ในรอบเดือน เมษายน 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดซื้อหนังสือมติชนรายสัปดาห์250ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม585ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 585 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 585 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม2,222ตกลงราคา1.  ร้านพี พริน ติ้ง
  - เสนอราคา 2,222 บาท
 ร้านพี พริน ติ้ง
  - เสนอราคา 2,222 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าเช่าศูนย์บริการร่วม5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่500ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 500 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น4,470ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,470 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,470 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน1,958ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,958 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,958 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์12,150ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 12,150 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 12,150 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์6,800ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,800 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,800 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจ้างทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาวิทยากรสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและไอศกรีมผลไม้ จำนวน 1 รายการ4,500ตกลงราคา1.  นางสาวอุบล ยุบลมูล
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นางสาวอุบล ยุบลมูล
  - เสนอราคา 4,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องราชสักการะ) จำนวน 5 รายการ4,135ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,135 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,135 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานฯ จำนวน 3 รายการ1,820ตกลงราคา1.  ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 1,820 บาท
 ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 1,820 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติถังขยะเพื่อคัดเแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ1,290ตกลงราคา1.  ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 1,290 บาท
 ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 1,290 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 ป้าย680ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 680 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 680 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ23,250ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 23,250 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 23,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตราด จำนวน 1 รายการ3,000ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
8ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขฯ จำนวน 1 รายการ3,000ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
9ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ1,839ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,839 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,839 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
10ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ5,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
11ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ10,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
12ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องกา ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
13ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ6,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
14ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ6,050ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 6,050 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัดบ
  - เสนอราคา 6,050 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
15ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 200ตกลงราคา1.  ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 200 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
16ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 2 รายการ4,950ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 4,950 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 4,950 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
17ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กชื่อศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตราดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย9,800ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 9,800 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 9,800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
18ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน นข 865 ตราด จำนวน 1 คัน13,030ตกลงราคา1.  บริษัท นิวัฒน์เอ็น.เค.ที จำกัด
  - เสนอราคา 13,030 บาท
 บริษัท นิวัฒน์เอ็น.เค.ที จำกัด
  - เสนอราคา 13,030 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
19ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้งที่ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตราด จำนวน 1 ป้าย10,000ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
20ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้งที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขฯ จำนวน 1 ป้าย10,000ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
21ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ป้าย750ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
22ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 6 รายการ4,635ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,635 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,635 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนโข๊คหลัง รถยนต์ราชการ หมายเเลขทะเบียน กข4697 ตราด4,396.63ตกลงราคา1.  ศูนย์บริการโตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 4,396.63 บาท
 ศูนย์บริการโตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 4,396.63 บาท
2รายงานขอซื้อขอจ้าง10,432.50ตกลงราคา1.  หจก.เคทีอาร์ พลัส
  - เสนอราคา 10,432.50 บาท
 หจก.เคทีอาร์ พลัส
  - เสนอราคา 10,432.50 บาท
3รายงานขออนุมัติจัดทำพวงมาลางานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็๋จพระนเรศวมหาราช ประจำปี 25621,000.-ตกลงราคา1.  ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000.- บาท
 ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000.- บาท
4รายงานขออนุมัติจ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด200.-ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
5หจก.น้ำดื่มเมืองตราด1,500.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
6รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,870.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 2,870.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 2,870.00 บาท
7รายงานขอซื้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำม้นหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
8รายงานขอซื้อน้ำม้นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น23,830.-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 23,830.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 23,830.- บาท
9รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
10รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้่อเพลงและน้ำม้นหล่อลื่น1,815.00ตกลงราคา1.  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 1,815.00 บาท
 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 1,815.00 บาท
11รายงานขอซื้่อน้ำมันเชื้่อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,520.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,520.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,520.- บาท
12รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
13การตราจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จำนวน 1 เครื่อง2,400.-ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
14จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เมืองตราดและดูแลทำสวนโดยรอบสำนักงาน52,275.-ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
15จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงาน124,120.-ประกวดราคา1.  หจก.พีพรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
 หจก.พีพรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
16จัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5,800.-ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์ โดยนายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 5,800.- บาท
 ร้านชอบศิลป์ โดยนายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 5,800.- บาท
17จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมติดตั้ง5,000.-ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์ โดยนายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 5,000.- บาท
 ร้านชอบศิลป์ โดยนายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 5,000.- บาท

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ10,270ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 10,270 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 10,270 บาท
2วัสดุสำนักงาน (ทำป้ายไวนิล) 5 รายการ18,200ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 18,200 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 18,200 บาท
3วัสดุการเกษตร 1 รายการ4,040ตกลงราคา1.  ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 4,040 บาท
 ร้านสวนกลิ่นสุคนธ์
  - เสนอราคา 4,040 บาท
4น้ำดื่ม 1 รายการ1,740ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,740 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,740 บาท
5ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ770.40ตกลงราคา1.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 770.40 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 770.40 บาท
6วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ1,980ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 1,980 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 1,980 บาท
7วัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิง 1 รายการ247,770ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 247,770 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 247,770 บาท
8วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ4,830ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 4,830 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 4,830 บาท
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 3 รายการ6,997.80ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 6,997.80 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 6,997.80 บาท
10วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ2,128ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 2,128 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 2,128 บาท
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 16 รายการ57,298.50ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 57,298.50 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 57,298.50 บาท
