ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมฯ23,908ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 23,908 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 23,908 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
2ขออนุมัติจ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสาร36,000ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 36,000 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 36,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
3ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิล3,000ตกลงราคา1.  ร้านอาร์ตเวิร์ค
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านอาร์ตเวิร์ค
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
4ขออนุมัติเช่าห้องประชุม8,000ตกลงราคา1.  วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 8,000 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนด
5ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการอบรมฯ3,000ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
6ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องสุขา8,180ตกลงราคา1.  นายสุชาติ ใจเปี้ย
  - เสนอราคา 8,180 บาท
 นายสุชาติ ใจเปี้ย
  - เสนอราคา 8,180 บาท
บริการดี คุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด
7ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิล EEC ระยอง1,500ตกลงราคา1.  ร้านสีน้ำ โดยนางสาวศิริรัตน์ อนันต์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านสีน้ำ โดยนางสาวศิริรัตน์ อนันต์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์200ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7,140ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,140 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,140 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น5,060ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,060 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,060 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์4,735ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 4,735 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 4,735 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจ้างถ่ายเอกสาร292ตกลงราคา1.  ร้านโปรพริ้นท์
  - เสนอราคา 292 บาท
 ร้านโปรพริ้นท์
  - เสนอราคา 292 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน9,340ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 9,340 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 9,340 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม743ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 743 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 743 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ2,500ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งและป้ายแบนเนอร์ จำนวน 2 รายการ25,250ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 25,250 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 25,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติจ้างเหมาจัดรายการทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ตราด จำนวน 1 รายการ16,402.50ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 16,402.50 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 16,402.50 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใบปลิว หน้า-หลัง จำนวน 1 รายการ2,700ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,700 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,700 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ10,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 10 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 1 ผืน750ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์รับจ้างพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน 1 รายการ3,500ตกลงราคา1.  นางสาววัชลาวลี กำเนิดคช
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นางสาววัชลาวลี กำเนิดคช
  - เสนอราคา 3,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขอจ้างซ่อมลูกล้อประตูรั้วบ้านพักผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ตราด3,360.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,360.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,360.- บาท
2ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น730.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 730.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 730.00 บาท
3ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
4ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,650.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,650.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,650.00 บาท
5ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,940.00ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,940.00 บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,940.00 บาท
6ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.00ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
7ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น14,910.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 14,910.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 14,910.00 บาท
8จ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ทำงาน39,000.00ตกลงราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.00 บาท
9ขอซื้อน้ำดื่ม1,500.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
10ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด200.00ตกลงราคา1.  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.00 บาท
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.00 บาท
11ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.00ตกลงราคา1.  เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 เย็นฉ่ำปิโตรฯ(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
12ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ3,000.00ตกลงราคา1.  นายอนุสรณ์ ทองดีศรีเจริญ
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 นายอนุสรณ์ ทองดีศรีเจริญ
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
13ขออนุมัติจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิท ขนาด 80x113 cm พร้อมติดตั้ง3,000.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
14ขออนุมัติจ้างเหมาทำโครงสร้างเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดรวมค่าแรงพร้อมติดตั้ง8,500.00ตกลงราคา1.  นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 8,500.00 บาท
 นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 8,500.00 บาท
15ขออนุมัติจ้างเหมาทำโครงสร้างกาารบริหารกรมสรพากรแบบรางเสียบ7,500.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 7,500.00 บาท
2.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 7,500.00 บาท
 7500.00
  - เสนอราคา 7,500.00 บาท
16เข่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.00ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.00 บาท
17การตรวจรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด พื้นที่สาขาและดูแลสวนสำนักงาน52,275.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
18จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดและสำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาในสังกัด จำนวน 10 อัตรา124,120.00ประกวดราคา1.  หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท
 หจก.พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.00 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1น้ำดื่ม 1 รายการ1,780ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,780 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,780 บาท
2วัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ32,550ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 32,550 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 32,550 บาท
3ทำป้ายไวนิล 1 รายการ4,500ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 4,500 บาท
4วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ3,705ตกลงราคา1.   บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,705 บาท
  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 3,705 บาท
5วัสดุสำนักงาน 26 รายการ11,723ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,723 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 11,723 บาท
6วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ18,120ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 18,120 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 18,120 บาท
7วัสดุสำนักงาน 7 รายการ2,859ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,859 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,859 บาท
8ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ1,700ตกลงราคา1.  ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,700 บาท
 ร้านวิเชียรแอร์
  - เสนอราคา 1,700 บาท
9ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ2,150ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,150 บาท
 ร้านอิสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,150 บาท
10ตัดหญ้าถางป่า 1 รายการ232,108.95ตกลงราคา1.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 232,108.95 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 232,108.95 บาท
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 1 รายการ2,946.78ตกลงราคา1.  บริษัท สยามนิสสันตราด จำกัด
  - เสนอราคา 2,946.78 บาท
 บริษัท สยามนิสสันตราด จำกัด
  - เสนอราคา 2,946.78 บาท
12วัสดุสำนักงาน 4 รายการ3,000ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
13จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ2,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 80-3898 ตราด54,000ตกลงราคา1.  หจก.พ.อุดมนนท์
  - เสนอราคา 53,928 บาท
 หจก.พ.อุดมนนท์
  - เสนอราคา 53,928 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 5 รายการ23,070ตกลงราคา1.  บ.ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 23,070 บาท
 บ.ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 23,070 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A46,600ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,600 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา3,000ตกลงราคา1.  นายสุชาติ หาดอ้าน
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายสุชาติ หาดอ้าน
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีราคายุติธรรม
5จัดจ้างติดตั้งเต็นท์เขียว จำนวน 2 หลัง1,200ตกลงราคา1.  นายก้องเกียรติ อำไพ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 นายก้องเกียรติ อำไพ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
การบริการดีราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ2,602ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,602 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,602 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย800ตกลงราคา1.  ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 600 บาท
 ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 16,488.62 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 16,488.62 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 1,381.88 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 1,381.88 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง งานไฟฟ้าถนน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,643.98 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,643.98 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง งานบริหารทั่วไป-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 219.12 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 219.12 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองวิชาการและแผนงาน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 477.51 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 477.51 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง งานศูนย์บริการสาธารณสุข-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 1,053.20 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 1,053.20 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง งานสวนสาธารณะ-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 8,193.90 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 8,193.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองตราด-ตกลงราคา1.  หจก.ปัญจฎา กรุ๊ป
  - เสนอราคา 149,550 บาท
 หจก.ปัญจฎา กรุ๊ป
  - เสนอราคา 149,550 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดจ้างทำซุ้มประตูงานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง100,500ตกลงราคา1.  นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 100,500 บาท
 นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 100,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดจ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้าแสงสว่างตกแต่งสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง180,000ตกลงราคา1.  นายเอนก เพิ่มญาติ
  - เสนอราคา 180,000 บาท
 นายเอนก เพิ่มญาติ
  - เสนอราคา 180,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,500ตกลงราคา1.  นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,800ตกลงราคา1.  น.ส.สรรนภา จันทร
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 น.ส.สรรนภา จันทร
  - เสนอราคา 1,800 บาท
การบริการดีและรายุติธรรม
20จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง380ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 380 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 380 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดจ้างติดตั้งไฟราวแสงสีสวยงาม โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20,000ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 20,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13,020ตกลงราคา1.  ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 13,020 บาท
 ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 13,020 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดจ้างตกแต่งซุ้มประตูเข้างานพร้อมติดตั้ง โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาจง7,500ตกลงราคา1.  นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 7,500 บาท
 นางฆนิรส สิกบุตร
  - เสนอราคา 7,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดจ้างตัดสติ๊กเกอร์ข้อความสีขาว ติดฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงิน จำนวน 2 รายการ 800.04ตกลงราคา1.  ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 800.04 บาท
 ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 800.04 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
25จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28,700ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,700 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,700 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
26จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง16,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 16,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
27จัดซื้อวัสดุสำนักง่น จำนวน 3 รายการ964ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 964 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 964 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
28จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3828 ตราด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง81,416.30ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 81,416.30 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 81,416.30 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
29จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-0821 ตราด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง32,239.10ตกลงราคา1.  เล็กบริการ
  - เสนอราคา 32,239.10 บาท
 เล็กบริการ
  - เสนอราคา 32,239.10 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
30จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ทะเบียน 80-4176 ตราด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง34,700.10ตกลงราคา1.  เล็กบริการ
  - เสนอราคา 34,700.10 บาท
 เล็กบริการ
  - เสนอราคา 34,700.10 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
31จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,600ตกลงราคา1.  นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 9,600 บาท
 นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 9,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
32จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทม.ตร.416-55-0146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,225ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,225 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,225 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
33จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4517 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,306.30ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,306.30 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,306.30 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
