ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563


หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.คลองใหญ่2,000.-กรณีพิเศษ1.  หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานแรงงานจังหวัด
7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด8. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
10. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด11. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด12. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
13. สำนักงานคลังจังหวัดตราด14. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด15. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
16. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด17. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด18. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
19. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด20. เรือนจำจังหวัดตราด21. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
22. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด23. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด24. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด26. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด27. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
28. สำนักงานประมงจังหวัดตราด29. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด30. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
31. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด32. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด33. แขวงทางหลวงชนบทตราด
34. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด35. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด36. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
37. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด38. แขวงการทางจังหวัดตราด39. โครงการชลประทานตราด
40. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด41. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด42. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด
43. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด44. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด45. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
46. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว47. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด48. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
49. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด50. โรงพยาบาลตราด51. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
52. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด54. วิทยาลัยเทคนิคตราด
55. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด56. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด57. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
58. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่59. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด60. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
61. อำเภอเมืองตราด62. อำเภอเขาสมิง63. อำเภอคลองใหญ่
64. อำเภอบ่อไร่65. อำเภอแหลมงอบ66. อำเภอเกาะช้าง
67. อำเภอเกาะกูด68. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด69. เทศบาลเมืองตราด
70. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย71. เทศบาลตำบลหาดเล็ก72. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
73. เทศบาลตำบลบ่อพลอย74. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว75. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
76. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง77. เทศบาลตำบลเขาสมิง78. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
79. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง81. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
82. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว83. เทศบาลตำบลตะกาง84. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
85. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด86. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน87. เทศบาลตำบลชำราก
88. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม89. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย90. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
91. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋92. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด93. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
94. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง95. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี96. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
97. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต98. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน99. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
100. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ101. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)102. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
103. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย104. เทศบาลตำบลหนองบอน105. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
106. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน107. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์108. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
109. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้110. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก111. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n