ประจำวันที่   10  กันยายน   2562

ผู้บริหารจังหวัด เวลา รายการ สถานที่
ปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมายเหตุ


    -      
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 คณะที่ 1  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562 (ผวจ.มอบ)  ห้องประชุมบานชื่นชั้น 2  สนง.พมจ.  
15.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับและพัฒนา ตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผวจ.มอบ) การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ  ตลาดนัดวัดไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สนง.วธ.  
         
         
         
         
         
         


11.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 คณะที่ 2  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
         
         
         
         
         
         
         
         


11.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 คณะที่ 2  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
13.30 น.   ประธานเปิดโครงการต้นแบบนวัตกรรม บริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (ผวจ.มอบ)  ปากคลองไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่  อำเภอ คลองใหญ่  
         
         
         
         
         
         
         


    ปฏิบัติราชการปกติ      
         
         
         
         
         
         
         
         


09.00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 คณะที่ 1  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.  
11.00 น.   - ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 คณะที่ 2  ห้องประชุมตราดสีทอง  สนจ.