ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุสำนักงานเืพื่อใช้ในการอบรม - ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 12,250 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 12,550 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
2เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรม - ตกลงราคา1.  โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
  - เสนอราคา 5,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการอบรม - ตกลงราคา1.  หจก.ไสวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,770 บาท
 หจก.ไสวปิโตเลียม
  - เสนอราคา 3,770 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ตกลงราคา1.  ่ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 85,738 บาท
 ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 85,738 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
5ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กข 1111 ตร (โช้คซ้าย) - ตกลงราคา1.  บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,552.40 บาท
 บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 3,552.40 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุสำนักงานเืพื่อใช้ในการอบรม (20 ก.พ. 56) - ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 21,650 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 21,650 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
7จ้างจัดดอกไม้ในพิธีเปิดการอบรม (20 ก.พ. 56) - ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลี
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
8จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กข 1111 ตราด - ตกลงราคา1.  บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 22,098.71 บาท
 บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 22,098.71 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
9จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กก 1111 ตราด - ตกลงราคา1.  บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 14,128.28 บาท
 บริษัทโตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 14,128.28 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สาขา 1
  - เสนอราคา 62,870 บาท
 หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สา่ขา 1
  - เสนอราคา 62,870 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,860 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,860 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันเครื่อง - ตกลงราคา1.  ร้านเจริญชัยศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 2,100 บาท
 ร้านเจริญชัยศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 2,100 บาท
การบริการยุติธรรม
2จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเติมน้ำยาแอร์ - ตกลงราคา1.  ร้านอาทิตย์แอร์
  - เสนอราคา 6,350 บาท
 ร้านอาทิตย์แอร์
  - เสนอราคา 6,350 บาท
การบริการยุติธรรม
3จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มคู่มือปลูกปาล์ม - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 15,000 บาท
การบริการยุติธรรม
4จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือแผน/แนวทางการตรวจราชการ - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 1,600 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 1,600 บาท
การบริการยุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,405 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,405 บาท
การบริการยุติธรรม
6จัดซื้อพร้อมติดตั้งจานดาวเทียม - ตกลงราคา1.  ร้านแสงสยาม
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านแสงสยาม
  - เสนอราคา 4,000 บาท
การบริการยุติธรรม
7จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันปก - ตกลงราคา1.  ร้านธนมจรรณ
  - เสนอราคา 1,212 บาท
 ร้านธนมจรรณ
  - เสนอราคา 1,212 บาท
การบริการยุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,948 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,948 บาท
การบริการยุติธรรม
9ค่าจ้างจัดสถาที่และเก็บ - ตกลงราคา1.  นายไสว สุเนตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายไสว สุเนตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการยุติธรรม
10ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ - ตกลงราคา1.  นายสายชล สุเนตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายสายชล สุเนตร
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการยุติธรรม
11สอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนปลูกผักพร้อมจัดหาปัจจัยการผลิต - สอบราคา1.  บริษัท เจี่ยเซ่งเฮง
  - เสนอราคา 669,900 บาท
 บริษัท เจี่ยเซ่งเฮง
  - เสนอราคา 669,900 บาท
การบริการยุติธรรม
12สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก - สอบราคา1.  ร้านเมืองไทยการเกษตร
  - เสนอราคา 227,885 บาท
 ร้านเมืองไทยการเกษตร
  - เสนอราคา 227,885 บาท
การบริการยุติธรรม
13สอบราคาซื้อพันธุ์ปาล์ม - สอบราคา1.  ร้านรุ่งเรื่องพันธุ์ไม้
  - เสนอราคา 1,199,000 บาท
 ร้านรุ่งเรื่องพันธุ์ไม้
  - เสนอราคา 1,199,000 บาท
การบริการยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ3,510ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,510 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,510 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน9,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด1,200ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)925.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 925.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด 32 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 925.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
2วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)220.00ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 220.00 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์ 1-3 ตลาดท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
  - เสนอราคา 220.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
3วัสดุสำนักงาน1,000.00ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000.00 บาท
 ร้านดอกมะลิ 3 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,000.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
4วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,430.00ตกลงราคา1.  หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,430.00 บาท
 หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม 870/5 ม1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,430.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
5วัสดุสำนักงาน915.00ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 915.00 บาท
 ร้านต้นฉบับ 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 915.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
6วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,490.00ตกลงราคา1.  บริษัท เอส.วี โพรเกรสซีฟ จำกัด
  - เสนอราคา 1,490.00 บาท
 บริษัท เอส.วี โพรเกรสซีฟ จำกัด เลขที่ 339 หมู่ 2 ต.ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  - เสนอราคา 1,490.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
7วัสดุสำนักงาน(อาหารว่าง+เครื่องดื่ม)1,250.00ตกลงราคา1.  นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
 นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8วัสดุสำนักงาน90.00ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 90.00 บาท
 ร้านต้นฉบับ 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 90.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
9วัสดุสำนักงาน(อาหารว่าง+เครื่องดื่ม)1,250.00ตกลงราคา1.  นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
 นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10วัสดุสำนักงาน(อาหารว่าง+เครื่องดื่ม)1,250.00ตกลงราคา1.  นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
 นางสาวศิรินทิพย์ จุมปา 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,250.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
11วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,490.00ตกลงราคา1.  บริษัท เอส.วี โพรเกรสซีฟ จำกัด
  - เสนอราคา 1,490.00 บาท
