ในรอบเดือน สิงหาคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม935ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 935 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 935 บาท
เหมาะสมและประหยัด
2ค่าจ้างเหมาพ่นตรารถตู้2,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าเจ้าหน้าที่วิเราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดศื้อหนังสือพิมพ์200ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม535ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 535 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 535 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม895ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 895 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 895 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1รายงานขออนุมัติจัดซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเครื่องประกอบอื่น ๆ ประดับตามหน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ4,200.00ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,200.00 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,200.00 บาท
2รายงานขออนุมัติเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8072 ตราด2,885.92ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
3จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 1,530.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,530.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,530.- บาท
4จ้างทำตรายาง2,600.-ตกลงราคา1.  บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 2,600.- บาท
 บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 2,600.- บาท
5จ้างเหมาซ่อมประตูรั้วด้านหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด800.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 800.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 800.- บาท
6จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของสำนักงาน39,000.-ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
7ซื้อน้ำดื่ม920.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 920.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 920.- บาท
8จ้างเก็บขยะมูลฝอย200.-ตกลงราคา1.  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
9ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ3,584.50ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,584.50 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,584.50 บาท
10ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สท.ตราด23,086.10ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 23,086.10 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 23,086.10 บาท
11ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เขาสมิง1,340.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 1,340.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 1,340.- บาท
12ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.คลองใหญ่1,900.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,900.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,900.- บาท
13น้ำมันเชื้อเพลิง สส.เมืองตราด950.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 950.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 950.- บาท
14ซื้อน้ำมันเชื้เพลิง สส.บ่อไร่1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
15ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.แหลมงอบ1,800.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,800.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,800.- บาท
16ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เกาะช้าง2,800.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 2,800.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียมฯ
  - เสนอราคา 2,800.- บาท
17ตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,400.-ตกลงราคา1.  บจ. ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ. ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
18จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงาน124,120.-ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1พานดอกไม้ 1 รายการ1,0001.   ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,3001.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,300 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,300 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3วัสดุสำนักงาน (ผ้า) 1 รายการ4,4941.  ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 4,494 บาท
 ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 4,494 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4วัสดุสำนักงาน 5 รายการ7,1501.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,150 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,150 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ4,3041.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,304 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,304 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ236,9701.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 236,970 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 236,970 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7วัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิล) 1 รายการ7001.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
จัดจ้างโดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
8วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ6501.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 650 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 650 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ5,317.90 1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 5,317.90 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 5,317.90 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10ซ่อมเครื่องจักรกล 19 รายการ15,117.901.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 15,117.90 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 15,117.90 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ5,5501.  หจก.เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด
  - เสนอราคา 5,550 บาท
 หจก.เอี้ยวเซ่งเฮงหลีตราด
  - เสนอราคา 5,550 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ7,2001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,200 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ493,5001.  หจก.วีสตาร์ไบทูเมน
  - เสนอราคา 493,500 บาท
 หจก.วีสตาร์ไบทูเมน
  - เสนอราคา 493,500 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14ติดตั้งป้ายประกาศ 1 รายการ451,2001.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 451,200 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 451,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15ติดตั้ง Guard Rail 1 รายการ496,8001.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 496,800 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 496,800 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16งานตีเส้นจราจร 2 รายการ497,6881.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 497,688 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 497,688 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ214,0001.  บจก.ทีโอเอ-ชุโก เพ้นท์
  - เสนอราคา 214,000 บาท
 บจก.ทีโอเอ-ชุโก เพ้นท์
  - เสนอราคา 214,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน กันยายน 25622,1831.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน16,000ตกลงราคา1.  นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน18,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
 นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒1,500ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ส่วนกลาง ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน17,600ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 17,600 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 17,600 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
5จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถ ) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน6,800ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6ซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๙ – ๕๕ – ๐๐๐๑)2,680ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,680 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,680 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7ซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) ตค ๑๒๓ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๘ – ๕๕ – ๐๐๐๑)3,771ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 3,771 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 3,771 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เบาะรถ) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,500ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง กข ๑๕๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ – ๔๔ – ๐๐๐๑)37,960ตกลงราคา1.  ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 37,960 บาท
 ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 37,960 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด311,000ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 311,000 บาท
 บริษัท นารถมณีัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 311,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
11ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กม.4 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบัวทอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด355,000ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
12ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งหิน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด355,000ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 355,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
97. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ98. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)99. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
100. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย101. เทศบาลตำบลหนองบอน102. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
103. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน104. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์105. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n