ในรอบเดือน มกราคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,000ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,000ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
3จัดจ้างเช่าห้องประชุม4,000ตกลงราคา1.  โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน ตามกำหนด
4จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน (วันเด็ก)20,000ตกลงราคา1.  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
5จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดำเนินงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ศดธ.)41,129ตกลงราคา1.  นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
 นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
คุณสมบัติ ครบถ้วน ตามกำหนด
6จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า4,230ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
7จัดซื้อวัสดุสำนักงาน50,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด7,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
9จัดจ้างเช่าเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง4,000ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น)26,850ตกลงราคา1.  ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
 ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1,485ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม420ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3จ้างทำป้ายตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,500ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน3,777ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน690ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ16,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,400ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน400ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจัดซื้อวัสดุคอม3,990ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
20ค่าจัดซื้อวัสดุคอม6,420ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
21ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
22ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่2,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
23ค่าเช่าศูนย์บริการร่วม5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 ชุด800ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องสแกนเอกสารของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ5,029ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ4,970ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติซื้ัอวัสดุสำนักงานของศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 10 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามทีต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติจ้างเหมาวิทยากรสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การทำขนมวาฟเฟิลไส้กรอก จำนวน 1 รายการ2,300ตกลงราคา1.  นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
 นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนหางานคลองใหญ่ จำนวน 1 ชุุด250ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ5,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กค 4396 ตราด)3,032.92ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1โครงการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด3,640,000E - Auction1.  หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
 หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,760ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
3ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
5วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ240ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 25 รายการ8,425.29ตกลงราคา1.  บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
 บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
7ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 13 รายการ35,652.40ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
8ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
9พานพุ่มดอกไม้สด 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
10วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ7,822ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
11วัสดุสำนักงาน 12 รายการ13,034ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ20,000ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
13ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 18 รายการ70,252.99ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
14วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ17,550ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
15ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ22,700ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
16ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ6,944.30ตกลงราคา1.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
17ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
18จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 25622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด5. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด6. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด9. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด11. สำนักงานคลังจังหวัดตราด12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด14. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
16. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด17. เรือนจำจังหวัดตราด18. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด20. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด21. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด23. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด24. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
25. สำนักงานประมงจังหวัดตราด26. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด27. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
28. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด30. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด
31. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด32. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด33. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด
34. แขวงการทางจังหวัดตราด35. โครงการชลประทานตราด36. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
37. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด38. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด39. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
40. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด41. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง42. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
43. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด44. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด45. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
46. โรงพยาบาลตราด47. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด48. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด50. วิทยาลัยเทคนิคตราด51. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
52. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด53. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด54. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
55. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด56. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด57. อำเภอเมืองตราด
58. อำเภอเขาสมิง59. อำเภอคลองใหญ่60. อำเภอบ่อไร่
61. อำเภอแหลมงอบ62. อำเภอเกาะช้าง63. อำเภอเกาะกูด
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด65. เทศบาลเมืองตราด66. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
67. เทศบาลตำบลหาดเล็ก68. เทศบาลตำบลคลองใหญ่69. เทศบาลตำบลบ่อพลอย
70. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว71. เทศบาลตำบลแหลมงอบ72. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
73. เทศบาลตำบลเขาสมิง74. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด75. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง77. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่78. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
79. เทศบาลตำบลตะกาง80. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ81. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
82. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน83. เทศบาลตำบลชำราก84. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
85. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย86. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ87. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋
88. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด89. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง90. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
91. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี92. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม93. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
94. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน95. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต96. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
97. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)98. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด99. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
100. เทศบาลตำบลหนองบอน101. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล102. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
103. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์104. เทศบาลตำบลเกาะช้าง105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
106. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก107. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n