ในรอบเดือน มิถุนายน 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างถ่ายเอกสาร720ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 720 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 720 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์200ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม535ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 535 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 535 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลิ่น5,570ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,570 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,570 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,050ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,050 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,050 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน2,200ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,200 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าเช่าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ12,400ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 12,400 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 12,400 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องสแกนเอกสารของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ5,029ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 4,815ตกลงราคา1.  บริษัท ดีเวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ ประเทศไทย จำกัด
  - เสนอราคา 4,815 บาท
 บริษัท ดีเวิร์ส ก็อปปี้เออร์ ประเทศไทย จำกัด
  - เสนอราคา 4,815 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยติธรรม
4ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ14,710ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 14,710 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 14,710 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ7,600ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,600 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,600 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ12,200ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 12,200 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 12,200 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ17,500ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 17,500 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 17,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ26,534ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 26,534 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 26,534 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
9ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ4,950ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 4,950 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 4,950 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
10ขออนุมัติซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ10,250ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,250 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
11ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ2,250ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,250 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
12ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,490ตกลงราคา1.  นางสนม อินทสุวรรณ
  - เสนอราคา 1,490 บาท
 นางสนม อินทสุวรรณ
  - เสนอราคา 1,490 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
13ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมสัมมนาครูแนะแนว จำนวน 1 รายการ750ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
14ขออนุมัติใช้สถานที่จัดอบรมสัมมนาครูแนะแนว จำนวน 1 รายการ4,000ตกลงราคา1.  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
  - เสนอราคา 4,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
15ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมบำรุงกระจกห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ6,360ตกลงราคา1.  นายทนงค์ วงค์ปัญญา
  - เสนอราคา 6,360 บาท
 นายทนงค์ วงค์ปัญญา
  - เสนอราคา 6,360 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
16ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ3,500ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
17ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ2,100ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,100 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,100 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
18ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ3,050ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,050 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,050 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาทาสีรั้วบ้านพักสรรพากรพื้นที่ รั้วบ้านผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่103,125.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 103,125.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 103,125.- บาท
2จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ1,400.-ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัย โฟโต้ดิจิตอลตราด
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
 ร้านชาญชัย โฟโต้ดิจิตอลตราด
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
3จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี3,770.-ตกลงราคา1.  บจ.ซีเอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 3,770.- บาท
 บจ.ซีเอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 3,770.- บาท
4เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1,785.30ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,785.30 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,785.30 บาท
5เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง7,007.56ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 7,007.56 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 7,007.56 บาท
6จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ1-29,285.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 9,285.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 9,285.- บาท
7การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.-ตกลงราคา1.  บจ.ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ.ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
8รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร5,000.-ตกลงราคา1.  ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว
  - เสนอราคา 5,000.- บาท
 ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว
  - เสนอราคา 5,000.- บาท
9รายงานขออนุมัติจัดซื้อยางนอก รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7008 ตราด18,400.-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 18,400.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 18,400.- บาท
10ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ2,069.92ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,069.92 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 2,069.92 บาท
11รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน15,703.00ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 15,703.00 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 15,703.00 บาท
12ขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายชื่อบ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราด พร้อมติดตั้ง8,000.-ตกลงราคา1.  นางวารุณี สองห้อง
  - เสนอราคา 8,000.- บาท
 นางวารุณี สองห้อง
  - เสนอราคา 8,000.- บาท
13รายงานขอซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 25621,500.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
14รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25621,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
15รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 256215,860ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 15,860 บาท
16รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25621,500.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
17รายงานขอซื้อพานพุ่มเงินพุ่มทอง2,750.00ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,750.00 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,750.00 บาท
18การตรวจรับการจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทร้พย์สิน และอาคารสถานที่ทำงานสรรพากรพื้นที่ตราดและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด จำนวน 2 อ้ตรา ประจำเดือนมิถุนายน 256239,000.00ตกลงราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
19ขออนุม้ติเปลี่ยนแบตเตอรี่3,605.90ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,605.90 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,605.90 บาท
20การตรวจรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด บ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราด และดูแลทำสวนโดยรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 5 อัตรา ประจำเดือนมิถุนายน 256252,275.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
21การตรวจรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 10 อัตรา ประจำเดือน มิถุนายน 2562124,120.00ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ20,400ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 20,400 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 20,400 บาท
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,480ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,480 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,480 บาท
3ติดตั้งป้ายจราจร 11 รายการ314,371ตกลงราคา1.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 314,371 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 314,371 บาท
4ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ2,300ตกลงราคา1.  ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 2,300 บาท
 ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 2,300 บาท
5วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ2,958ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,958 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,958 บาท
6วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ1,820ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,820 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,820 บาท
7วัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ70,700ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 70,700 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 70,700 บาท
