ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม2,100ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 2,100 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 2,100 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างถ่ายเอกสาร196ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 196 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 196 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น3,390ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,390 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,390 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5,850ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,850 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,850 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัตจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ2,800ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 2,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 2,800 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 รายการ5,600ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 5,600 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 5,600 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 3 รายการ2,460ตกลงราคา1.  บ.ซี.เอ็น. สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,460 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,460 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำอิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 2 รายการ2,800ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 2,800 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 2,800 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องสแกนเอกสารของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ5,029ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ11,100ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,100 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,100 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาพาหนะรถยนต์รับจ้างอำเภอเกาะกูด จำนวน 1 รายการ4,000ตกลงราคา1.  นายสมหมาย เกตุแก้ว
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นายสมหมาย เกตุแก้ว
  - เสนอราคา 4,000 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบผ้าขนหนู จำนวน 1 รายการ18,000ตกลงราคา1.  ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
 ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
9ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ22,500ตกลงราคา1.  หจก.นัทนิตแบ๊กเฮาส์
  - เสนอราคา 22,500 บาท
 หจก.นัทนิตแบีกเฮาส์
  - เสนอราคา 22,500 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
10ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ3,500ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
11ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ7,400ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,400 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,400 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
12ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ868ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 868 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 868 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
13ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำน 4 รายการ8,900ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 8,900 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 8,900 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
14ขออนุมัติจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไฟศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 1 รายการ21,000ตกลงราคา1.  บริษัท บอย อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
  - เสนอราคา 21,000 บาท
 บริษัท บอย อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
  - เสนอราคา 21,000 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
15ขออนุมัติจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไฟสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด จำนวน 1 รายการ13,000ตกลงราคา1.  บริษัท บอย อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
  - เสนอราคา 13,000 บาท
 บ.บอย อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
  - เสนอราคา 13,000 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1รายงานขอซื้อเชือกเสาธง525.00ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 525.00 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 525.00 บาท
2การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 1 เครื่อง2,400.00ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
3รายงานขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5330 ตราด2,052.80ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
4ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำชาย ชั้น 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด460.00ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 460.00 บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 460.00 บาท
5ขอซื้่อหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์2,560.00ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,560.00 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,560.00 บาท
6รายงานขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ2,052.80ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
7รายงานขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4397 ตราด3,032.92ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
8รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 256222,050.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 22,050.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 22,050.00 บาท
9รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25621,750.00ตกลงราคา1.  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 1,750.00 บาท
 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 1,750.00 บาท
10รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25621,750.00ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนช
  - เสนอราคา 1,750.00 บาท
 หจก.ตราดมาโนช
  - เสนอราคา 1,750.00 บาท
11รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2562บ1,500.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
12รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25622,780.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,780.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,780.00 บาท
13รายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้2,500.00ตกลงราคา1.  นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 2,500.00 บาท
 นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 2,500.00 บาท
14การตรวจรับการจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นทีตราด39,000.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
15รายงานขอซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฏาคม 25621,500.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
16รายงานขออนุมัติจ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด200.00ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.00 บาท
17รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25621,500.00ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
18การตรวจรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด และสำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 10 อัตรา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562124,120.00ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
19การตรวจรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด บ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราด และดูแลทำสวนโดยรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด บ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 5 อัตรา 52,275.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
20การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 25622,400.00ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองกรอกไตหมู ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยวิธีคัดเลือก3,542,5701.  บริษัท ที.ทัศ จำกัด
  - เสนอราคา 3,542,570 บาท
 บริษัท ที ทัศ จำกัด
  - เสนอราคา 3,542,570 บาท
2โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย ตร.4014 แยก ทล.3157-บ.ทุ่งไก่ดัก อ.เมือง จ.ตราด3,080,000E - Auction1.  หจก.อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 3,064,000 บาท
2.  หจก.พยุหะการจราจร
  - เสนอราคา 3,080,000 บาท
 หจก.อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 3,064,000 บาท
3โครงการงานบำรุงถนนสายซอยแหลมโป๊ะ ม.1-ซอยข้างโรงเรียน ม.4 อ.เมือง จ.ตราด7,500,000E - Auction1.  หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 5,380,000 บาท
2.  หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
  - เสนอราคา 5,850,000 บาท
3.  หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ
  - เสนอราคา 7,500,000 บาท
 หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 5,380,000 บาท
4น้ำดื่ม 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง1,3601.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,360 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,360 บาท
5วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง9,6401.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 9,640 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 9,640 บาท
6จัดทำพวงมาลา 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง1,0001.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
7วัสดุการเกษตร 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง2,9701.  ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 2,970 บาท
 ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 2,970 บาท
8วัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง6401.  ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 640 บาท
 ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 640 บาท
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง2,3541.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 2,354 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 2,354 บาท
10ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 2 รายการ5,3501.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 5,350 บาท
11ซ่อมวีสดุเครื่องจักร 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง25,8941.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 25,894 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 25,894 บาท
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง17,8691.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 17,869 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 17,869 บาท
13ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง5,3501.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 5,350 บาท
14ซ่อมวัสดุเตรื่องจักร 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง1,2001.  ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,200 บาท
15วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง10,9701.  หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 10,970 บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 10,970 บาท
16วัสดุสำนักงาน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง4,0001.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
17วัสดุสำนักงาน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง1,9251.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,925 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,925 บาท
18วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง7,2701.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 7,270 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 7,270 บาท
19วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง2,1251.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,125 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,125 บาท
20วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง4901.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 490 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 490 บาท
21วัสดุทดสอบ 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง11,5561.  หจก.คอนซอยล์การสำรวจ
  - เสนอราคา 11,556 บาท
 หจก.คอนซอยล์การสำรวจ
  - เสนอราคา 11,556 บาท
22วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง7,0001.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 7,000 บาท
23จ้างเหมาตัดหญ้า-ถางป่า 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง364,281.181.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 364,281.18 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 364,281.18 บาท
24จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุผลิตรายการ ทช.หมอทาง เดือน ส.ค. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง2,1831.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ์
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ์
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด294,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 294,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 294,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล วังตะเคียน 1,180ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,180 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,180 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
5จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จาระบี) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,100.01ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,100.01 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,100.01 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
6จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดเล็บขุดและลูกยางโอริง) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,279.99ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 4,279.99 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 4,279.99 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
7ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖ – ๕๖ – ๐๐๑๔)7,985ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,985 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,985 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
8จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนของเหตุวาตภัย2,770ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 2,770 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 2,770 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
9ซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) ตค ๑๒๓ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๘ – ๕๕ – ๐๐๐๑)11,685.75ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 11,685.75 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 11,685.75 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
10จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเบอร์ ๒) บริเวณซอยทุ่งนนท์ หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง และถนนบริเวณ ซอยสระประมง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งพีด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด55,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 55,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 55,500 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
11จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนของเหตุ วาตภัย1,188ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,188 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,188 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด15. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
16. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด18. เรือนจำจังหวัดตราด
19. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด21. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด24. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
25. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด26. สำนักงานประมงจังหวัดตราด27. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
28. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด29. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด32. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด33. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
34. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด35. แขวงการทางจังหวัดตราด36. โครงการชลประทานตราด
37. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด38. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด39. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
40. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด41. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว44. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด45. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
46. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด47. โรงพยาบาลตราด48. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
49. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด51. วิทยาลัยเทคนิคตราด
52. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด53. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด54. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่56. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด57. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
58. อำเภอเมืองตราด59. อำเภอเขาสมิง60. อำเภอคลองใหญ่
61. อำเภอบ่อไร่62. อำเภอแหลมงอบ63. อำเภอเกาะช้าง
64. อำเภอเกาะกูด65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด66. เทศบาลเมืองตราด
67. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย68. เทศบาลตำบลหาดเล็ก69. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
70. เทศบาลตำบลบ่อพลอย71. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว72. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
73. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง74. เทศบาลตำบลเขาสมิง75. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
76. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง78. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
79. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว80. เทศบาลตำบลตะกาง81. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
82. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด83. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน84. เทศบาลตำบลชำราก
85. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม86. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย87. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋89. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด90. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง92. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี93. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
94. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต95. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต96. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)98. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด99. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
100. เทศบาลตำบลหนองบอน101. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล102. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์104. เทศบาลตำบลเกาะช้าง105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n