ประจำวันที่   11  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


09.00 น.   ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562  ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  สนจ.  
09.00 น.   รับรางวัล  ห้องประชุม เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มมท.  
09.00 น.   ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 การแต่งกาย ชุดสูทดอกแก้ว  ห้องประชุม เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มมท.  
18.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวง มหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562  ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มมท./สนจ.  
         
         
         
         
         


06.30 น.   - ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 8 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชน  สนง.พช.  
13.30 น.   ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.พช.  
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมพลอยแดง  สนง.ทสจ.  
         
         
         
         
         


08.00 น.   ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
09.30 น.   เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สัมภาษณ์)  ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตราด  
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดตราด  สนง.โยธาฯ  
         
         
         
         
         
         


06.30 น.   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด  สนง.พศจ.  
10.00 น.   ร่วมประชุม (กพยก)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด    
15.00 น.   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (ผวจ.มอบ)ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562  ห้องประชุมพลอยแดง   สนง.ทสจ.  
         
         
         
         
         
         


08.30 น.   - เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ (Year End Management Conference 2019)  ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  สนง.ก.พ.  
09.00 น.   - ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 การแต่งกาย ชุดสูทดอกแก้ว  ห้องประชุม เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มมท.  
18.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวง มหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 และงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562  ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มมท./สนจ.