 บริษัท เอส.วี โพรเกรสซีฟ จำกัด เลขที่ 339 หมู่ 2 ต.ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  - เสนอราคา 1,490.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติใช้สถานที่จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว3,000ตกลงราคา1.  วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ราคาเหมาะสม
2ขออนุมัติจ้างเหมาลงโปรแกรมติดตั้งซอฟแวร์ Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 รายการ300ตกลงราคา1.  ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 300 บาท
 ร้านที.เค.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 300 บาท
ราคาเหมาะสม
3ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ9,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 9,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 9,860 บาท
ราคาเหมาะสม
4ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ20,000ตกลงราคา1.  ร้านพับบลิค แบค
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 ร้านพับบลิค แบค
  - เสนอราคา 20,000 บาท
ราคาเหมาะสม
5ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดหางาน สาขาเกาะช้าง จำนวน 1 รายการ600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
7ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ1,500ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
ราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง8,790ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเซอร์วิส
  - เสนอราคา 8,790 บาท
 หจก.ตราดเซอร์วิส
  - เสนอราคา 8,790 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
2ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ชล 32572,923.24ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลล์
  - เสนอราคา 2,923.24 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลล์
  - เสนอราคา 2,923.24 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
3ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน620ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 620 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 620 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
4ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน620ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 620 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 620 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
5ค่าทำพานพุ่ม1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
6ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม500ตกลงราคา1.  น.ส.เกสร แดงตะนุ
  - เสนอราคา 500 บาท
 น.ส.เกสร แดงตะนุ
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
7ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,280ตกลงราคา1.  ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,280 บาท
 ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,280 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
8ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1,680ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทริ้นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,680 บาท
 ร้านอีสเทริ้นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,680 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
9ค่าซื้อโทรศัพท์600ตกลงราคา1.  ร้านอิสเทริ้นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านอิสเทริ้นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 600 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม
10ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน390ตกลงราคา1.  ร้านซีเอน คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 390 บาท
 ร้านซีเอน คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 390 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น29,980ตกลงราคา1.  หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 29,980 บาท
 หจกงตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 29,980 บาท
2ค่าเช่าสำนักงาน - ตกลงราคา1.  นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
 นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
3วัสดุสำนักงาน47,270ตกลงราคา1.  ร้าน ซี เอ็นคอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 47,270 บาท
 ร้าน ซี.เอ็นคอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 47,270 บาท

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติเปลี่ยนสวิทซ์โยกแอร์รถยนต์ราชการ428ตกลงราคา1.  พิชิตแอร์
  - เสนอราคา 428 บาท
 พิชิตแอร์
  - เสนอราคา 428 บาท
2ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารเพื่อตรวจราชการในท้องที่อำเภอเกาะกูด1,000ตกลงราคา1.  นายจักรินทร์ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายจักรินทร์ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 1,000 บาท
3ขออนุมัติจัดทำตรายาง1,280ตกลงราคา1.  ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,280 บาท
 ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,280 บาท
4การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง จำนวน 1 อัตรา10,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
5การตรวจรับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา45,374.15สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
6การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา20,000สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
7ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร560ตกลงราคา1.  ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว
  - เสนอราคา 560 บาท
 ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว
  - เสนอราคา 560 บาท
8ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม1,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
9ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์1,000ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
10การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง จำนวน 1 อัตรา10,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
11การตรวจรับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา45,374.15สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
12การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา20,000สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
13ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น30,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
14ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
15ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
16ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
17ขออนุมัติจัดทำป้ายโครงการสัมมนาหลักสูตร"เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด"1,250ตกลงราคา1.  นายประจวบ สินสังข์
  - เสนอราคา 1,250 บาท
 นายประจวบ สินสังข์
  - เสนอราคา 1,250 บาท
18ขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์74,000ตกลงราคา1.  บริษัท นันทวรรณ ท่องเที่ยว จกัด
  - เสนอราคา 74,000 บาท
 บริษัท นันทวรรณ ท่องเที่ยว จำกัด
  - เสนอราคา 74,000 บาท
19ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
20ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal สายทาง ตร 4014 แยก ทล.3157-บ้านทุ่งไก่ดัก อ.เมือง จ.ตราด ระยะทาง 2.500 กม.8,750,000E - Auction1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง
  - เสนอราคา 8,690,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,728,000 บาท
3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลจันทบุรี
  - เสนอราคา 8,729,000 บาท
4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อยเจริญก่อสร้าง
  - เสนอราคา 8,738,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง
  - เสนอราคา 8,690,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ตร 3002 แยก ทล.318-บ้านเขาน้อย อ.เมือง จ.ตราด ระยะทาง 2.000 กม.6,600,000E - Auction1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 6,574,500 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง
  - เสนอราคา 6,588,000 บาท
3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อยเจริญก่อสร้าง
  - เสนอราคา 6,588,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 6,574,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซื้อชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิตแบบถุงเดี่ยว ยี่ห้อHAEMONETICS รุ่น MCS+ ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 200 ชุด1,290,000สอบราคา1.  บริษัทวีนัสโลจิสติกส์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,310,000 บาท
