ในรอบเดือน มกราคม 2563


หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล15,000ตกลงราคา1.  นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล
  - เสนอราคา 15,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2จ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม350ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างทำความสะอาด พร้อมตกแต่งสถานที่โครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นางนันทา ชาติกุล
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางนันทา ชาติกุล
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างทำความสะอาด พร้อมตกแต่งสถานที่โครงการจ้างงานเร่งด่วน2,000ตกลงราคา1.  นางนันทา อิทรสาร
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางนันทา อิทรสาร
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พร้อมตกแต่งสถานที่2,000ตกลงราคา1.  นางชัญญา เรืองขจิต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นางชัญญา เรืองขจิต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าเช่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม475ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 475 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 475 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,540ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,540 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,540 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1,460ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,460 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,460 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน3,300ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,300 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,300 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน (มัดย้อมบางปิด)14,980ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,980 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน (ผูกผ้าฉางเกลือ)15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน (การผูกผ้าห้วยแร้ง)15,860ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,860 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน13,380ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน (เคดูพาจ)15,261ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,261 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 15,261 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพจ้างงาน24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ13,380ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 13,380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนิกสำรวจข้อมูลฯ6,000ตกลงราคา1.  นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
  - เสนอราคา 6,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นข 1436 ตราด3,015.80ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,015.80 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 3,015.80 บาท
2ขออนุมัติทำตรายาง900.-ตกลงราคา1.  บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 900.- บาท
 บจ.ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่
  - เสนอราคา 900.- บาท
3ขอซื้อเสารั้วอัดแรง ขนาด 3x3x2 เมตร 660.-ตกลงราคา1.  นางจีรานุช สินธุนาคิน
  - เสนอราคา 660.- บาท
 นางจีรานุช สินธุนาคิน
  - เสนอราคา 660.- บาท
4เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ กค 5331 ตราด2,052.80ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 2,052.80 บาท
5เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด2,140.-1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 2,140.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 2,140.- บาท
6จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ปี 2563 พร้อมติดตั้ง2,000.-ตกลงราคา1.  นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 นายมนตรี กิมสร้อย
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
7จ้างซ่อมแซมประตูรั้วบ้านพักสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,500.-ตกลงราคา1.  นางอุษา อัถมี
  - เสนอราคา 3,500.- บาท
 นางอุษา อัถมี
  - เสนอราคา 3,500.- บาท
8เบิกค่าปะยางรถยนต์ราชการ นข 1436 ตราด150.-1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 150.- บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 150.- บาท
9จ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย200.-ตกลงราคา1.  เทศบาลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 เทศบาลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
10ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500.-พิเศษ1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
11ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.เกาะช้าง2,510.-พิเศษ1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,510.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,510.- บาท
12ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,360.-พิเศษ1.  สหกรณ์การเกษตรอำเภอแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,360.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรอำเภอแหลมงอบ
  - เสนอราคา 1,360.- บาท
13ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.เมืองตราด1,230.-พิเศษ1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,230.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,230.- บาท
14ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สท.ตราด21,090.-พิเศษ1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 21,090.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 21,090.- บาท
15ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.บ่อไร่1,500.-พิเศษ1.  เย็นฉ่ำปิโตร
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 เย็นฉ่ำปิโตร
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
16ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สส.คลองใหญ่2,000.-พิเศษ1.  หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
17ซื้อน้ำดื่ม950.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 950.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 950.- บาท
18ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ นข 1716 ตราด4,086.14ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 4,086.14 บาท
 บจ.โตโยต้าตราดฯ
  - เสนอราคา 4,086.14 บาท
19เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,400.-พิเศษ1.  บจ.ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บจ.ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
20จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด56,725.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 56,725.- บาท
21จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์127,236.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 127,236.- บาท
22จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย38,600.-1.  บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด
  - เสนอราคา 38,600.- บาท

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ3,1001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,100 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,100 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ4,205.101.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,205.10 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,205.10 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3น้ำดื่ม 2 รายการ1,2801.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,280 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,280 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ28,0001.  หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 28,000 บาท
 หจก.ตราดเกษมศานติ์
  - เสนอราคา 28,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5วัสดุไฟฟ้า 10 รายการ19,6001.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 19,600 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 19,600 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ3,064.501.  บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 3,064.50 บาท
 บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 3,064.50 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7วัสดุเครื่องจักรกล 9 รายการ1,2061.  บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,206 บาท
 บจก.หน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,206 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8วัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ3,2001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 3,200 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ2,6001.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 2,600 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 2,600 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ3,6381.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 3,638 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 3,638 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ7,9401.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 7,940 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 7,940 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 11 รายการ6,409.301.  บจก.มิตซูตราด
  - เสนอราคา 6,409.30 บาท
 บจก.มิตซูตราด
  - เสนอราคา 6,409.30 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่า250,030.791.  หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 250,030.79 บาท
 หจก.ภัทรวิทย์การค้า
