ในรอบเดือน มีนาคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์250ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม470ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 470 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 470 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ิวิเคราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง4,720ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,720 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,720 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์6,420ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าเช่าศูนย์บริการร่วม5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน จำนวน 1 วัน1,000ตกลงราคา1.  นายบุญเชิด ชำปฏิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายบุญเชิด ชำปฏิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จัดประชุมนายจ้าง ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ2,250ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,250 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัดบ
  - เสนอราคา 2,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายแบนเนอร์ตกแต่งเวีทีจัดประชุมนายจ้างครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ750ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จัดประชุมนายจ้างครั้งที่ 3 จำนวน 5 รายการ4,040ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,040 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,040 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานจัดกิจกรรมนัดพบ จำนวน 6 รายการ1,750ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,750 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 800ตกลงราคา1.  ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพโครงการแนะแนวอาชีพ ผู้ไม่อยู่่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ จำนวน 1 อาชีพ26,750ตกลงราคา1.  นางพยอม ศรีสุทธิ์
  - เสนอราคา 26,750 บาท
 นางพยอม ศรีสุทธิ์
  - เสนอราคา 26,750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ4,995ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,995 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,995 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
9ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ10,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
10ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
11ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ9,200ตกลงราคา1.  หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 9,200 บาท
 หจก.สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 9,200 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
12ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำธงสำนักงาน500ตกลงราคา1.  ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 500 บาท
 ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
13ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเก้าอี้สำนักงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานฯ จำนวน 4 ตัว700ตกลงราคา1.  ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 700 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
14ขออนุมัติซื้อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของรถยนต์สำนักงาน จำนวน 2 คัน1,827.56ตกลงราคา1.  นายมกรา ถาวรวงษ์
  - เสนอราคา 18 บาท
 นายมกรา ถาวรวงษ์
  - เสนอราคา 1,827.56 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
15ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ5,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
16ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าใส่เอกสารจัดประชุม จำนวน 1 รายการ30,000ตกลงราคา1.  ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ร้านอินดี้ ดีไซน์
  - เสนอราคา 30,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
17ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (เครื่องหน้าห้องจัดหางานจังหวัด) จำนวน 1 เครื่อง2,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคภูมิวัฒนาแอร์ (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคภูมิวัฒนาแอร์ (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 2,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ2,500.00ตกลงราคา1.  นายอนุสรณ์ ทองดีศรีเจริญ
  - เสนอราคา 2,500.00 บาท
 นายอนุสรณ์ ทองดีศรีเจริญ
  - เสนอราคา 2,500.00 บาท
2ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด3,155.00ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,155.00 บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,155.00 บาท
3จ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ทำงาน39,000.00กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
4ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.00ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
5ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,900.00ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,900.00 บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,900.00 บาท
6ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
7ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
8ขออนุม้ติจ้างซ่อมเครื่องนับธนบ้ตร4,000.00ตกลงราคา1.  ที.เค คอมพิวเตอร์(นายกิตติ ทันโยธา)
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
 ที.เค คอมพิวเตอร์(นายกิตติ ทันโยธา)
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
9ขออนุมัติจ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย200.00ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.00 บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.00 บาท
10รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด3,155ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,155 บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,155.00 บาท
11รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น17,090.10ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 17,090.10 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 17,090.10 บาท
12รายงานขออนุมัติจ้างทำตรายาง1,330.00ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,330.00 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,330.00 บาท
13รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.00ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
14การตรวจรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.00ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
15การตรวจรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด พื้นที่สาขาและดูแลสวนสำนักงาน52,275ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275 บาท
16การตรวจรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด - ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
17รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ13,800ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 13,800 บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 13,800 บาท
2วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ251,370ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 251,370 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 251,370 บาท
3ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ1,400ตกลงราคา1.  ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,400 บาท
 ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,400 บาท
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 12 รายการ9,065ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,065 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,065 บาท
5ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 9 รายการ16,328.20ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 16,328.20 บาท
 ร้านป๊อปแม็คโคร
  - เสนอราคา 16,328.20 บาท
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 7 รายการ3,559.65ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,559.65 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 3,559.65 บาท

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ทม.ตร.605-59-0071-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,850 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,850 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทม.ตร.420-42-0018800ตกลงราคา1.  นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 800 บาท
 นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและยุติธรรม
3ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ทม.ตร.416-60-05431,071ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,071 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,071 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ทม.ตร.478-54-0003571ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 571 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 571 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทม.ตร.416-57-04932,921ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,921 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,921 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง วันท้องถิ่นไทย3,000ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดจ้างย้ายอุปกรณ์ตู้แผงไฟคอนโทรลปั๊มน้ำโรงฆ่าสัตว์จากตู้เหล็กมาใส่ตู้สแตนเลส พร้อมวางริ่งสายไฟใหม่15,000ตกลงราคา1.  ศิริการไฟฟ้า โดยนายศิริชัย สุดประเสริฐ
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 ศิริการไฟฟ้า โดยนายศิริชัย สุดประเสริฐ
  - เสนอราคา 15,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner type 1230 for AF 2015/2018 จำนวน 2 กล่อง3,600ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,600 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 3,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ4,665ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 4,665 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 4,665 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ44,500ตกลงราคา1.  นางสาวสมปอง โชติมณี
  - เสนอราคา 44,500 บาท
 นางสาวสมปอง โชติมณี