2.  บริษัทเอปซิลอน ไดแอกนอสติก จำกัด
  - เสนอราคา 1,400,000 บาท
  บริษัทวีนัสโลจิสติกส์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,290,000 บาท
เป็นราคาต่ำสุดแต่เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ขอตั้งไว้

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อ ในโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ - ตกลงราคา1.  นางบังอร แสนบุญศิริ
  - เสนอราคา 380 บาท
2.  ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 228 บาท
 นางบังอร แสนบุญศิริ, ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 608 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
2จัดจ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทบูรพา งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 56 - 15 ก.พ.56 - ตกลงราคา1.  หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
3จัดซื้อ ในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนย่อย อสม. และกลุ่มแม่บ้านประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,047 บาท
2.  ร้าน พี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 250 บาท
3.  นางนารีรัตน์ สังข์พาลี
  - เสนอราคา 26,250 บาท
4.  นายอนุชา ฤทธิ์คง
  - เสนอราคา 6,300 บาท
5.  นายเชิง รักหาญ
  - เสนอราคา 36,000 บาท
6.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 920 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์, ร้าน พี.พริ้นติ้ง, นางนารีรัตน์ สังข์พาลี, นายอนุชา ฤทธิ์คง, นายเชิง รักหาญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 72,767 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
4จัดจ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทบูรพา งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 56 - 28 ก.พ. 56 - ตกลงราคา1.  หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
5จัดซื้อ ในโครงการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ - ตกลงราคา1.  นางสาวอัญชลี จิวเจนตา
  - เสนอราคา 1,800 บาท
2.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 335 บาท
3.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 666 บาท
 นางสาวอัญชลี จิวเจนตา, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด, ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,801 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
6จัดจ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทบูรพา งวดประจำวันที่ 16 -31 มกราคม 2556 - ตกลงราคา1.  หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
7จัดซื้อขนมปัง รับรองในการประชุม - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 250 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 250 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
8จัดจ้างเหมา ในโครงการตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตังเส็ง)
  - เสนอราคา 15,000 บาท
2.  นางอนันต์ เจริญพืช
  - เสนอราคา 1,800 บาท
3.  นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 1,500 บาท
4.  น้ำดื่มสายรุ้ง
  - เสนอราคา 300 บาท
5.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 350 บาท
6.  นายพูนศักดิ์ นพเก้า
  - เสนอราคา 2,000 บาท
7.  ร้านโชคชัย
  - เสนอราคา 6,300 บาท
 ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตังเส็ง), นางอนันต์ เจริญพืช , นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน, น้ำดื่มสายรุ้ง, ร้านบูรณะพาณิชย์, นายพูนศักดิ์ นพเก้า, ร้านโชคชัย
  - เสนอราคา 27,250 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
9จัดจ้างเหมา ในโครงการตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นายพูนศักดิ์ นพเก้า
  - เสนอราคา 4,000 บาท
2.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,520 บาท
3.  ร้านพัลลภเจริญการค้า
  - เสนอราคา 600 บาท
 นายพูนศักดิ์ นพเก้า, ร้านบูรณะพาณิชย์, ร้านพัลลภเจริญการค้า
  - เสนอราคา 6,120 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
10จัดซื้อกระเช้าของสมนาคุณในการดูงาน เป็นสินค้า OTOP จังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  นางสาวเบญจวรรณ ใจมีธรรม
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 นางสาวเบญจวรรณ ใจมีธรรม
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
11จ้างเหมา ในโครงการลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นายพิเชษฐ์ โภคสมบัติ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 นายพิเชษฐ์ โภคสมบัติ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
12จัดจ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 428 บาท
 ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 428 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
13จัดซื้อพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด เพื่อนำไปใช้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระนเรศวรมหาราช - ตกลงราคา1.  นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
14จัดจ้างเหมาตามโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 700 บาท
2.  นางจำรัส สมจิตร
  - เสนอราคา 38,000 บาท
3.  นางจำรัส แถมโต
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา, นางจำรัส สมจิตร, นางจำรัส แถมโต
  - เสนอราคา 48,700 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
15จัดจ้างซ่อมแแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ทม.ตร.420-43-0013, ทม.ตร.420-42-0024, ทม.ตร.420-42-0025,ทม.ตร.420-42-0026, ทม.ตร.420-42-0027 จำนวน 5 เครื่อง - ตกลงราคา1.  ร้านนิคมแอร์คอน แอนด์ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 6,741 บาท
 ร้านนิคมแอร์คอน แอนด์ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 6,741 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
16จัดซื้อขนมปัง รับรองในการประชุมคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 250 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 250 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
17จัดซื้อ ตามโครงการตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นายอนุกูล สามัญ
  - เสนอราคา 7,700 บาท
2.  นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 2,000 บาท
3.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,070 บาท
4.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 920 บาท
 นายอนุกูล สามัญ, นายขวัญชัย อิ่มอุไร, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด, ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 11,690 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 22,560 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 22,560 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
19จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3925 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,638 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,638 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
20จัดซื้อตามโครงการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ - ตกลงราคา1.  นางสาวอัญชลี จิวเจนตา
  - เสนอราคา 1,800 บาท
2.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 285 บาท
 นางสาวอัญชลี จิวเจนตา, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 2,085 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
21จัดจ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทบูรพา งวดประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
22จัดซื้อวัสดุการเกษตร - ตกลงราคา1.  ร้านวรรณาค้าถัง
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 ร้านวรรณาค้าถัง
  - เสนอราคา 4,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
23จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉว 384 ตราด - ตกลงราคา1.  นายแสงทอง ชาญนอก
  - เสนอราคา 1,430 บาท
 นายแสงทอง ชาญนอก
  - เสนอราคา 1,430 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
24จัดซื้อธงชาติไทยสำหรับใช้ประดับอาคารสถานีดับเพลิง - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 996 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 996 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
25จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ จำนวน 9 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,445 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,445 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
