ประจำวันที่   12  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


15.00 น.   เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน กาชาด ประจำปี 2562 การแต่งกาย ชุดปกติขาว  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  มมท.  
         
         
         
         
         
         
         
         


08.00 น.   ร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 เรื่อง "การบริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3 Cs" ผวจ.มอบ  - หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ และอาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  สนง.ก.พ. (สนจ.)  
         
         
         
         
         
         
         
         


10.00 น.   ประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตราด (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมบานชื่นชั้น 2  สนง.แรงงาน  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน และหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน  ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน จังหวัดตราด ชั้น 2  สนง.ที่ดิน  
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


08.00 น.   - เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562  ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  กระทรวง มหาดไทย (สนจ.)