  - เสนอราคา 44,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดจ้างตกแต่งเรือ โครงการจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง50,000ตกลงราคา1.  นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 50,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทม.ตร.416-57-0496 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง482ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ทม.ตร.607-55-0012 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,260ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,260 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,260 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทม.ตร.416-57-0495482ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทม.ตร.416-59-0525 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง482ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 482 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทม.ตร.416-57-0494 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง642ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 642 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 642 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ทม.ตร.607-57-0013 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,645ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,645 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,645 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14,900ตกลงราคา1.  บ้านพลแพรว
  - เสนอราคา 14,900 บาท
 บ้านพลแพรว
  - เสนอราคา 14,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 25 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28,700ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,700 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,700 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,200ตกลงราคา1.  ร้าน พานิชการ
  - เสนอราคา 7,200 บาท
 ร้าน พานิชการ
  - เสนอราคา 7,200 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 80-4615 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16,007.201.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 16,007.20 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 16,007.20 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาตลาดโต้รุ้งเทศบาลเมืองตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,579ตกลงราคา1.  นายวีระ แก้วสุวรรณ์
  - เสนอราคา 2,579 บาท
 นายวีระ แก้วสุวรรณ์
  - เสนอราคา 2,579 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,300ตกลงราคา1.  นายชัยณรงค์ ปิ่นสอน
  - เสนอราคา 9,300 บาท
 นายชัยณรงค์ ปิ่นสอน
  - เสนอราคา 9,300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณสถานที่ฝั่งกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด แม่น้ำตราด คลองบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29,532ตกลงราคา1.  บ.เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  - เสนอราคา 29,532 บาท
 บ.เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  - เสนอราคา 29,532 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟนแบบไร้สาย)เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรมนันทนาการต่างๆ1,900ตกลงราคา1.  ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,900 บาท
 ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน100,000ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง
  - เสนอราคา 100,000 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง
  - เสนอราคา 100,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,800ตกลงราคา1.  นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 5,800 บาท
 นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 5,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน4,500ตกลงราคา1.  นางวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นายวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 4,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกไม้ครูตุ้ม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกไม้ครูตุ้ม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้ออำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด403,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 403,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญการโยธา
  - เสนอราคา 403,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
7ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาหน่วย ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร พร้อมขุดลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด618,000ประกวดราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 615,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เจริญทรัพย์การโยธา
  - เสนอราคา 586,917.14 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 599,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
8ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖ – ๕๗ – ๐๐๑๓)2,731ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,731 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,731 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด981,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 981,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 981,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
10จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด141,750ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง
  - เสนอราคา 141,750 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง
  - เสนอราคา 141,750 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ท่อน้ำดิบ) จากสระพิมพ์แก้วลงสู่คลองละเว้และอ่างประมง หมู่ที่ ๒ ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด377,230ตกลงราคา1.  ร้านพัฒนกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 377,230 บาท
 ร้านพัฒนกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 377,230 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,358.90ตกลงราคา1.  ร้านสง่ายานยนต์
  - เสนอราคา 1,358.90 บาท
 ร้านสง่ายานยนต์
  - เสนอราคา 1,358.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับพนักงานราชการและผู้มาติดต่อราชการ13,800ตกลงราคา1.  นายปลิด นพเวช
  - เสนอราคา 13,800 บาท
 นายปลิด นพเวช
  - เสนอราคา 13,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
14จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน42,000ตกลงราคา1.  นายเดือน ควรประสพ
  - เสนอราคา 42,000 บาท
 นายเดือน ควรประสพ
  - เสนอราคา 42,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
15จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด และดูแลความสะอาดต่างๆ ในสำนักงานให้เรียบร้อยสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ42,000ตกลงราคา1.  นางอารีรัก ควรประสพ
  - เสนอราคา 42,000 บาท
 นางอารีรัก ควรประสพ
  - เสนอราคา 42,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
16จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นายกัณตภณ ชนพิลา
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นายกัณตภณ ชนพิลา
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
17พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นางสาวศิริพร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นางสาวศิริพร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
18จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
19จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,000ตกลงราคา1.  นายวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 นายวงค์ศิริ ชุมพล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด15. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
16. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด18. เรือนจำจังหวัดตราด
19. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด21. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด
22. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด24. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
25. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด26. สำนักงานประมงจังหวัดตราด27. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
28. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด29. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด32. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด33. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
34. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด35. แขวงการทางจังหวัดตราด36. โครงการชลประทานตราด
37. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด38. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด39. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
40. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด41. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว44. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด45. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
46. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด47. โรงพยาบาลตราด48. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
49. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด51. วิทยาลัยเทคนิคตราด
52. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด53. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด54. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่56. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด57. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
58. อำเภอเมืองตราด59. อำเภอเขาสมิง60. อำเภอคลองใหญ่
61. อำเภอบ่อไร่62. อำเภอแหลมงอบ63. อำเภอเกาะช้าง
64. อำเภอเกาะกูด65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด66. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
67. เทศบาลตำบลหาดเล็ก68. เทศบาลตำบลคลองใหญ่69. เทศบาลตำบลบ่อพลอย
70. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว71. เทศบาลตำบลแหลมงอบ72. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
73. เทศบาลตำบลเขาสมิง74. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด75. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง77. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
79. เทศบาลตำบลตะกาง80. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ81. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
82. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน83. เทศบาลตำบลชำราก84. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
85. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย86. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ87. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋
88. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด89. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง90. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี92. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม93. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
94. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต95. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ96. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
97. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด98. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย99. เทศบาลตำบลหนองบอน
100. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล101. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน102. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
103. เทศบาลตำบลเกาะช้าง104. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n