34จัดจ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-3898 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11,021ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 11,021 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 11,021 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
35จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,086ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,086 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,086 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
36จัดซื้อปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ สายไฟยาว 3 เมตร จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริกาดีและราคายุติธรรม
37จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ทะเบียน 80-4176 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,777.10ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,777.10 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,777.1 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
38จัดจ้างซ่อมแซม ทะเบียน กตท 508 ตราด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,330ตกลงราคา1.  เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 3,330 บาท
 เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 3,330 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
39จัดว้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทม.ตร.420-59-0061 และ ทม.ตร.420-42-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,000ตกลงราคา1.  นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
40จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 11,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 11,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
41จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,850ตกลงราคา1.  ริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 8,850 บาท
 ริช ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้
  - เสนอราคา 8,850 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
42จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทม.ตร.420-49-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,200ตกลงราคา1.  นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
 นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
43จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทม.ตร.420-49-0029 จำนวน 2 รายการ3,200ตกลงราคา1.  นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
 นายไพฑูรย์ นาคประวัติ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
การบริกรดีและราคายุติธรรม
44จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3879 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18,168.60ตกลงราคา1.  เล็กบริการ
  - เสนอราคา 18,168.60 บาท
 เล็กบริการ
  - เสนอราคา 18,168.60 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
45จัดซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24,010ตกลงราคา1.  ร้านเคพี.ยาสัตว์
  - เสนอราคา 24,010 บาท
 ร้านเคพี.ยาสัตว์
  - เสนอราคา 24,010 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
46จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,260ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,260 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,260 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
47จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ขนาด 1x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600ตกลงราคา1.  ร้าน ธิติมาการพิมพ์
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้าน ธิติมาการพิมพ์
  - เสนอราคา 600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
48จัดจ้างเหมารำวงย้อนยุคพร้อมเวทีและเครื่องเสียง มีผู้แสดง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,000ตกลงราคา1.  นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบ
  - เสนอราคา 22,000 บาท
 นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบ
  - เสนอราคา 22,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
49จัดจ้างเหมากลองยาวและการแสดงรำไทยและนาฏศิลป์ ตามโครงการจัดงาน เล่าขานตำนานคลองบางพระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,500ตกลงราคา1.  นายวินิต นิรัตน์พานิช
  - เสนอราคา 17,500 บาท
 นายวินิต นิรัตน์พานิช
  - เสนอราคา 17,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
50จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-3870 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,155.20ตกลงราคา1.  เล็กบริการ
  - เสนอราคา 12,155.20 บาท
 เล็กบริการ
  - เสนอราคา 12,155.20 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
51จัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 249 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง38,306ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 38,306 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 38,306 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
52จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6731 ตราด จำนวน 8 รายการ5,018.30ตกลงราคา1.  เล็กบริการ
  - เสนอราคา 5,018.30 บาท
 เล็กบริการ
  - เสนอราคา 5,018.30 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
53จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง40,120ตกลงราคา1.  ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตังเส็ง)
  - เสนอราคา 40,120 บาท
 ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตังเส็ง)
  - เสนอราคา 40,120 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
54จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 62 ตราด จำนวน 5 รายการ2,440ตกลงราคา1.  ร้านพิชิตแอร์
  - เสนอราคา 2,440 บาท
 ร้านพิชิตแอร์
  - เสนอราคา 2,440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
55จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5481 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,546.60ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,546.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,546.60 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
56จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5481 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,546.60ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,546.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,546.60 บาท
การบริการและราคายุติธรรม
57จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง-64 ตราด โดยเฉพาะเจาะจง3,520.30ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,520.30 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,520.30 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
58จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 225/50 R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,120ตกลงราคา1.  หจก.พ.อุดมนนท์
  - เสนอราคา 17,120 บาท
 หจก.พ.อุดมนนท์
  - เสนอราคา 17,120 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
59จัดจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บง-7234 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,835.50ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,835.50 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 2,835.50 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
60จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,941ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,941 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,941 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ท่อพีวีซี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน9,498ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 9,498 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 9,498 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองพีดลงสู่คลองทุ่งนนท์ หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด180,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 180,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 180,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองซก หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ลงสู่ คลองซก หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด108,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 108,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 108,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองพีดลงสู่อ่างจรอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งพีด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด99,000ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 99,000 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 99,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5จัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒5,000ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 นายกิตติศักดิ์ พวงพา
