ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (หาดเล็ก)2,000ตกลงราคา1.  นายคมสันต์ ฟักทอง
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายคมสันต์ ฟักทอง
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (แหลมกลัด)2,000ตกลงราคา1.  นายประทวน ปั้นเงิน
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายประทวน ปั้นเงิน
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (แหลมงอบดอกไม้)2,000ตกลงราคา1.  นางสาวสาธิญา วงศาโรจน์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสาวสาธิญา วงศาโรจน์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (แหลมงอบ)2,000ตกลงราคา1.  นายฉลาด โรจนมนต์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายฉลาด โรจนมนต์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5จ้างจ้างทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (ห้วยแร้ง)2,000ตกลงราคา1.  นายกฤษณะ ทศรัตน์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายกฤษณะ ทศรัตน์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม245ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 245 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 245 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดวัสดุฝึกอาชีพโครงการจ้างงานเร่งด่วน73,200ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 73,200 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 73,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (บางพระ)2,000ตกลงราคา1.  นางสาวปราณี คำเวียงสา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสาวปราณี คำเวียงสา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน (หอมบางปิด)2,000ตกลงราคา1.  นางสมพาน ชัยวิเศษ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสมพาน ชัยวิเศษ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10จ้างเหมาทำความสะอาดโครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นางสาวเสาวลักษณ์ ชินกีบุญ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางสาวเสาวลักษณ์ ชินกีบุญ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการจ้างงานเร่งด่วน15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก14,980ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ14,980ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง2,970ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,970 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,970 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ13,380ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจ้างจัดทำป้าย TO BE NUMBER ONE400ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 400 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
20ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ13,380ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
21ค่าจ้างทำความสะอาดดครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายสาคร ซื่อเสมอ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
22ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน2,200ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,200 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
23ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์6,980ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,980 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,980 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2,868.80ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,868.80 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,868.80 บาท
2ขออนุมัติซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำชาย ชั้น 1 500.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 500.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 500.- บาท
3ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สท.ตราด16,350.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 16,350.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 16,350.- บาท
4ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.เมืองตราด730.-ตกลงราคา บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 730.- บาท
5ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เกาะช้าง3,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
6ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เขาสมิง1,400.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,400.- บาท
7ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.คลองใหญ่2,000.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
8ซื้อน้ำดื่ม958.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 958.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 958.- บาท
9ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.บ่อไร่1,500.-ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
10ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.แหลมงอบ1,030.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,030.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,030.- บาท
11เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กง 1374 ตราด4,713.35ตกลงราคา1.  บจ.วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์
  - เสนอราคา 4,713.35 บาท
 บจ.วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์
  - เสนอราคา 4,713.35 บาท
12จ้างเก็บขยะมูลฝอย200.-ตกลงราคา1.  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
13ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดทำโครงการจิตอาสาของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด17,650.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 17,650.- บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 17,650.- บาท
14จ้างเหมาขับรถยนต์127,236.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
15จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน56,725.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
16จ้างเหมารักษาความปลอดภัย38,600.-1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท
17เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,400.-ตกลงราคา1.  บจ.ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ.ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
18ซื้อวัสดุสำนักงาน9,170.-ตกลงราคา1.  นายอนุสร เมืองจินดา
  - เสนอราคา 9,170.- บาท
 นายอนุสร เมืองจินดา
  - เสนอราคา 9,170.- บาท

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน 2 รายการ1,3401.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,340 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,340 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ6,3791.  บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 6,379 บาท
 บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 6,379 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3วัสดุเครื่องจักร 5 รายการ2,8041.  บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 2,804 บาท
 บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 2,804 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4ติดตั้งป้ายจราจร 9 รายการ451,9131.  หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 451,913 บาท
 หจก.ตะวันออกการจราจร
  - เสนอราคา 451,913 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ10,0001.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 10,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ2,9961.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 2,996 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 2,996 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 2 รายการ9,565.801.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 9,565.80 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 9,565.80 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ3,1001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,100 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,100 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ4,4001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,400 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,400 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10วัสดุเครื่องจักร 1 รายการ9,0001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 9,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ8,265.221.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 8,265.22 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 8,265.22 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ3871.  บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 387 บาท
 บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 387 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13วัสดุสำนักงาน 7 รายการ3,3181.  บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 3,318 บาท
 บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 3,318 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14จ้างวัสดุสำนักงาน 7 รายการ4301.  บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 430 บาท
 บจก.ซี เอ็น ตราดสเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 430 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ232,4701.  หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 232,470 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส 2002
  - เสนอราคา 232,470 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน มี.ค. 632,1831.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประแจปากตาย) เพื่อใช้ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,485ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,485 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,485 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำผนังตะแกรงกรองขยะบริเวณหัวดูดโรงสูบน้ำบ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1,320ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,320 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,320 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหัดตราด 17,798ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 17,798 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 17,798 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านตากแ้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด21,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิไล
  - เสนอราคา 21,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิไล
  - เสนอราคา 21,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ ประดับบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๔๘๔-๕๓-๐๐๐๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,885ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,885 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,885 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด10,494ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 10,494 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 10,494 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,230.70ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 7,230.70 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 7,230.70 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง กข ๙๒๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน11,847.58ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด
  - เสนอราคา 11,847.58 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด
  - เสนอราคา 11,847.58 บาท
การบริการและราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินใหญ่) เพื่อปิดกั้นน้ำคลองโสน เพื่อยกระดับน้ำให้กับโรงสูบน้ำบ้านตากแว้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด84,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 84,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 84,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านตากแ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด13,530ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมวัสดุภัณฑ์
  - เสนอราคา 13,530 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมวัสดุภัณฑ์
  - เสนอราคา 13,530 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงบิ๊กแบค) เพื่อใช้สำหรับปิดกั้นฝายชะลอน้ำ ภายในตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 3,000ตกลงราคา1.  นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง กข ๑๕๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๔ - ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,730ตกลงราคา1.  ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,730 บาท
 ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,730 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง กข ๑๕๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๔ - ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,390ตกลงราคา1.  ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 8,390 บาท
 ร้านอาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 8,390 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จ้างก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวคลองเขาสมิง (สวนนพรัตน์) หมู่ที่ ๗ บ้านยายแห ขนาดสันทำนบกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบอบต.วังตะเคียนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓406,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 406,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 406,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16เช่าเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันและรายการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด300,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 300,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 300,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
17จัดซื้อท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด479,685ตกลงราคา1.  ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 479,685 บาท
 ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 479,685 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด1,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุนทรี เทศกาล
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางสาวสุนทรี เทศกาล
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด900ตกลงราคา1.  นายชูชาติ นาคสลัก
  - เสนอราคา 900 บาท
 นายชูชาติ นาคสลัก
  - เสนอราคา 900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด2,500ตกลงราคา1.  ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านธงชัยเกษตร
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด7,500ตกลงราคา1.  ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 7,500 บาท
 ร้านริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 7,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด19,000ตกลงราคา1.  นางดาลัด นองเนือง
  - เสนอราคา 19,000 บาท
 นางดาลัด นองเนือง
  - เสนอราคา 19,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
23จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,181ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,181 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 3,181 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน15,450ตกลงราคา1.  ร้านรัชนีรับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 15,450 บาท
 ร้านรัชนีรับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 15,450 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
97. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ98. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)99. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
100. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย101. เทศบาลตำบลหนองบอน102. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
103. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน104. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์105. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n