8วัสดุสำนักงาน 7 รายการ (ตรายาง)1,890ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,890 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,890 บาท
9วัสดุสำนักงาน 6 รายการ6,132ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,132 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,132 บาท
10ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 3 รายการ3,300ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,300 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,300 บาท
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ3,415.28ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,415.28 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,415.28 บาท
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ10,400ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 10,400 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 10,400 บาท
13ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ3,194.30ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,194.30 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,194.30 บาท
14ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ7,300ตกลงราคา1.  ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 7,300 บาท
 ร้านเขาสมิงเจริญยนต์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 7,300 บาท
15วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ6,800ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,800 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,800 บาท
16ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 3 รายการ29,400ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 29,400 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 29,400 บาท
17วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ234,270ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 234,270 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 234,270 บาท
18จ้างติดตั้งม่าน 1 รายการ13,000ตกลงราคา1.  ร้านม่านสวย
  - เสนอราคา 13,000 บาท
 ร้านม่านสวย
  - เสนอราคา 13,000 บาท
19วัสดุสำนักงาน 53 รายการ21,496ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 21,496 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 21,496 บาท
20วัสดุเครื่องจักรกล 5 รายการ4,130ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,130 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,130 บาท
21สัญญาณไฟ 1 รายการ480,000ตกลงราคา1.  บจก.บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรด
  - เสนอราคา 480,000 บาท
 บจก.บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรด
  - เสนอราคา 480,000 บาท
22แท่งแบริเออร์ 1 รายการ390,000ตกลงราคา1.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 390,000 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 390,000 บาท
23วัสดุทดสอบ 1 รายการ5,778ตกลงราคา1.  บริษัท ฟาสท์ เพาเวอร์ จำกัด
  - เสนอราคา 5,778 บาท
 บริษัท ฟาสท์ เพาเวอร์ จำกัด
  - เสนอราคา 5,778 บาท
24วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ486,000ตกลงราคา1.  หจก.ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 486,000 บาท
 หจก.ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 486,000 บาท
25วัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ29,960ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 29,960 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 29,960 บาท
26วัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ23,647ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 23,647 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 23,647 บาท
27วัสดุสำนักงาน 1 รายการ1,400ตกลงราคา1.  ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 1,400 บาท
 ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 1,400 บาท
28จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ ผลิตรายการ "ทช.หมอทาง" ประจำเดือน กรกฎาคม 25622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยสวนใน-มาบชลูด ถึง ซอยสวนใน-ห้วงไทรรัตน์ ม.9455,000ตกลงราคา1.  
 หจก.เอ็น.จี.บี.ก่องสร้าง
  - เสนอราคา 452,000 บาท
เป็นผู้มีอาชีพ,เสนอราคาต่ำสุด
2ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนาการ 1/2 ม.8132,000ตกลงราคา1.  
 หจก.เพชรเมืองตราด
  - เสนอราคา 131,000 บาท
เป็นผู้มีอาชีพ, เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
2จัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นกำจัดยุง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก5,720ตกลงราคา1.  ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 5,720 บาท
 ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 5,720 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
3จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน15,870ตกลงราคา1.  ร้านดวงรจนา
  - เสนอราคา 15,870 บาท
 ร้านดวงรจนา
  - เสนอราคา 15,870 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
4ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด52,100ตกลงราคา1.  นายสิรวิชญ์ บุญชู
  - เสนอราคา 52,100 บาท
 นายสิรวิชญ์ บุญชู
  - เสนอราคา 52,100 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยายแห ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด652,000ตกลงราคา1.  นางสาวสมใจ บุญส่ง
  - เสนอราคา 639,000 บาท
 นางสาวสมใจ บุญส่ง
  - เสนอราคา 639,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒1,500ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดีและราคาเหมาสม
7จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,0001.  ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
8จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,200ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
9จัดทำป้ายโครงการฯและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,400ตกลงราคา1.  ร้านโมเดิร์นโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 2,400 บาท
 ร้านโมเดิร์นโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 2,400 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
10จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 25๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,000ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม
11จัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นกำจัดยุง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก25,370ตกลงราคา1.  ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 25,370 บาท
 ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 25,370 บาท
การบริการดีและราคาเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด15. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
16. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด18. เรือนจำจังหวัดตราด
19. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด21. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด24. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
25. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด26. สำนักงานประมงจังหวัดตราด27. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
28. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด29. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด32. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด33. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
34. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด35. แขวงการทางจังหวัดตราด36. โครงการชลประทานตราด
37. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด38. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด39. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
40. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด41. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว44. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด45. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
46. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด47. โรงพยาบาลตราด48. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
49. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด51. วิทยาลัยเทคนิคตราด
52. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด53. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด54. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่56. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด57. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
58. อำเภอเมืองตราด59. อำเภอเขาสมิง60. อำเภอคลองใหญ่
61. อำเภอบ่อไร่62. อำเภอแหลมงอบ63. อำเภอเกาะช้าง
64. อำเภอเกาะกูด65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด66. เทศบาลเมืองตราด
67. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย68. เทศบาลตำบลหาดเล็ก69. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
70. เทศบาลตำบลบ่อพลอย71. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว72. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
73. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง74. เทศบาลตำบลเขาสมิง75. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
76. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง78. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
79. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว80. เทศบาลตำบลตะกาง81. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
82. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน83. เทศบาลตำบลชำราก84. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
85. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย86. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ87. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋
88. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด89. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง90. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี92. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม93. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
94. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต95. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ96. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
97. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด98. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย99. เทศบาลตำบลหนองบอน
100. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล101. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน102. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
103. เทศบาลตำบลเกาะช้าง104. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n