26จัดจ้างซ่อมแซมดันตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 48 ตราด จำนวน 16 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 67,185.30 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 67,185.30 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
27จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-4176 ตราด จำนวน 14 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 42,489.70 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 42,489.70 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
28จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-3898 ตราด จำนวน 8 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,,180.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,,180.60 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
29จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน 607-53-0011 - ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 1,285 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 1,285 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
30จัดจ้างซ่อมระบบน้ำรดต้นไม้ บริเวณสวนรุกชาติจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 899 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 899 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
31จัดจ้างซ่อมท่อสูบน้ำเจ้าระบบประปาที่โรงฆ่าสัตว์ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 346 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 346 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
32จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 300 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 300 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
33จัดซื้อแฮมเบอร์เกอร์ เพื่อรับรองคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลเมืองตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
34จัดจ้างเพื่อใช้ดำเนินการโครงการจัดงาน "เล่าขานตำนานคลองบางพระ" ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 80,000 บาท
2.  นางอุสา ลิกบุตร
  - เสนอราคา 48,500 บาท
3.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 9,400 บาท
4.  นายวินิต นิรันต์พานิช
  - เสนอราคา 43,000 บาท
5.  ร้านน้ำดื่มสายรุ้ง
  - เสนอราคา 400 บาท
6.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 2,000 บาท
7.  นางอ้อย โล่กันภัย
  - เสนอราคา 850 บาท
8.  ร้านโชคชัย
  - เสนอราคา 1,400 บาท
9.  นางอนันต์ เจริญพืช
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์, นางอุสา ลิกบุตร, ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา, นายวินิต นิรันต์พานิช,ร้านน้ำดื่มสายรุ้ง, ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล, นางอ้อย โล่กันภัย, ร้านโชคชัย, นางอนันต์ เจริญพืช
  - เสนอราคา 187,550 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
35จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 399 ตราด จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้าน ค็อกพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 5,920 บาท
 ร้าน ค็อกพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 5,920 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
36จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 6,094 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 6,094 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
37จัดซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไชปัญหายาเสพติด - ตกลงราคา1.  นางบังอร แสนบุญศิริ
  - เสนอราคา 370 บาท
2.  นางถาวรีย์ สุวรรณพิพัฒน์
  - เสนอราคา 228 บาท
 นางบังอร แสนบุญศิริ, นางถาวรีย์ สุวรรณพิพัฒน์
  - เสนอราคา 598 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
38จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 29,640 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 29,640 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
39จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 24,440 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 24,440 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
40จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 350 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
41จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 300 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 300 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
42จัดซื้อน้ำชาเขียวและขนนบราวนี่ท๊อฟฟี่ - ตกลงราคา1.  นางบังอร แสนบุญศิริ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางบังอร แสนบุญศิริ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
43จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านเคพี.ยาสัตว์
  - เสนอราคา 233,200 บาท
 ร้านเคพี.ยาสัตว์
  - เสนอราคา 23,200 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
44จัดซื้อกระจกใสบานเกร็ด เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่โครงการกำจัดขยะมูลฝอย - ตกลงราคา1.  ร้านเจริญศิลป์อลูมิเนียม
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านเจริญศิลป์อลูมิเนียม
  - เสนอราคา 600 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
45จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะฝอยของเทศบาลเมืองตราด แม่น้ำตราด คลองบางพระ - ตกลงราคา1.  บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์
  - เสนอราคา 29,532 บาท
 บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์
  - เสนอราคา 29,532 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
46จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง โดยเหมาเป็นรายหัวเป็นเวลา 6วัน วันละ 1 มื้อ โดยมีจำนวนทั้งหมด 540 คน - ตกลงราคา1.  นางยุพิน สรรพกิจ
  - เสนอราคา 10,800 บาท
 นางยุพิน สรรพกิจ
  - เสนอราคา 10,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม28,420ตกลงราคา1.  หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 28,420 บาท
 หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 28,420 บาท
2ค่าวัสดุก่อสร้าง8,475ตกลงราคา1.  ร้านเทพวิไลค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 8,475 บาท
 ร้านเทพวิไลค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 8,475 บาท
3ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,770ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,770 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 2,770 บาท
4ค่าวัสดุก่อสร้าง11,416.90ตกลงราคา1.  ร้าน ป.วัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 11,416.90 บาท
 ร้าน ป.วัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 11,416.90 บาท
5ค่าวัสดุการเกษตร 2,880ตกลงราคา1.  ร้านโลกเกษตร
  - เสนอราคา 2,880 บาท
 ร้านโลกเกษตร
  - เสนอราคา 2,880 บาท
6ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ16,110ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 16,110 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 16,110 บาท
7ค่าวัสดุอุปกรณ์ (โครงการต้านาเสพติด)2,120ตกลงราคา1.  ร้านเล่าจิ้นฮวด
  - เสนอราคา 2,120 บาท
 ร้านเล่าจิ้นฮวด
  - เสนอราคา 2,120 บาท
8ค่าวัสดุอุปกรณ์ (โครงการต้านาเสพติด)470ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 470 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 470 บาท
9ค่าของรางวัล (โครงการต้านยาเสพติด)1,428ตกลงราคา1.  ร้านโปรทอยส์
  - เสนอราคา 1,428 บาท
 ร้านโปรทอยส์
  - เสนอราคา 1,428 บาท
10ค่าของรางวัล (โครงการต้านยาเสพติด)2,700ตกลงราคา1.  ร้านสินค้าหาดใหญ่
  - เสนอราคา 2,700 บาท
 ร้านสินค้าหาดใหญ่
  - เสนอราคา 2,700 บาท
11ค่าน้ำแข็งก้อน,น้ำดื่มถ้วยแก้ว1,145ตกลงราคา1.  ร้านศิริสรณ์พาณิชย์
  - เสนอราคา 1,145 บาท
 ร้านศิริสรณ์พาณิชย์
  - เสนอราคา 1,145 บาท
12ค่าวัสดุอุปกรณ์ไหว้เจ้า26,000ตกลงราคา1.  ร้าน ส.น้ำเชี่ยว
  - เสนอราคา 26,000 บาท
 ร้าน ส.น้ำเชี่ยว
  - เสนอราคา 26,000 บาท
13ค่าวัสดุ(ผ้าเย็น) โครงการรณรงค์งานด้านสาธารณสุข1,200ตกลงราคา1.  ร้านศิริสรณ์พาณิชย์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านศิริสรณ์พาณิชย์
  - เสนอราคา 1,200 บาท
14ค่าวัสดุสำนักงาน (โครงการรณรงค์งานด้านสาธารณสุข)795ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 795 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 795 บาท
15ค่าของที่ระลึก (อสม.)2,000ตกลงราคา1.  นายวิฑูร บุญรอด
