
10.00 น.   ร่วมการประชุมแถลงข่าวการดำเนินงาน ของจังหวัดตราด  ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด  สนจ.  
15.00 น.   ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.กส.