ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม700ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 700 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น5,660ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,660 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,660 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม700ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 700 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม504ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 504 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 504 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจัดซื้อหนังสือมติชนรายสัปดาห์250ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น5,660ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,660 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,660 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน807ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 807 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 807 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,524ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,524 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,524 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์6,000ตกลงราคา1.  ร้านพาสเทล ดีไซน์ แอนด์ สปอต
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 ร้านพาสเทล ดีไซน์ แอนด์ สปอต
  - เสนอราคา 6,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแก้วน้ำ จำนวน 1 รายการ23,800ตกลงราคา1.  ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 23,800 บาท
 ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 23,800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก จำนวน 1 รายการ21,970ตกลงราคา1.  ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 21,970 บาท
 ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 21,970 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 7,000ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 7,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ2,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัดบ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กบอกทางพร้อมเสาศูนย์บริหารแรงงานต่างด้าวฯ จำนวน 2 ป้าย8,200ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 8,200 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 8,200 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ตรากรมการจัดหางาน300ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 300 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 300 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ จำนวน 5 เดือน75,000ตกลงราคา1.  นายสุรัตน์ จันทโช
  - เสนอราคา 75,000 บาท
 นายสุรัตน์ จันทโช
  - เสนอราคา 75,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชาของศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 5 เดือน90,000ตกลงราคา1.  นายเหมรัตน์ จันทร
  - เสนอราคา 90,000 บาท
 เหมรัตน์ จันทร
  - เสนอราคา 90,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อจัดจ้างธูปเทียนแพ3,900ตกลงราคา1.  ร้านนพคุณ
  - เสนอราคา 3,900 บาท
 ร้านนพคุณ
  - เสนอราคา 3,900 บาท
2จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ1,250.-ตกลงราคา1.  นายโสมวราช มณีรัตน์
  - เสนอราคา 1,250.- บาท
 นายโสมวราช มณีรัตน์
  - เสนอราคา 1,250.- บาท
3จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมทางเข้าบ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราด21,445.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 21,445.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 21,445.- บาท
4จ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้อมติดตั้ง12,100.-ตกลงราคา1.  นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 12,100.- บาท
 นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 12,100.- บาท
5เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1,785.30ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,785.30 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,785.30 บาท
6ขอซื้อต้นรวงผึ้ง800.-ตกลงราคา1.  สวนกลิ่นสุคนธ์ โดยนางนฤมล กลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 800.- บาท
 สวนกลิ่นสุคนธ์ โดยนางนฤมล กลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 800.- บาท
7ซื้อวัสดุจัดงานถวายพระพรชัยมงคล1,949.-ตกลงราคา1.  บจ.ซีเอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 1,949.- บาท
 บจ.ซีเอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 1,949.- บาท
8จ้างเหมาซ่อมแซมเบรกเกอร์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า53,360.90ตกลงราคา1.  บจ.ที.เอ็มซี เซลส์ แอนด์ คอนสตัคชั่น
  - เสนอราคา 53,360.90 บาท
 บจ.ที.เอ็มซี เซลส์ แอนด์ คอนสตัคชั่น
  - เสนอราคา 53,360.90 บาท
9จ้างรื้อสายย้ายเสาไฟฟ้าและติดตั้งใหม่187,753.33ตกลงราคา1.  หจก.4 ช.การช่าง
  - เสนอราคา 187,753.33 บาท
 หจก.4 ช.การช่าง
  - เสนอราคา 187,753.33 บาท
10ซื้อน้ำดื่ม745.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 745.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 745.- บาท
11ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ นข 1716 ตราด3,390.30ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,390.30 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,390.30 บาท
12ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เกาะช้าง3,000.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
13ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.บ่อไร่1,500.-ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 ร้านเย็นฉ่ำฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
14ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่1,800.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,800.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,800.- บาท
15ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สท.ตราด24,710.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 24,710.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 24,710.- บาท
16ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เมืองตราด1,060.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,060.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,060.- บาท
17จ้างเก็บขยะมูลฝอย200.-ตกลงราคา1.  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
18จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน39,000.-ตกลงราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
19ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.แหลมงอบ1,900.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,900.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,900.- บาท
20ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เขาสมิง1,500.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
21การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 1 เครื่อง2,400.-ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปสี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
22การตรวจรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เมืองตราด บ้านพักสรรพากรพื้นที่ตราดและดูแลทำสวนโดยรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด52,275.-ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
23จ้างเหมาบริการขับรถยนต์121,330.56ประกวดราคา1.  หจก.พีพรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 121,330.56 บาท
 หจก.พีพรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 121,330.56 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิล) จำนวน 1 รายการ2,500ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 2,500 บาท
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,920ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,920 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,920 บาท
3วัสดุสำนักงาน 1 รายการ1,200ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
4วัสดุสำนักงาน 7 รายการ (ถ่ายเอกสาร)990ตกลงราคา1.  ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 990 บาท
 ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 990 บาท
5วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ28,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 28,000 บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 28,000 บาท
6ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ300ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 300 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 300 บาท
7วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ17,850ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,850 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,850 บาท
8วัสดุสำนักงาน 8 รายการ1,894ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,894 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,894 บาท
9วัสดุสำนักงาน 7 รายการ1,762ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,762 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,762 บาท
10วัสดุสำนักงาน 16 รายการ (ตรายาง)3,850ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,850 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,850 บาท
11วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ790ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 790 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 790 บาท
12วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ7,276ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 7,276 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 7,276 บาท
13วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ496,900ตกลงราคา1.  บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - เสนอราคา 496,900 บาท
 บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - เสนอราคา 496,900 บาท
14จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เพื่อดำเนินรายการ "ทช.หมอทาง" เดือน มิถุนายน 25622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
15วัสดุสำนักงาน 1 รายการ2,247ตกลงราคา1.  ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 2,247 บาท
 ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 2,247 บาท
16วัสดุสำนักงาน 2 รายการ1,120ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัย
  - เสนอราคา 1,120 บาท
 ร้านชาญชัย
  - เสนอราคา 1,120 บาท
17พานดอกไม้ 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ๑ กก ๙๔๐๑ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๒๔ – ๕๗ – ๐๐๐๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,120ตกลงราคา1.  นายมานะ คำภูแสน
  - เสนอราคา 3,120 บาท
 นายมานะ คำภูแสน
  - เสนอราคา 3,120 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒1,600ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 1,600 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 1,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด242,000ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 242,000 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 242,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4จัดหารถรับ-ส่ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน10,500ตกลงราคา1.  นางสาวณัทชามล กะยุตา
  - เสนอราคา 10,500 บาท
 นางสาวณัทชามล กะยุตา
  - เสนอราคา 10,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ข้อต่อยีโบลท์เหล็ก ขนาด ๘ นิ้ว) เพื่อซ่อมท่อน้ำดิบบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฆ้อ1,790ตกลงราคา1.  ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 1,790 บาท
 ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 1,790 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนของเหตุ วาตภัย3,853ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,853 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,853 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)13,099ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 13,099 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 13,099 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)8,010ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,010 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,010 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2,695ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 2,695 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 2,695 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)7,688ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 7,688 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 7,688 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)2,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)5,484ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,484 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,484 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)34,200ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 34,200 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 34,200 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด และอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู เอส ที ชนิดกล่องเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑32,100.12ตกลงราคา1.  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 32,100.12 บาท
 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 32,100.12 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด และอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู เอส ที ชนิดกล่องเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑313,593.48ตกลงราคา1.  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 313,593.48 บาท
 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 313,593.48 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,405ตกลงราคา1.  ร้านซีพี เซฟตี้ เทรด
  - เสนอราคา 8,405 บาท
 ร้านซีพี เซฟตี้ เทรด
  - เสนอราคา 8,405 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จ้างจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในประกอบการอบรมตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1,000ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1,250ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,250 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,250 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
21ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง กข ๑๕๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ – ๔๔ – ๐๐๐๑)16,080ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 16,080 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 16,080 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
22จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒4,785ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 4,785 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 4,785 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดทำเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,500ตกลงราคา1.  ร้าน ไอ คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 8,500 บาท
 ร้าน ไอ คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 8,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด15. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
16. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด18. เรือนจำจังหวัดตราด
19. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด21. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด24. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
25. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด26. สำนักงานประมงจังหวัดตราด27. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
28. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด29. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด32. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด33. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
34. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด35. แขวงการทางจังหวัดตราด36. โครงการชลประทานตราด
37. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด38. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด39. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
40. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด41. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว44. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด45. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
46. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด47. โรงพยาบาลตราด48. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
49. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด51. วิทยาลัยเทคนิคตราด
52. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด53. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด54. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่56. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด57. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
58. อำเภอเมืองตราด59. อำเภอเขาสมิง60. อำเภอคลองใหญ่
61. อำเภอบ่อไร่62. อำเภอแหลมงอบ63. อำเภอเกาะช้าง
64. อำเภอเกาะกูด65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด66. เทศบาลเมืองตราด
67. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย68. เทศบาลตำบลหาดเล็ก69. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
70. เทศบาลตำบลบ่อพลอย71. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว72. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
73. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง74. เทศบาลตำบลเขาสมิง75. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
76. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง78. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
79. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว80. เทศบาลตำบลตะกาง81. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
82. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด83. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน84. เทศบาลตำบลชำราก
85. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม86. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย87. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋89. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด90. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง92. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี93. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
94. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต95. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต96. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)98. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด99. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
100. เทศบาลตำบลหนองบอน101. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล102. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์104. เทศบาลตำบลเกาะช้าง105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n