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายวิฑูร บุญรอด
  - เสนอราคา 2,000 บาท
16ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายวันดี โสมานันท์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายวันดี โสมานันท์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
17ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแห่งใหม่5,428ตกลงราคา1.  นางวรรณภา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 5,428 บาท
 นางวรรณภา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 5,428 บาท
18ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงานแห่งเก่า5,428ตกลงราคา1.  นางจินนารี สุขศรี
  - เสนอราคา 5,428 บาท
 นางจินนารี สุขศรี
  - เสนอราคา 5,428 บาท
19ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด OTOP5,428ตกลงราคา1.  นางมุมีนะฮ์ เณรเนือง
  - เสนอราคา 5,428 บาท
 นางมุมีนะฮ์ เณรเนือง
  - เสนอราคา 5,428 บาท
20ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแห่งใหม่5,428ตกลงราคา1.  นางสาวลำดวน มะหันตริยะ
  - เสนอราคา 5,428 บาท
 นางสาวลำดวน มะหันตริยะ
  - เสนอราคา 5,428 บาท
21ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายเดชณรงค์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายเดชณรงค์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
22ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายนาวี ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายนา
  - เสนอราคา 5,664 บาท
23ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายประสาร วิรัญโท
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายประสาร วิรัญโท
  - เสนอราคา 5,664 บาท
24ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายพงษ์นที จันทร์มี
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายพงษ์นที จันทร์มี
  - เสนอราคา 5,664 บาท
25ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายพิญโย ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายพิญโย ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
26ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นางรุ้งลาวัลย์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นางรุ้งลาวัลย์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
27ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายรุ่งอรุณ เณรเนือง
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายรุ่งอรุณ เณรเนือง
  - เสนอราคา 5,664 บาท
28ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นางสาวสุรัตน์ คณานันท์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นางสาวสุรัตน์ คณานันท์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
29ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายโสธร อุทุมโภค
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายโสธร อุทุมโภค
  - เสนอราคา 5,664 บาท
30ค่าจ้างเหมายบริการเก็บขนขยะ5,664ตกลงราคา1.  นายอนิรุต ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
 นายอนิรุต ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 5,664 บาท
31ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์17,319ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอนเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 17,319 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 17,319 บาท
32ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+แบตเตอรี่6,840.51ตกลงราคา1.  บ.โตโยต้า ตราด
  - เสนอราคา 6,840.51 บาท
 บ.โตโยต้า ตราด
  - เสนอราคา 6,840.51 บาท
33ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง16,509.57ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 16,509.57 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 16,509.57 บาท
34ค่าจ้างถ่ายเอกสาร + เข้าเล่ม5,655ตกลงราคา1.  ร้านเอสทีก๊อบปี้
  - เสนอราคา 5,655 บาท
 ร้านเอสทีก๊อบปี้
  - เสนอราคา 5,655 บาท
35ค่าจ้างทำป้าย 3,000ตกลงราคา1.  ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
36ค่าจ้างเช่าเครื่องเสียง2,000ตกลงราคา1.  นายประโยชน์ เย็นสุข
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายประโยชน์ เย็นสุข
  - เสนอราคา 2,000 บาท
37ค่าจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 4,000ตกลงราคา1.  นางสาวเสน่ รังสะกินนิน
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นางสาวเสน่ รังสะกินนิน
  - เสนอราคา 4,000 บาท
38ค่าเช่าเต้นท์2,000ตกลงราคา1.  นายวิษณุ พันธุเดช
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายวิษณุ พันธุเดช
  - เสนอราคา 2,000 บาท
39ค่าจ้างแต่งหน้าทำผม900ตกลงราคา1.  นางสาวกรรณิกา จิกากร
  - เสนอราคา 900 บาท
 นางสาวกรรณิกา จิกากร
  - เสนอราคา 900 บาท
40ค่าจ้างวงดุริยางค์1,500ตกลงราคา1.  นางฤทัย สุดสาคร
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางฤทัย สุดสาคร
  - เสนอราคา 1,500 บาท
41ค่าอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม1,250ตกลงราคา1.  นางสาวมาดีนา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 1,250 บาท
 นางสาวมาดีนา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 1,250 บาท
42ค่าจ้างซ่อมแอร์4,000ตกลงราคา1.  ร้านกฤษดาแอร์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านกฤษดาแอร์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
43ค่าจ้างทำอาหารเคร่องเซ่นไหว้และผลไม้9,000ตกลงราคา1.  นางพนิชา ตรีรัตน์ฤดี
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 นางพนิชา ตรีรัตน์ฤดี
  - เสนอราคา 9,000 บาท
44ค่าจ้างฉายภาพยนต์5,000ตกลงราคา1.  นายเฉลิมชัย สกุลพานิช
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 นายเฉลิมชัย สกุลพานิช
  - เสนอราคา 5,000 บาท
45ค่าจ้างซ่อมแอร์ OTOP5,700ตกลงราคา1.  ร้านกฤษดาแอร์
  - เสนอราคา 5,700 บาท
 ร้านกฤษดาแอร์
  - เสนอราคา 5,700 บาท
46ค่าจ้างทำป้าย 750ตกลงราคา1.  ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 750 บาท
 ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 750 บาท
47ค่าจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม6,000ตกลงราคา1.  นางวีรวัลย์ นรินทร
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางวีรวัลย์ นรินทร
  - เสนอราคา 6,000 บาท
48ค่าจ้างซ่อมรถยนต์14,474.96ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 14,474.96 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 14,474.96 บาท
49ค่าจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม360ตกลงราคา1.  นางสาวอาภาวรรณ สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 360 บาท
 นางสาวอาภาวรรณ สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 360 บาท
50ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 40,000ตกลงราคา1.  นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 40,000 บาท
 นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 40,000 บาท
51ค่าจ้างทำอาหารว่างพร้อมเคร่องดื่ม+อาหารกลางวัน7,200ตกลงราคา1.  นางวีรวัลย์ นรินทร
  - เสนอราคา 7,200 บาท
 นางวีรวัลย์ นรินทร
  - เสนอราคา 7,200 บาท
52ค่าจ้างทำป้าย 570ตกลงราคา1.  ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 570 บาท
 ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 570 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุตามโครงการต้วมเตี้ยมเยี่ยมวัยเตาะแตะ ศพด.1,000ตกลงราคา1.  นางนพพร บุญธรรม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางนพพร บุญธรรม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
2จ้างทำป้ายไวนิล โครงการต้วมเตี้ยมฯ ศพด.600ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 600 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 56 ส่วนสาธารณสุข18,040.80พิเศษ1.  หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 18,040.80 บาท
 หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 18,040.80 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
4จัดซื้อวัคซีนตามโครงการปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุข39,000ตกลงราคา1.  ร้านเอส.พี.ซัพพลาย
  - เสนอราคา 39,000 บาท
 ร้านเอส.พี.ซัพพลาย
  - เสนอราคา 39,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
5จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง10,730ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,730 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,730 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
6จ้างหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน 80-45382,650ตกลงราคา1.  
