ในรอบเดือน เมษายน 2563


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2จ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด500ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 500 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างถ่ายเอกสาร138ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 138 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 138 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างถ้ายเอกสาร1,250ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 1,250 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 1,250 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างถ่ายเอกสาร240ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 240 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 240 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1,598.05ตกลงราคา1.  บริษัทโตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,598.05 บาท
 บริษัทโตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 1,598.05 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น3,850ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,850 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,850 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม910ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 910 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 910 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์6,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์9,050ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,050 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,050 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน2,245ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,245 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,245 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์3,210ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 3,210 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 3,210 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์3,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล10,260ตกลงราคา1.  นายภิเษก หงษ์สมุทร
  - เสนอราคา 10,260 บาท
 นายภิเษก หงษ์สมุทร
  - เสนอราคา 10,260 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์10,630ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,630 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,630 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7,890ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,890 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,890 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม840ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 840 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 840 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุ(หน้ากากอนามัย)3,500.-1.  นางรุ่งนิตยา คชิรภักดิ์ ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 3,500.- บาท
 นางรุ่งนิตยา คชิรภักดิ์ ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 3,500.- บาท
2ซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในห้องประชุม65,900.-ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 65,900.- บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 65,900.- บาท
3จัดซื้อวัสดุ (เจลแอลกอฮอร์)15,,050.-ตกลงราคา1.  นางรุ่งนิตยา คชิรภักดิ์ ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 15,,050.- บาท
 นางรุ่งนิตยา คชิรภักดิ์ ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 15,,050.- บาท
4ซื้อตู้นิรภัย ขนาด 250 กก.23,900.-ตกลงราคา1.  บจ.ซิกตี้ทู
  - เสนอราคา 23,900.- บาท
 บจ.ซิกตี้ทู
  - เสนอราคา 23,900.- บาท
5จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID-195,150.-ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 5,150.- บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 5,150.- บาท
6เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับตั้งเบรคมือ รถยนต์ราชการ กค 4397 ตราด3,766.40ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,766.40 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,766.40 บาท
7ซื้อวัสดุสำนักงาน12,803.-1.  บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 12,803.- บาท
 บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 12,803.- บาท

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ6,7411.  บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 6,741 บาท
 บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 6,741 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ7,3961.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 7,396 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 7,396 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ4,7081.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 4,708 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 4,708 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ11,063.801.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 11,063.80 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 11,063.80 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5วัสดุก่อสร้าง 11 รายการ22,5441.  บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 22,544 บาท
 บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 22,544 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6น้ำดื่ม 2 รายการ2,0601.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 2,060 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 2,060 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7วัสดุเครื่องจักรกล 8 รายการ8,8801.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 8,880 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 8,880 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ8,6001.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 8,600 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 8,600 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ7,0001.  ร้าน Beer Phone
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 ร้าน Beer Phone
  - เสนอราคา 7,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 13 รายการ8,6001.  บจก.คูโบต้าจันทบุรี
  - เสนอราคา 8,600 บาท
 บจก.คูโบต้าจันทบุรี
  - เสนอราคา 8,600 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ8,9881.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 8,988 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 8,988 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ20,3301.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 20,330 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 20,330 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.4006 แยก ทล.3156-บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด1,850,000ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อรัญเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 1,849,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,847,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,847,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
14ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.4039 แยก ทล.3494-บ.ฆ้อ อ.เขาสมิง จ.ตราด1,350,000ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,347,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยุหะจราจร
  - เสนอราคา 1,349,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี.แทรฟฟิคเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,347,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
15ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ ทางแยกหลัก ถนนสาย ตร.1027 แยก ทล.3-แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด1,950,000ประกวดราคา1.  บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด
  - เสนอราคา 1,948,000 บาท
2.  บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด
  - เสนอราคา 1,944,450 บาท
 บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด
  - เสนอราคา 1,944,450 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
16ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย ตร.4024 แยก ทล.3148 บ.หนองปรือ อ.เมือง,แหลมงอบ จ.ตราด9,200,000ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,995,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,990,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต ยินดีลดราคาคงเหลือในราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,990,000.-บาท ตามหนังสือห้างฯ ที่ นว.058/2563 ลว. 30 เม.ย. 63
17ปรับปรุงถนนลาดยาง AC ถนนสายช่องทางการค้าธรรมชาติบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ผิวลายาง AC กว้าง 14 ม. เกาะกลาง 1 ม. ระยะทางก่อสร้าง 1.920 กม. จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+92052,011,475.87E - Auction1.  หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 51,740,000 บาท
 หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 51,737,000 บาท
ปรับลดราคาจาก 51,740,000 บาท คงเหลือ 51,737,000 บาท

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
97. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต98. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ99. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
100. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด101. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย102. เทศบาลตำบลหนองบอน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล104. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน105. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
106. เทศบาลตำบลเกาะช้าง107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
109. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n