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒4,000ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
8จ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒37,760ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 37,760 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 37,760 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
9จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในประกอบการอบรมตามโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2,500ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน (สบู่สมุนไพรแฟนซีเพื่อสุขภาพ) ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำสบู่สมุนไพรแฟนซี ตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน (สบู่สมุนไพรแฟนซีเพื่อสุขภาพ) ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน7,200ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 7,200 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 7,200 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน (สบู่สมุนไพรแฟนซีเพื่อสุขภาพ) ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,500ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 3,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณวมบัติเหมาะสม
13จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมขา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒5,200ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,200 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,200 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒1,800ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
15ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง กข ๙๒๖๔ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ – ๕๕ – ๐๐๐๒)15,790ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 15,790 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 15,790 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองโสนลงสู่คลองซก หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด95,700ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 95,700 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 95,700 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
17ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒1,800ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
18เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองเขาสมิงลงสู่คลองละเว้ ภายในตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด330,000ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 330,000 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 330,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
19จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อดูดน้ำสีฟ้า ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณสระ นพค. หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด6,065ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 6,065 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 6,065 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๓ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๑ – ๔๔ – ๐๐๐๑) (ใบมีดตัดหญ้า)2,140ตกลงราคา1.  นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 2,140 บาท
 นางสาวจรุณี แก้วทอง
  - เสนอราคา 2,140 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการผันน้ำเพื่อการเกษตร494,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 494,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 494,500 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
22จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลวังตะเคียน 9,038ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 9,038 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 9,038 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด5. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด6. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด9. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด11. สำนักงานคลังจังหวัดตราด12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด14. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
16. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด17. เรือนจำจังหวัดตราด18. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด20. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด21. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด23. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด24. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
25. สำนักงานประมงจังหวัดตราด26. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด27. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
28. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด30. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด
31. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด32. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด33. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด
34. แขวงการทางจังหวัดตราด35. โครงการชลประทานตราด36. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
37. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด38. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด39. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
40. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด41. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง42. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
43. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด44. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด45. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
46. โรงพยาบาลตราด47. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด48. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด50. วิทยาลัยเทคนิคตราด51. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
52. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด53. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด54. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
55. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด56. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด57. อำเภอเมืองตราด
58. อำเภอเขาสมิง59. อำเภอคลองใหญ่60. อำเภอบ่อไร่
61. อำเภอแหลมงอบ62. อำเภอเกาะช้าง63. อำเภอเกาะกูด
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด65. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย66. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
67. เทศบาลตำบลคลองใหญ่68. เทศบาลตำบลบ่อพลอย69. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
70. เทศบาลตำบลแหลมงอบ71. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง72. เทศบาลตำบลเขาสมิง
73. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด74. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง75. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว78. เทศบาลตำบลตะกาง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ80. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด81. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
82. เทศบาลตำบลชำราก83. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม84. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
85. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ86. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋87. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
88. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง89. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง90. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
91. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม92. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต93. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
94. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ95. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)96. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
97. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย98. เทศบาลตำบลหนองบอน99. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
100. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน101. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์102. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
103. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้104. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n