ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมฯ23,908ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 23,908 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 23,908 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
2ขออนุมัติจ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสาร36,000ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 36,000 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 36,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
3ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิล3,000ตกลงราคา1.  ร้านอาร์ตเวิร์ค
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านอาร์ตเวิร์ค
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
4ขออนุมัติเช่าห้องประชุม8,000ตกลงราคา1.  วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 8,000 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนด
5ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการอบรมฯ3,000ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
6ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องสุขา8,180ตกลงราคา1.  นายสุชาติ ใจเปี้ย
  - เสนอราคา 8,180 บาท
 นายสุชาติ ใจเปี้ย
  - เสนอราคา 8,180 บาท
บริการดี คุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด
7ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิล EEC ระยอง1,500ตกลงราคา1.  ร้านสีน้ำ โดยนางสาวศิริรัตน์ อนันต์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านสีน้ำ โดยนางสาวศิริรัตน์ อนันต์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์200ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7,140ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,140 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,140 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น5,060ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,060 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 5,060 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์4,735ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 4,735 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 4,735 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ2,500ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งและป้ายแบนเนอร์ จำนวน 2 รายการ25,250ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 25,250 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 25,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติจ้างเหมาจัดรายการทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ตราด จำนวน 1 รายการ16,402.50ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 16,402.50 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 16,402.50 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใบปลิว หน้า-หลัง จำนวน 1 รายการ2,700ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,700 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,700 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ10,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 10 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 1 ผืน750ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสอ ดีซายน์
  - เสนอราคา 750 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด5. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด6. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด9. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด11. สำนักงานคลังจังหวัดตราด12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด14. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
16. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด17. เรือนจำจังหวัดตราด18. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด20. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด21. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด23. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด24. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
25. สำนักงานประมงจังหวัดตราด26. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด27. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
28. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด29. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
31. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
97. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต98. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ99. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
100. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด101. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย102. เทศบาลตำบลหนองบอน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล104. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน105. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
106. เทศบาลตำบลเกาะช้าง107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
109. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n