12ติดตั้งหม้อแปลง 1 รายการ78,000ตกลงราคา1.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 78,000 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 78,000 บาท
13วัสดุสำนักงาน 2 รายการ5,564ตกลงราคา1.  ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 5,564 บาท
 ร้านพงษ์ศิริ
  - เสนอราคา 5,564 บาท
14ทำพวงมาลา 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
15พานดอกไม้ 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
16วัสดุไฟฟ้า 4 รายการ9,860ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 9,860 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 9,860 บาท
17วัสดุสำนักงาน 18 รายการ7,932ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,932 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,932 บาท
18ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 3 รายการ6,955ตกลงราคา1.  ร้านดีออดิโอ
  - เสนอราคา 6,955 บาท
 ร้านดีออดิโอ
  - เสนอราคา 6,955 บาท
19จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ ดำเนินรายการ ทช.หมอทาง เดือน พ.ค. 622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดทำป้ายโครงการฯ และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2เช่าเต็นท์ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,800ตกลงราคา1.  นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 4,800 บาท
 นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 4,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,000ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดเตรียมสถานที่/ตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,500ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพร และในการเล่นเกมส์ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,500ตกลงราคา1.  นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน22,960ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 22,960 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 22,960 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
7จัดทำป้ายโครงการฯและป้ายรณรงค์ “เมา เร็ว ง่วง โทร และขับ รายต่อไป อาจเป็นคุณ” ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญภายในตำบลวังตะเคียน (สงกรานต์ ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในวันเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญภายในตำบลวังตะเคียน (สงกรานต์ 25๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,500ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
9จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญภายในตำบลวังตะเคียน (สงกรานต์ ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,900ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 4,900 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 4,900 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
10เช่าเต็นท์ ตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญภายในตำบลวังตะเคียน (สงกรานต์ ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน6,000ตกลงราคา1.  นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11เช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญภายในตำบลวังตะเคียน (สงกรานต์ ๒๕๖๒)4,500ตกลงราคา1.  นายอิทธิพร ภิรมย์ปั่น
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นายอิทธิพร ภิรมย์ปั่น
  - เสนอราคา 4,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
12จัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13เช่าเต็นท์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,000ตกลงราคา1.  นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายรังสรรค์ บุญประสพ
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,000ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 8,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
15จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้ร่วมงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,000ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 4,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
16จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน99,360ตกลงราคา1.  ร้านเพื่อนกีฬา
  - เสนอราคา 99,360 บาท
 ร้านเพื่อนกีฬา
  - เสนอราคา 99,360 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จาระบี) สำหรับเครื่องจักรฯของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน700ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 700 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 700 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดเตรียมสถานที่และเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ตลอดการจัดงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังตะเคียน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,000ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
19ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖ – ๕๘ – ๐๐๒๒)1,935ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,935 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,935 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,466ตกลงราคา1.  นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 7,466 บาท
 นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 7,466 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
21ซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) ตค ๑๒๓ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๘ – ๕๕ – ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน11,168.50ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 11,168.50 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 11,168.50 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดซื้อวัสดุการเกษตร (หัวและสายดูดน้ำ) สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,115ตกลงราคา1.  ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 2,115 บาท
 ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 2,115 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23ซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๙ – ๕๕ – ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,768.50ตกลงราคา1.  บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 7,768.50 บาท
 บริษัท คูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 7,768.50 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถพยาบาลฉุกเฉิน กข ๙๔๕๗ ตราด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,400ตกลงราคา1.  ร้านเขาสมิงแอร์ประดับยนต์
  - เสนอราคา 2,400 บาท
 ร้านเขาสมิงแอร์ประดับยนต์
  - เสนอราคา 2,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
25พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน24,000ตกลงราคา1.  นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 24,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
26จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน45,000ตกลงราคา1.  นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 45,000 บาท
 นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 45,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
27จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,000ตกลงราคา1.  นายวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 นายวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
28ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒1,800ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด15. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
16. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด18. เรือนจำจังหวัดตราด
19. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด21. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด24. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
25. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด26. สำนักงานประมงจังหวัดตราด27. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
28. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด29. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด32. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด33. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
34. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด35. แขวงการทางจังหวัดตราด36. โครงการชลประทานตราด
37. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด38. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด39. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
40. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด41. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว44. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด45. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
46. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด47. โรงพยาบาลตราด48. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
49. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด51. วิทยาลัยเทคนิคตราด
52. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด53. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด54. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่56. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด57. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
58. อำเภอเมืองตราด59. อำเภอเขาสมิง60. อำเภอคลองใหญ่
61. อำเภอบ่อไร่62. อำเภอแหลมงอบ63. อำเภอเกาะช้าง
64. อำเภอเกาะกูด65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด66. เทศบาลเมืองตราด
67. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย68. เทศบาลตำบลหาดเล็ก69. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
70. เทศบาลตำบลบ่อพลอย71. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว72. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
73. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง74. เทศบาลตำบลเขาสมิง75. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
76. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง78. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
79. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว80. เทศบาลตำบลตะกาง81. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
82. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด83. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน84. เทศบาลตำบลชำราก
85. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม86. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย87. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋89. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด90. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง92. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี93. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
94. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต95. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต96. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)98. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด99. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
100. เทศบาลตำบลหนองบอน101. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล102. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์104. เทศบาลตำบลเกาะช้าง105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n