ในรอบเดือน มีนาคม 2563


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม280ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 280 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 280 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม315ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 315 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 315 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
6ค่าจ้างทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจ้างทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นางสาวบังอร ประเดิมเนตร
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสาวบังอร ประเดิมเนตร
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม750ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 750 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 750 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดอาหารและเครื่องดื่ม280ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 280 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 280 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม946ตกลงราคา1.  ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 946 บาท
 ร้านบ้านถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 946 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม775ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 775 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 775 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น3,920ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,920 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,920 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำแผน12,500ตกลงราคา1.  นายมนตรี ธนวิวัฒน์
  - เสนอราคา 12,500 บาท
 นายมนตรี ธนวิวัฒน์
  - เสนอราคา 12,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าเปลี่ยนแบตเตอร์รี่3,317ตกลงราคา1.  ร้าน อ.ประดับยนต์
  - เสนอราคา 3,317 บาท
 ร้าน อ.ประดับยนต์
  - เสนอราคา 3,317 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน1,631ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,631 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,631 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน44,700ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 44,700 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 44,700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อหน้ากากอนามัย4,500.-ตกลงราคา1.  นางจีรานุช สินธุนาคิน ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 4,500.- บาท
 นางจีรานุช สินธุนาคิน ผู้สำรองจ่าย
  - เสนอราคา 4,500.- บาท
2จ้างกำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สท.ตราด และบ้านพักข้าราชการ สส.ทุก สส.55,370.-ตกลงราคา1.  หจก.อิสเทิร์น เพสล์ คอนโทรล
  - เสนอราคา 55,370.- บาท
 หจก.อิสเทิร์น เพสล์ คอนโทรล
  - เสนอราคา 55,370.- บาท
3ซื้อวัสดุสำนักงาน65,407.50ตกลงราคา1.  บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 65,407.50 บาท
 บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 65,407.50 บาท
4ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำซองผ้าใส่หน้ากากอนามัย5,430.-ตกลงราคา1.  นางรุ่งนิตยา คชิณภักดิ์ (ตาม บก.111)
  - เสนอราคา 5,430.- บาท
 นางรุ่งนิตยา คชิณภักดิ์ (ตาม บก.111)
  - เสนอราคา 5,430.- บาท
5ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
6ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
7ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
8ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น450.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 450.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 450.- บาท
9ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น950.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 950.- บาท
 สหกรณ์การเกตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 950.- บาท
10ซื้อน้ำดื่ม1,166.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,166.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,166.- บาท
11จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา4050.-4,050.-ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 4,050.- บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 4,050.- บาท
12ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,030.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,030.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,030.- บาท
13ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น14,350.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 14,350.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 14,350.- บาท
14จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของ สนง.38,600.-1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท
15จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดและทำสวน56,725.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
16จ้างเหมาบริการขับรถยนต์127,236.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
17เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,400.-ตกลงราคา1.  บจ.ชาร์ป ดีเวิร์สฯ
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ.ชาร์ป ดีเวิร์สฯ
  - เสนอราคา 2,400.- บาท

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1น้ำดื่ม 2 รายการ1,9001.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,900 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,900 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ9,0001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 3 รายการ7,8001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,800 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,800 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ6,0001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
จ้ดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ3,156.501.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 3,156.50 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 3,156.50 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 13 รายการ8,265.221.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 8,265.22 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 8,265.22 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ1,155.601.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 1,155.60 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 1,155.60 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8วัสดุสำนักงาน 1 รายการ267.501.  ร้านชาญชัยโฟโต้
  - เสนอราคา 267.50 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้
  - เสนอราคา 267.50 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ9,0001.  เอ.พี.เพาเวอร์ช้อป
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 เอ.พี.เพาเวอร์ช้อป
  - เสนอราคา 9,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ19,2001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 19,200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 19,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน เม.ย. 632,1831.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
97. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต98. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ99. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
100. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด101. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย102. เทศบาลตำบลหนองบอน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล104. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน105. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
106. เทศบาลตำบลเกาะช้าง107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
109. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n