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 2,650 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
7จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ม.ค. 56 ส่วนโยธา4,527.78พิเศษ1.  หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 4,527.78 บาท
 หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 4,527.78 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
8จัดจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่136,322ตกลงราคา1.  นายประทวน ปั้นเงิน
  - เสนอราคา 36,322 บาท
 นายประทวน ปั้นเงิน
  - เสนอราคา 36,322 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
9จ้างเหมาซ่อมแซมและปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมสภา9,240ตกลงราคา1.  นายธงชัย ประจวบเขตต์
  - เสนอราคา 9,240 บาท
 นายธงชัย ประจวบเขตต์
  - เสนอราคา 9,240 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
10จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบต.เคลื่อนที่ ปี 561,125ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,125 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,125 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
11จัดซื้อเครื่องเขียนตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ ปี563,290ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,290 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,290 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
12จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดเวทีประชาคม 563,250ตกลงราคา1.  นางรัชนี ขาวคม
  - เสนอราคา 3,250 บาท
 นางรัชนี ขาวคม
  - เสนอราคา 3,250 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
13จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บจ 4434 จำนวน 1 ลูก3,000ตกลงราคา1.  ร้านช.เจริญชัยมอร์เตอร์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านช.เจริญชัยมอร์เตอร์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
14จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ม.ค. 56 สำนักปลัด15,290.80พิเศษ1.  หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 15,290.80 บาท
 หจก.ประกอบรัช
  - เสนอราคา 15,290.80 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
15จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค.563,410ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,410 บาท
 ร้านศรีทวีพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,410 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
16จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง เดือน ม.ค.56624ตกลงราคา1.  นายตุ๊น อนันต์
  - เสนอราคา 624 บาท
 นายตุ๊น อนันต์
  - เสนอราคา 624 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
17จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(สำหรับประชุมสภา)1,000ตกลงราคา1.  นางอำนวย หวลถนอม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางอำนวย หวลถนอม
  - เสนอราคา 1,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
18จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบต.เคลื่อนที่ ปี 5616,150ตกลงราคา1.  นางอำนวย หวลถนอม
  - เสนอราคา 16,150 บาท
 นางอำนวย หวลถนอม
  - เสนอราคา 16,150 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
19จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานเกษตร เดือน ม.ค. 565,000ตกลงราคา1.  นายภากิจ คุ้มชนม์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 นายภากิจ คุ้มชนม์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีนชื่อ อบต.ห้วยแร้ง ตราสัญลักษณ์และเบอร์เสื้อ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 255699,200ตกลงราคา1.  ร้าน อารีลักษ์ ปักคอม
  - เสนอราคา 99,200 บาท
 ร้าน อารีลักษ์ ปักคอม
  - เสนอราคา 99,200 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการตรวจตระเวณยามวิกาล ประจำปีงบประมาณ 255618,000กรณีพิเศษ1.  
 หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 18,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
3จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง88,834.69กรณีพิเศษ1.  สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
  - เสนอราคา 88,834.69 บาท
 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
  - เสนอราคา 88,834.69 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
4จัดซื้อวัสดุดับเพลิง30,000ตกลงราคา1.  นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 30,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
5จัดซื้อชุดถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25564,000ตกลงราคา1.  ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 4,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
6จัดซื้อป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25564,000ตกลงราคา1.  นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
7จ้างเหมาบริการโดยจัดสถานที่ โดยติดตั้งเต๊นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25563,000ตกลงราคา1.  นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร4,600ตกลงราคา1.  ร้านวสันต์ออดิโอแอนด์คอมมิวพิเคชั่น
  - เสนอราคา 4,600 บาท
 ร้านวสันต์ออดิโอแอนด์คอมมิวพิเคชั่น
  - เสนอราคา 4,600 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
9จ้างเหมาวงโยธวาทิต ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25562,000ตกลงราคา1.  น.ส.หนึ่งนุช วงศ์ไทย
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 น.ส.หนึ่งนุช วงศ์ไทย
  - เสนอราคา 2,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10จ้างเหมาการแสดงชุด ดั่งดอกไม้บานและชุดไทยโมเดิร์นแดนซ์ ในพิธีวันเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25566,000ตกลงราคา1.  นางไพเราะ สุนาตุ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางไพเราะ สุนาตุ
  - เสนอราคา 6,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุจัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25562,200ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 2,200 บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 2,200 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
12จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25567,500ตกลงราคา1.  นายจรัญ สมใจ
  - เสนอราคา 7,500 บาท
 นายจรัญ สมใจ
  - เสนอราคา 7,500 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
13จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25561,700ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,700 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,700 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25563,645ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,645 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,645 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
15จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25565,775ตกลงราคา1.  นางนงนุช คุมพวก
  - เสนอราคา 5,775 บาท
 นางนงนุช คุมพวก
  - เสนอราคา 5,775 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
16จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25563,650ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,650 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,650 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25566,790ตกลงราคา1.  ร้าน ต.พิมพ์สกรีน
  - เสนอราคา 6,790 บาท
 ร้าน ต.พิมพ์สกรีน
  - เสนอราคา 6,790 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุจัดทำสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 25561,540ตกลงราคา1.  ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,540 บาท
 ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 1,540 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุสำนักงาน7,560ตกลงราคา1.  ร้านเจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์
  - เสนอราคา 7,560 บาท
 ร้านเจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์
  - เสนอราคา 7,560 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
20จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ45,000ตกลงราคา1.  บจก.แปซิฟิค อินเตอร์ แพลนเน็ต
  - เสนอราคา 45,000 บาท
 บจก.แปซิฟิค อินเตอร์ แพลนเน็ต
  - เสนอราคา 45,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
21ปรับปรุงถนนสายคลองปอ 2 หมู่ที่ 5 บ้านปากพีด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวน 625 ลบ.ม.ซ่อมในส่วนที่หายพร้อมเกลี่ยแต่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งกำหนด)50,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดเคเอ็มพี
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 หจก.ตราดเคเอ็มพี
  - เสนอราคา 50,000 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
22ปรับปรุงถนนลูกรังสายสวัสดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวน 1,560 ลบ.ม.ซ่อมในส่วนที่เสียหายพร้อมเกลี่ยแต่ง พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริ260,000สอบราคา1.  หจก.ตราดเคเอ็มพี
