ในรอบเดือน มีนาคม 2556


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม ก.ธ.จ.ตราด ครั้งที่ 2/56 วันที่ 8 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 10,110 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 10,110 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
2จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารศาลากลางจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  บริษัทซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 99,500 บาท
 ่บริษัทซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 99,500 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
3จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปั๊มน้ำประปาอาคารศาลากลางจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 18,000 บาท
 ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 18,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
4จ้างพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้ผู้แสดงพิธีเปิดงานวันปีใหม่ 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 555 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 555 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
5จ้างทำป้ายไวนิลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - ตกลงราคา1.  ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 1,300 บาท
 ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 1,300 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
6จ้างทำแบบลงนามถวายพระพรและประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรูปวันข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านสัญลักษณ์การพิมพ์
  - เสนอราคา 1,320 บาท
 ร้านสัญลักษณ์การพิมพ์
  - เสนอราคา 1,320 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ่ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
 ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
8จัดจ้างทำพวงมาลัยกรเพื่อใช้ในงาน 107 ปี วันตราดรำลึก 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลี
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
9จ้างจัดดอกไม้และพานพุ่มงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และัวันข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลี
  - เสนอราคา 12,050 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 12,050 บาท
่บริการดีและราคายุติธรรม
10จ้างติดตั้งเครื่องเสียงงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และวัีนข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิืทธิ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน เมษายน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,800 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2556 - ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สาขา 1
  - เสนอราคา 48,720 บาท
 หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สา่ขา 1
  - เสนอราคา 48,720 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนบูรณาการฯ - ตกลงราคา1.  ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 672 บาท
 ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 672 บาท
การบริการยุติธรรม
2จ้างถ่ายเอกสารพร้อมและเย็บชุดเอกสารงานผู้ตรวจ - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการยุติธรรม
3จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ - ตกลงราคา1.  ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
การบริการยุติธรรม
4จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรฯ - ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการยุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งพิมพ์จัดอบรมโครงการปาล์ม - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
การบริการยุติธรรม
6จ้างทำป้ายโครงการ - ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการยุติธรรม
7จ้างถ่ายเอกสาร - ตกลงราคา1.  ร้านเอส.ที.ก็อปปี้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 840 บาท
 ร้านเอส.ที.ก็อปปี้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 840 บาท
การบริการยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน9,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม39ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 39 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 39 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด1,200ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน7,260ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 7,260 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 7,260 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5,935ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,935 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,936 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์380ตกลงราคา1.  ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 380 บาท
 ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์350ตกลงราคา1.  ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 350 บาท
 ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างถ่ายเอกสาร130ตกลงราคา1.  ร้านทัยแก้ว
  - เสนอราคา 130 บาท
 ร้านทัยแก้ว
  - เสนอราคา 130 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม400ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 400 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างเหมาบริการ950ตกลงราคา1.  หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ
  - เสนอราคา 950 บาท
 หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 950 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ3,000ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจ้างถ่ายเอกสาร960ตกลงราคา1.  ร้านพีเอสถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 960 บาท
 ร้านพีเอสถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 960 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม52ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 52 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 52 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ4,640ตกลงราคา1.  นางสาวจริยา หอยสังข์
  - เสนอราคา 4,640 บาท
 นางสาวจริยา หอยสังข์
  - เสนอราคา 4,640 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)905.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 905.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด 32 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 905.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
2วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)190.00ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 190.00 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์ 1-3 ตลาดท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
  - เสนอราคา 190.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
3วัสดุสำนักงาน(น้ำยาดับเพลิงฯ)2,850.00ตกลงราคา1.  ระยอง เคมีคอล
  - เสนอราคา 2,850.00 บาท
 ระยอง เคมีคอล 307/8 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  - เสนอราคา 2,850.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
4วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,740.00ตกลงราคา1.  หจก.ธณวัฒน์บริการจันทบุรี 3
  - เสนอราคา 1,740.00 บาท
 หจก.ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 3 เลขที่ 293 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  - เสนอราคา 1,740.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
5วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,220.00ตกลงราคา1.  หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,220.00 บาท
 หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม 870/5 ม1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,220.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
6วัสดุสำนักงาน15,400.00ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 15,400.00 บาท
 ร้านต้นฉบับ 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 15,400.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
7วัสดุสำนักงาน600.00ตกลงราคา1.  ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 600.00 บาท
 ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์ 1/1-1/2 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 600.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8ค่าเช่าห้องประชุม4,000.00ตกลงราคา1.  วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
 วิทยาลัยชุมชนตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
9วัสดุสำนักงาน2,000.00ตกลงราคา1.  นายอนุกูล สามัญ
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 นายอนุกูญ สามัญ 70 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง20,010ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 20,010 บาท
2.  
