ประจำวันที่   15  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


         
         
         
         
         
         
         
         
         


    - เวรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด      
05.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในการกล่าวต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในพิธี เปิดงาน "วิ่งพักตับ 90 k 90 day ตับจจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า"  โรงเรียนตราษตระการคุณ  สสส.  
10.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตราด (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสุภาพ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด  นสง.สสจ.  
13.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการ พบกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดตราด (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสุภาพ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ  สนง.สสจ.