  - เสนอราคา 258,000 บาท
2.  หจก.เพชรเมืองตราด
  - เสนอราคา 269,577.65 บาท
 หจก.ตราดเคเอ็มพี
  - เสนอราคา 258,000 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย สำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง) จำนวน 150 ถุง21,000ตกลงราคา1.  ร้าน ธ.รุ่งเริองเคมีภัณฑ์ โดยนางธัญพร ดำรงสรรพคุณ
  - เสนอราคา 21,000 บาท
 ร้าน ธ.รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์ โดย นางธัญพร ดำรงสรรพคุณ
  - เสนอราคา 21,000 บาท
เป็นผู้ประกอบ อาชีพนี้โดยตรง
2ซื้อวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ยาคุมสุนัข-แมว/เข็ม และน้ำยาพ่นหมอกควัน ฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อปี 255685,500ตกลงราคา1.  ร้าน ธ.รุ่งเริองเคมีภัณฑ์ โดยนางธัญพร ดำรงสรรพคุณ
  - เสนอราคา 85,500 บาท
 ร้าน ธ.รุ่งเรืองเคมีภัณฑ์ โดย นางธัญพร ดำรงสรรพคุณ
  - เสนอราคา 85,500 บาท
เป็นผู้ประกอบ อาชีพนี้โดยตรง
3ซื้ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืดตราโรงเรียน สำหรับ ศพด.อเบต.ห้วงน้ำขาว6,051.50ตกลงราคา1.  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยนายกงใจ ปาลือชา
  - เสนอราคา 6,051.50 บาท
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยนายกงใจ ปาลือชา
  - เสนอราคา 6,051.50 บาท
เป็นผู้ประกอบ อาชีพนี้โดยตรง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เดือน ม.ค. 56310ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 310 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 310 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต.กำหนด
2จ้างเหมาจัดทำป้ายเผยแพร่พระราชดำรัส3,500ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,500 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต.กำหนด
3จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.15,000ตกลงราคา1.  นางอำนวย มะโนน้อม
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางอำนวย มะโนน้อม
  - เสนอราคา 15,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
4จ้างเหมาทำป้ายในโครงการปฏิบัติหน้าหน้าที่ อปพร1,500ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,500 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
5จัดซื้อน้ำดื่ม2,717ตกลงราคา1.  หจก. น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,717 บาท
 หจก. น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,717 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
6จ้างเหมาเครื่องเสียงกิจกรรมผู้สูงอายุ1,000ตกลงราคา1.  นายสมบัติ เป็ดแก้ว
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายสมบัติ เป็ดแก้ว
  - เสนอราคา 1,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
7จ้างเหมาทำอาหารกลางวันกิจกรรมผู้สูงอายุ7,000ตกลงราคา1.  นายสุวรรณ ประสิทธิเวช
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 นายสุวรรณ ประสิทธิเวช
  - เสนอราคา 7,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
8จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน พ.ย. 55-ม.ค. 56212,694.30พิเศษ1.  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 212,694.30 บาท
 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 212,694.30 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
9จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ย.55-ม.ค. 5630,900.87พิเศษ1.  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 30,900.87 บาท
 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 30,900.87 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
10จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 5620,300ตกลงราคา1.  นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 20,300 บาท
 นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 20,300 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
11จัดซื้อมันน้ำดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เดือน ม.ค. 568,400ตกลงราคา1.  นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 8,400 บาท
 นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 8,400 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
12จัดซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์1,440ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,440 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,440 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต.กำหนด
13จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี720ตกลงราคา1.  ร้านไชไลท์มิวสิค
  - เสนอราคา 720 บาท
 ร้านไชไลท์มิวสิค
  - เสนอราคา 720 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
14จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2267 ตราด1,554.71ตกลงราคา1.  หจก. อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 1,554.71 บาท
 หจก. อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 1,554.71 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
15จ้างเหมาติดผ้าม่านห้องประชุม อบต.ท่ากุ่ม98,400ตกลงราคา1.  นายพิสิษฐ ชนะกาญน์
  - เสนอราคา 98,400 บาท
 นายพิสิษฐ ชนะกาญน์
  - เสนอราคา 98,400 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
16จ้างเหมาติดประตูเหล็กดัดห้องดนตรี6,800ตกลงราคา1.  นายกิตติศักดิ์ หญีตภู่
  - เสนอราคา 6,800 บาท
 นายกิตติศักดิ์ หญีตภู่
  - เสนอราคา 6,800 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
17จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ 80-4030 ตราด6,794.50ตกลงราคา1.  ร้านเล็กบริการ
  - เสนอราคา 6,794.50 บาท
 ร้านเล็กบริการ
  - เสนอราคา 6,794.50 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. ท่ากุ่ม กำหนด
18จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 530,690ตกลงราคา1.  นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 30,690 บาท
 นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 30,690 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
19จัดซื้อหินคลุก97,200ตกลงราคา1.  บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 97,200 บาท
 บริษัท นารถมณีวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  - เสนอราคา 97,200 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. ท่ากุ่ม กำหนด
20จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์ปั๊มน้ำ7,000ตกลงราคา1.  ร้าน จ. เจริญการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 ร้าน จ. เจริญการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 7,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บจ 6882 ตราด3,391.90ตกลงราคา1.  บริษัทมิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,391.90 บาท
 บริษัทมิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,391.90 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556620ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 620 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 620 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3ค่าขุดร่องระบายน้ำซอยโรงตะพรุน หมู่ที่ 316,500ตกลงราคา1.  นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 16,500 บาท
 นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 16,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4โครงการเสริมดินหน้าฝายคลองพลอด - โพรงตะเฆ่ หมู่ที่ 422,500ตกลงราคา1.  นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 22,500 บาท
 นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 22,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5ค่าวัสดุสำนักงาน4,717ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 4,717 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 4,717 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6ค่าป้ายไวนิลตามโครงการอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานประจำปี 2556900ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 900 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 900 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงปุ๋ย - หนองไทร หมู่ที่ 4220,000สอบราคา1.  หจก.สมพงษ์การโยธา
  - เสนอราคา 222,000 บาท
2.  หจก.พี.นิมิตรก่อสร้าง
  - เสนอราคา 219,500 บาท
 หจก.พี.นิมิตรก่อสร้าง
  - เสนอราคา 219,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาบริการอยู่เวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 25564,200ตกลงราคา1.  นายบุญทัน แกล้วกล้า
  - เสนอราคา 4,200 บาท
 นายบุญทัน แกล้วกล้า
  - เสนอราคา 4,200 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
2จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกุมภาพันธ์ 255610,868ตกลงราคา1.  นายสิรภพ ไกรฉวี
  - เสนอราคา 10,868 บาท
 นายสิรภพ ไกรฉวี
  - เสนอราคา 10,868 บาท
อาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ
3จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กุมภาพันธ์ 25565,340ตกลงราคา1.  นางสาวระย่อม กะยุตา
  - เสนอราคา 5,340 บาท
 นางสาวระย่อม กะยุตา
  - เสนอราคา 5,340 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติบัติเหมาะสม มีความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 484 51 0001)428ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 428 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 428 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
5จ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมพบกลุ่มผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 255613,675ตกลงราคา1.  นายอุดร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 13,675 บาท
 นายอุดร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 13,675 บาท
อาหารอร่อย สะอาด ราีคาเป็นกันเอง
6จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25561,500ตกลงราคา1.  นายเพียร แก้มกระโทก
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นายเพียร แก้มกระโทก
  - เสนอราคา 1,500 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ
7จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลวังตะเคียน12,000ตกลงราคา1.  นายสาคร สุขเย็น
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 นายสาคร สุขเย็น
  - เสนอราคา 12,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
8จ้างดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยเทิดพระเกียรติ 82 พรรษา99,700ตกลงราคา1.  หจก.ตราดจิระการโยธา
  - เสนอราคา 99,700 บาท
 หจก.ตราดจิระการโยธา
  - เสนอราคา 99,700 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9ดำเนินการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (รหัส 024 50 0001)330ตกลงราคา1.  นายชัยชาญ เวียนแปะ
  - เสนอราคา 330 บาท
 นายชัยชาญ เวียนแปะ
  - เสนอราคา 330 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
10จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยตาลาม ม.1 บ้านโป่ง33,600ตกลงราคา1.  หจก.ตราดจิระการโยธา
  - เสนอราคา 33,600 บาท
 หจก.ตราดจิระการโยธา
  - เสนอราคา 33,600 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
11จ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดทำเว็บไซค์ อบต.วังตะเคียน5,500ตกลงราคา1.  นายคมสัน แพทย์มงคล
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายคมสัน แพทย์มงคล
  - เสนอราคา 5,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12จ้างเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/25563,000ตกลงราคา1.  นางบุญเกื้อ บุญเชิด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางบุญเกื้อ บุญเชิด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และราคายุติธรรม
13จัดจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ในการสวมหมวกนิรภัย 2,100ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,100 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,100 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)9,984ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 9,984 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 9,984 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
15จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนการคลัง)5,505ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 5,505 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 5,505 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
16จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนโยธา)3,850ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,850 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,850 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)4,900ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 4,900 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 4,900 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง)9,190ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 9,190 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 9,190 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนโยธา)7,080ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 7,080 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 7,080 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
20จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 25 ท่อน)7,375ตกลงราคา1.  หจก.โยธาตราด
  - เสนอราคา 7,375 บาท
 หจก.โยธาตราด
  - เสนอราคา 7,375 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด5. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
7. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด8. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด11. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด12. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
13. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด14. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด15. เรือนจำจังหวัดตราด
16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด17. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด20. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด21. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
22. สำนักงานประมงจังหวัดตราด23. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด24. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
25. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด26. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด27. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
28. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด29. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด30. แขวงการทางจังหวัดตราด
31. โครงการชลประทานตราด32. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด33. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
34. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด35. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด36. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
37. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง38. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว39. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
40. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด41. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด42. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
43. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด45. วิทยาลัยเทคนิคตราด
46. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด47. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด48. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
49. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่50. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด51. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
52. อำเภอเมืองตราด53. อำเภอเขาสมิง54. อำเภอคลองใหญ่
55. อำเภอบ่อไร่56. อำเภอแหลมงอบ57. อำเภอเกาะช้าง
58. อำเภอเกาะกูด59. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด60. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
61. เทศบาลตำบลหาดเล็ก62. เทศบาลตำบลคลองใหญ่63. เทศบาลตำบลบ่อพลอย
64. เทศบาลตำบลแหลมงอบ65. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง66. เทศบาลตำบลเขาสมิง
67. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง68. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่69. เทศบาลตำบลตะกาง
70. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ71. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด72. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
73. เทศบาลตำบลชำราก74. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ75. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋
76. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด77. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง78. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี80. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม81. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
82. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต83. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ84. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)
85. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด86. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย87. เทศบาลตำบลหนองบอน
88. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล89. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน90. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
91. เทศบาลตำบลเกาะช้าง92. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้93. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
94. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n