  - เสนอราคา 250,030.79 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14วัสดุสำนักงาน 1 รายการ9,0001.  หจก.เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 หจก.เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์
  - เสนอราคา 9,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 13 รายการ8,6001.  บจก.คูโบต้าจันทบุรี
  - เสนอราคา 8,600 บาท
 บจก.คูโบต้าจันทบุรี
  - เสนอราคา 8,600 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน ก.พ. 632,1831.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นายกัณตภณ ชนพิลา
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นายกัณตภณ ชนพิลา
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นายพรเทพ เที่ยงแท้
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นายพรเทพ เที่ยงแท้
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นางสาววรรณวิภา ดวงเจริญ
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง54,000ตกลงราคา1.  นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นายเฉลิมชัย นิตย์วัน
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในงานสำนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน54,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 54,000 บาท
 นางสาวสุชัญญา แก่นพิทักษ์
  - เสนอราคา 54,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
7จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน32,226ตกลงราคา1.  นายกิตตินันท์ มิตรธรรมณะ
  - เสนอราคา 32,226 บาท
 นายกิตตินันท์ มิตรธรรมณะ
  - เสนอราคา 32,226 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
8จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)11,836ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 11,836 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 11,836 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,345ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,345 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 1,345 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)6,836ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 6,836 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 6,836 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)6,087ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 6,087 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 6,087 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)6,810ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,810 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,810 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จ้างเหมาเดินสายระบบอินเตอร์เนตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (หลังใหม่)18,045ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 18,045 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 18,045 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสายยาง) สำหรับประดับบริเวณโดยรอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (หลังใหม่)11,400ตกลงราคา1.  ร้านสยามวิทยุโทรทัศน์
  - เสนอราคา 11,400 บาท
 ร้านสยามวิทยุโทรทัศน์
  - เสนอราคา 11,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระบอกอัดจารบี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,700ตกลงราคา1.  ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,700 บาท
 ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,700 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี ขนาด ๑๐ กิโลกรัม) เพื่อใช้สำหรับโรงสูบน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน2,700ตกลงราคา1.  ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,700 บาท
 ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,700 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระบอกอัดจารบี) เพื่อใช้สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน850ตกลงราคา1.  ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 850 บาท
 ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 850 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง ขนาด ๖ ลิตร) เพื่อใช้สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน750ตกลงราคา1.  ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 750 บาท
 ร้านผลแตงเซอร์วิส
  - เสนอราคา 750 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงบิ๊กแบค) เพื่อใช้สำหรับปิดกั้นฝายชะลอน้ำ ภายในตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด3,000ตกลงราคา1.  นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20ก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวคลองเขาสมิง (เขาสมิงฟาร์ม) หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบัวทอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด367,700ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 367,700 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 367,700 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
21จ้างเหมาถอดล้างเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (หลังใหม่)29,800ตกลงราคา1.  ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 29,800 บาท
 ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 29,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานจังหวัด3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
7. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด11. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด17. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
19. เรือนจำจังหวัดตราด20. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด21. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
22. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
25. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด26. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด27. สำนักงานประมงจังหวัดตราด
28. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด29. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด30. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
31. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด32. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด33. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
34. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด35. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด36. แขวงการทางจังหวัดตราด
37. โครงการชลประทานตราด38. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
40. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด41. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด42. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
43. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง44. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว45. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
46. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด47. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด48. โรงพยาบาลตราด
49. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด50. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
52. วิทยาลัยเทคนิคตราด53. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด54. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด
55. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด56. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่57. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
58. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด59. อำเภอเมืองตราด60. อำเภอเขาสมิง
61. อำเภอคลองใหญ่62. อำเภอบ่อไร่63. อำเภอแหลมงอบ
64. อำเภอเกาะช้าง65. อำเภอเกาะกูด66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
67. เทศบาลเมืองตราด68. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย69. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
70. เทศบาลตำบลคลองใหญ่71. เทศบาลตำบลบ่อพลอย72. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
73. เทศบาลตำบลแหลมงอบ74. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง75. เทศบาลตำบลเขาสมิง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด77. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่80. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว81. เทศบาลตำบลตะกาง
82. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ83. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด84. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
85. เทศบาลตำบลชำราก86. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม87. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
88. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ89. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋90. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
91. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง92. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง93. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
94. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม95. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต96. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
97. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ98. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)99. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
100. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย101. เทศบาลตำบลหนองบอน102. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
103. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน104. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์105. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก108. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n