ประจำวันที่   13  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


07.00 น.   ประธานกิจกรรม "ผู้ว่าพาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราดประจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา  วัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
11.00 น.   ประธานพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานกาชาด  สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตราด  กาชาด  
15.00 น.   มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จากเหตุวาตภัย  บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.ปภ.  
         
         
         
         
         
         


09.30 น.   ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจ การแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดสุภาพ  ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมราการ์เด้นส์  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


07.00 น.   ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราดประจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา  วัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้  กาชาด  
         
         
         
         
         
         
         


11.00 น.   -ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานกาชาด  สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตราด  กาชาด  
         
         
         
         
         
         
         
         


07.00 น.   ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาเข้าวัด" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราดประจำปี 2562 ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน "ชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์" เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา  วัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.00 น.   ประธานการประชุมการแก้ไขการบุกรุกที่ดิน ทีอยู่ในความครอบครองและใช้ประโยชน์ ของหน่วยทหาร  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 (หลังเก่า)  สนง.ธนารักษ์ฯ  
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562  - ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  กระทรวง มหาดไทย (สนจ.)