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 20,010 บาท
ราคาเหมาะสม
2ขออนุมัติจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ อาชีพ "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน5,100ตกลงราคา1.  นางสาว ชวาลา
  - เสนอราคา 5,100 บาท
 นางสาว ชวาลา
  - เสนอราคา 5,100 บาท
ราคาเหมาะสม
3ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการวันนัดพบแรงงานย่อย จำนวน 3 รายการ7,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,000 บาท
ราคาเหมาะสม
4ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการตรวจสอบการทำงานฯ จำนวน 5 รายการ6,500ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,500 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,500 บาท
ราคาเหมาะสม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 13 รายการ18,220ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 18,220 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 18,220 บาท
ราคาเหมาะสม
6ขออนุมัติจ้างเหมาล้าง-เติมน้ำยา จำนวน 7 เครื่อง และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศสำนักงานฯ จำนวน 1 เครื่อง17,600ตกลงราคา1.  ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,600 บาท
 ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,600 บาท
ราคาเหมาะสม
7ขออนุมัติจ้างเหมาอัดภาพสีโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ156ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 156 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 156 บาท
ราคาเหมาะสม
8ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
9ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแนะแนวอาชีพให้คนพิการฯ จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
10ขออนุมัติใช้สถานที่จัดอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 1 วัน1,500ตกลงราคา1.  วัดไผ่ล้อม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 วัดไผ่ล้อม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
ราคาเหมาะสม
11ขออนุมัติจ้างเหมาสาธิตอิสระและฝึกปฏิบัติ อาชีพ "การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ซาลาเปา และหมั่นโถว" จำนวน 2 วัน6,900ตกลงราคา1.  นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
  - เสนอราคา 6,900 บาท
 นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
  - เสนอราคา 6,900 บาท
ราคาเหมาะสม
12ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาต์ถวายพระพร ติดผนังห้องทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 1,000ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ราคาเหมาะสม
13ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำบ้าน จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
14ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
15ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 รายการ1,500ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
ราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,150ตกลงราคา1.  ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,150 บาท
 ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,150 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น35,110ตกลงราคา1.  หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 35,110 บาท
 หจกงตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 35,110 บาท
2ค่าเช่าสำนักงาน14,000ตกลงราคา1.  นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
 นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
3ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด16,000ตกลงราคา1.  น.ส.แ๋ว สารเนตร นางลำพูล นพพรรค์ นางนิดติยา บัวดำ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 น.ส.แ๋ว สารเนตร นางลำพูล นพพรรค์ นางนิดติยา บัวดำ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
4หนังสือพิมพ์420ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 420 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิขย์
  - เสนอราคา 420 บาท
5ซ่อมรถยนต์46,580ตกลงราคา1.  ร้านค๊อกพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 46,580 บาท
 ร้านค๊อทพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 46,580 บาท

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่1,994.48ตกลงราคา1.  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 1,994.48 บาท
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 1,994.48 บาท
2ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์1,000ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
3ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
4ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
5ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
6ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
7ขออนุมัตินำรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดตรวจเช็คระบบเพลาและล้อรถยนต์4,652.36ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 4,652.36 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 4,652.36 บาท
8การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา20,000สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
9การตรวจรับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา45,374.15สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
10การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง จำนวน 1 อัตรา10,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
11ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น30,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
12ขออนุมัตินำรถยนต์ราชการเข้าตรวจเช็คเครื่องยนต์1,618.91ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 1,618.91 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 1,618.91 บาท
13ขออนุมัติจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด1,000ตกลงราคา1.  ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
14ขออนุมัติจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด1,000ตกลงราคา1.  ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
15ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
16ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม1,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายทางแยกและจุดต่อเชื่อม:สามแยก สายทาง ตร 4010 แยก ทล.3159-บ.ตามาง อ.เขาสมิง จ.ตราด ระยะทาง 0.450 กม.1,735,000สอบราคา1.  หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ
  - เสนอราคา 1,908,000 บาท
2.  หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 1,735,000 บาท
 หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 1,735,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซื้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ ยี่ห้อ UQ รุ่น UQ2000 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จำนวน 24 เตียง1,576,000สอบราคา1.  บริษัทยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
  - เสนอราคา 1,476,000 บาท
2.  หจก.เดอะเบส อุปกรณ์การแพทย์
  - เสนอราคา 1,524,000 บาท
3.  
 บริษัทยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
  - เสนอราคา 1,464,000 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
2ซื้อเครื่อง infustion pump จำนวน 6 เครื่อง270,000สอบราคา1.  บริษัทเมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 253,590 บาท
2.  บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  - เสนอราคา 269,640 บาท
3.  บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
  - เสนอราคา 321,000 บาท
 บริษัทเมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 253,590 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
3ซื้อเครื่องปรับหยดสารละลาย (infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง135,000สอบราคา1.  บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 126,795 บาท
2.  บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  - เสนอราคา 134,820 บาท
3.  บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
  - เสนอราคา 160,500 บาท
 บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 126,795 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
4ซื้อเครื่องปั่น hematocit จำนวน 2 เครื่อง100,000สอบราคา1.  บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
  - เสนอราคา 100,000 บาท
 บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
  - เสนอราคา 100,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ทางบริษัทยินดีลดราคาคงเหลือ 99500 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ10,000ตกลงราคา1.  ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 10,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณซุ้มประตูหน้าเมือง บ้านท่าจอด อาคารบริการนักท่องเที่ยวและอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255610,000ตกลงราคา1.  หจก.สมิงอิสเทิร์นการ์ด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 หจก.สมิงอิสเทิร์นการ์ด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
3ค่าทำความสะอาด ณ อาคารและบริเวณซุ้มประตูหน้าเมืองบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25565,700ตกลงราคา1.  นางสาวเพย แสวงสุข
  - เสนอราคา 5,700 บาท
 นางสาวเพย แสวงสุข
  - เสนอราคา 5,700 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  นางปราณอม นามวิจิตร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นางปราณอม นามวิจิตร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
2จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิรลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
3จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านเชียง ในวันที่ 21 มีนาคม2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 275 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 275 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
4จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วันที่ 13 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 425 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 425 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
5จัดซื้อแซนวิช รับรองคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองพล วันที่ 21 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 400 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 400 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 650 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 650 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
7จัดซื้อมีดขอ (พร้อมด้ามจับ) - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 960 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 960 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
8จัดซื้อน้ำผลไม้และถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการ รับรองในการประชุม คพส.ของเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  นางสาวศศิวิมล นิลชาติ
  - เสนอราคา 370 บาท
2.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 247 บาท
 นางสาวศศิวิมล นิลชาติ, ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 617 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
9จัดซื้อตระกร้ากลมพลาสติก - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,560 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,560 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชาคมการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,521 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,521 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,260 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,260 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
12จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ 18 มีนาคม 2556 จำนวน 1 พานพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 - ตกลงราคา1.  นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
2.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,542 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์, ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,792 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
14จัดจ้างทำป้ายไวนิล - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
15จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริเวณตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด (ศูนย์ 1) - ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
16จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
17จัดซื้อหูฟังครอบศีรษะ (Head Phone) - ตกลงราคา1.  ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 700 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
18จัดซื้อค่ารับรองในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - ตกลงราคา1.  นางสาวอัญชลี จิวเจนตา
  - เสนอราคา 1,800 บาท
2.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 290 บาท
 นางสาวอัญชลี จิวเจนตา, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 2,090 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
19จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ก-2283 ตราด - ตกลงราคา1.  ร้าน พลพัฒน์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 380 บาท
 ร้าน พลพัฒน์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 380 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
20จัดจ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 250 คน - ตกลงราคา1.  นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 62,500 บาท
 นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 62,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
21จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อประเทศชาติ - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
22จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3879 ตราด จำนวน 19 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 28,639.62 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 28,639.62 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
23จัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 925 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 925 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
24จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยหมายเลขทะเบียน กข 5297 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,369.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,369.60 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
25จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนกล้องวงจรปิดฯ - ตกลงราคา1.  ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 630 บาท
 ร้านพี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 630 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
26จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.464-43-0003 - ตกลงราคา1.  ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
 ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
27จัดซื้อแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1239 ตราด - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 2,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 2,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
28จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 950 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 950 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
29จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 20,880 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 20,880 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
30จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ เป็นรถยนต์ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและมีประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ 3 เพื่อไปศึกษาดูงานในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2556 รวม 4 วัน - ตกลงราคา1.  นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
 นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
31จัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
32จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 2,880 บาท
 ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 2,880 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
33จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.605-47-0027 - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 214 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 214 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
34จัดจ้างถ่ายเอกสาร บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน - ตกลงราคา1.  ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 450 บาท