ในรอบเดือน กันยายน 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1คาจัดอาหารว่าและเครื่องดื่ม875ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 875 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 875 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์200ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม915ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 915 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 915 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าเหมาความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง1,105ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,105 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,105 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง4,045ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,045 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,045 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าซ่มอแอร์3,638ตกลงราคา1.  หจก.ภาคภูมิวัฒนาแอร์
  - เสนอราคา 3,638 บาท
 หจก.ภาคภูมิวัฒนาแอร์
  - เสนอราคา .3638 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง156,000ตกลงราคา1.  หจก.ภาคภูมิวัฒนาแอร์
  - เสนอราคา 156,000 บาท
 หจก.ภาคภูมิวัฒนาแอร์
  - เสนอราคา 156,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างทำบอร์ดอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง 28,200ตกลงราคา1.  ร้านเจริญศิลป์อลูมิเนียม
  - เสนอราคา 28,200 บาท
 ร้านเจริญศิลป์อลูมิเนียม
  - เสนอราคา 28,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7,780ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,780 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,780 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,520ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,520 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,520 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,268ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,268 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,268 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน4,740.-ตกลงราคา1.  นายสิทธิศํกดิ์ มาสรวง
  - เสนอราคา 4,740.- บาท
 นายสิทธิศํกดิ์ มาสรวง
  - เสนอราคา 4,740.- บาท
2ซื้อประกันรถยนต์ของทางราชการ3,763.19ตกลงราคา1.  บจ.อาคเนย์ประกันภัย
  - เสนอราคา 3,763.19 บาท
 บจ.อาคเนย์ประกันภัย
  - เสนอราคา 3,763.19 บาท
3เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์480.-ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 480.- บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 480.- บาท
4จ้างซักผ้าขาว ผ้าเหลือง และสีฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1,000.-ตกลงราคา1.  นางสุรัตน์ เนินฆ้อ
  - เสนอราคา 1,000.- บาท
 นางสุรัตน์ เนินฆ้อ
  - เสนอราคา 1,000.- บาท
5ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,270,000.-ประกวดราคา1.  บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด
  - เสนอราคา 1,270,000.- บาท
 บริษัท ออลล์ เอ็นนี่ธิง จำกัด
  - เสนอราคา 1,270,000.- บาท
6เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า1,950.-ตกลงราคา1.  นาสิทธิศักดิ์ มาสรวง
  - เสนอราคา 1,950.- บาท
 นาสิทธิศักดิ์ มาสรวง
  - เสนอราคา 1,950.- บาท
7เปลี่ยนยางรถยนต์ กข 8108 ตราด , กค 8072 ตราด 38,400.-ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สำนักงานใหญ่
  - เสนอราคา 38,400.- บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สำนักงานใหญ่
  - เสนอราคา 38,400.- บาท
8รายงานขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ กค 4395 ตราด3,407.42ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,407.42 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,407.42 บาท
9ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์2,940.-ประกวดราคา1.  หจก.พี.พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 2,940.- บาท
 หจก.พี.พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 2,940.- บาท
10ขอซื้อหลอดไฟ425.37ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 425.37 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 425.37 บาท
11ขออนุมัติจ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย200.-ตกลงราคา1.  เทศบาลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 เทศบาลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
12ขอซื้อชั้นวางเอกสาร16,000.-ตกลงราคา1.  ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000.- บาท
 ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000.- บาท
13ขอซื้อน้ำดื่ม495.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 495.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 495.- บาท
14ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สท.ตราด21,600.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 21,600.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 21,600.- บาท
15ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.บ่อไร่1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
16ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เมืองตราด610.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 610.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 610.- บาท
17ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.แหลมงอบ1,730.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,730.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,730.- บาท
18ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมัน สส.เกาะช้าง2,750.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,750.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,750.- บาท
19ขออนุมัติจัดวื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.คลองใหญ่1,400.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
20จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด39,000.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
21จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด52,275.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
22จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักสรรพากรพื้นที่ตราด124,120.-ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
23การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.-ตกลงราคา1.  บจ. ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ. ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน 9 รายการ11,9291.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,929 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,929 บาท
2วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ4,3031.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,303 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,303 บาท
3น้ำดื่ม 1 รายการ1,5001.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,500 บาท
4วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ21,5361.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 21,536 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 21,536 บาท
5วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 รายการ44,0001.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 44,000 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 44,000 บาท
6วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ4,0041.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,004 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,004 บาท
7วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ3,3881.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 3,388 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 3,388 บาท
8วัสดุก่อสร้าง 29 รายการ96,6571.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 96,657 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 96,657 บาท
9วัสดุเครื่องจักร 1 รายการ9341.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 934 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 934 บาท
10วัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ52,2001.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 52,200 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 52,200 บาท
11วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ1,6601.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,660 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,660 บาท
12จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักร 5 รายการ6,698.20 1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 6,698.20 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 6,698.20 บาท
13วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ18,6001.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 18,600 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 18,600 บาท
14วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ1,3351.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,335 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,335 บาท
15วัสดุสำนักงาน 1 รายการ5,8501.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,850 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,850 บาท
16วัสดุโฆษณา 1 รายการ1,3001.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,300 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,300 บาท
17วัสดุสำนักงาน (ตรายาง) 4 รายการ5301.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 530 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 530 บาท
18วัสดุทดสอบ 1 รายการ9,7371.  หจก.คอนซอยล์การสำรวจ
  - เสนอราคา 9,737 บาท
 หจก.คอนซอยล์การสำรวจ
  - เสนอราคา 9,737 บาท
19ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ4,212.59 1.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 4,212.59 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 4,212.59 บาท
20ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ13,3751.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 13,375 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 13,375 บาท
21ติดตั้ง Guard Rail 1 รายการ496,8001.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 496,800 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 496,800 บาท
22สัญญาณไฟกระพริบ 1 รายการ495,0001.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 495,000 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 495,000 บาท
23วัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ99,5001.  หจก.เอี้ยวเซ่งเฮงหลี
  - เสนอราคา 99,500 บาท
 หจก.เอี้ยวเซ่งเฮงหลี
  - เสนอราคา 99,500 บาท
24วัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ146,5601.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 146,560 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 146,560 บาท
25วัสดุสำนักงาน 3 รายการ33,4501.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 33,450 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 33,450 บาท
26วัสดุสำนักงาน 1 รายการ7001.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
27วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ6801.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 680 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 680 บาท
28วัสดุการเกษตร 2 รายการ5,3001.  ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 5,300 บาท
 ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 5,300 บาท
29ครุภัณฑ์โรงงาน 1 รายการ12,0001.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 12,000 บาท
30วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ2,3181.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 2,318 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 2,318 บาท
31วัสดุสำนักงาน 65 รายการ92,3491.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 92,349 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 92,349 บาท
32วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 รายการ5,0001.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 5,000 บาท
33วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ29,1501.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 29,150 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 29,150 บาท
34วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ19,141.911.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 19,141.91 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 19,141.91 บาท
35วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ13,612.611.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 13,612.61 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 13,612.61 บาท
36วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ1,4401.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,440 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,440 บาท
37วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ1,9601.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,960 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,960 บาท
38วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ1,9251.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,925 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,925 บาท
39วัสดุสำนักงาน 26 รายการ18,5991.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 18,599 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 18,599 บาท
40วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ1,2201.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,220 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,220 บาท
41วัสดุสำนักงาน(ป้ายไวนิล) 2 รายการ1,1001.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,100 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,100 บาท
42ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ7,5001.  ร้าน BeerPhone
  - เสนอราคา 7,500 บาท
 ร้าน BeerPhone
  - เสนอราคา 7,500 บาท
43วัสดุสำนักงาน 1 รายการ15,0151.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 15,015 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 15,015 บาท
44วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ7801.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 780 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 780 บาท
45วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ1,2101.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 1,210 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 1,210 บาท
46น้ำดื่ม 1 รายการ1,6001.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,600 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,600 บาท
47วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ64,497.861.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 64,497.86 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 64,497.86 บาท
48ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ1,2001.  ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
49วัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ35,2001.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 35,200 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 35,200 บาท
50วัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ6,5421.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,542 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,542 บาท
51วัสดุสำนักงาน 7 รายการ2,6171.  ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,617 บาท
 ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,617 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อกุ่ม ม.3533,600ตกลงราคา1.  
 หจก.เพชรเมืองตราด
  - เสนอราคา 484,246 บาท
เป็นผู้มีอาชีพ, เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยพรายงาม 3 หมู่ที่ 2 บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด27,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด12,400ตกลงราคา1.  ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 12,400 บาท
 ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 12,400 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
3จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด8,000ตกลงราคา1.  ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 8,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด16,300ตกลงราคา1.  ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,300 บาท
 ร้านนิยมพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด194,300ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 194,300 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 194,300 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งบำเรอ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งพีด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด355,000ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
7จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด129,600ตกลงราคา1.  ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 129,600 บาท
 ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 129,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด102,400ตกลงราคา1.  ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 102,400 บาท
 ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 102,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข To Be Number One รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10เช่าเหมายานพาหนะ รถรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข To Be Number One รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน12,000ตกลงราคา1.  นายทรงศักดิ์ วงษ์คำจันทร์
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 นายทรงศักดิ์ วงษ์คำจันทร์
  - เสนอราคา 12,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
11จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก,หินเบอร์ ๒) เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน 491,100ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 491,100 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 491,100 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
12จัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน6,400ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 6,400 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 6,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,000ตกลงราคา1.  นางบังอร กะยุตา
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 นางบังอร กะยุตา
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการอบรม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,250ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,250 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,250 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถพยาบาลฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน12,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องยนต์เรือไฟเบอร์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๔ – ๕๑ – ๐๐๐๒-๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,050ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 1,050 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 1,050 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,343ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 7,343 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 7,343 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสนับสนุนปรับปรุงบ้านและสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ)22,100ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 22,100 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 22,100 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสนับสนุนปรับปรุงบ้านและสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ)400ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 400 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินดาน,หินคลุก) บริเวณถนนซอยบ่อหิน หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ และถนนซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งหิน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด28,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 28,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 28,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)23,618ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 23,618 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 23,618 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)11,050ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,050 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,050 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,244ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,244 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,244 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)17,219ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 17,219 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 17,219 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
25จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)5,288ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,288 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,288 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
26จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)12,656ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 12,656 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 12,656 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
27จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)10,140ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,140 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,140 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
28จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนของเหตุวาตภัย2,352ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 2,352 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 2,352 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
29จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฆ้อ5,136ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 5,136 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 5,136 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
30จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม,หินคลุก) บริเวณถนนซอยสามร้อยไร่ หมู่ที่ ๗ บ้านยายแห ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด11,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 11,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 11,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
31จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล วังตะเคียน4,589ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 4,589 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 4,589 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
32จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนของเหตุ วาตภัย31,380ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 31,380 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 31,380 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
33จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) สำหรับกักเก็บน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างประมง5,136ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 5,136 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 5,136 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด83. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน84. เทศบาลตำบลชำราก
85. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม86. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย87. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋89. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด90. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง92. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี93. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
94. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต95. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต96. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)98. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด99. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
100. เทศบาลตำบลหนองบอน101. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล102. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์104. เทศบาลตำบลเกาะช้าง105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n