ในรอบเดือน มกราคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,000ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,000ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
3จัดจ้างเช่าห้องประชุม4,000ตกลงราคา1.  โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน ตามกำหนด
4จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน (วันเด็ก)20,000ตกลงราคา1.  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
5จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดำเนินงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ศดธ.)41,129ตกลงราคา1.  นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
 นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
คุณสมบัติ ครบถ้วน ตามกำหนด
6จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า4,230ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
7จัดซื้อวัสดุสำนักงาน50,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด7,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
9จัดจ้างเช่าเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง4,000ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น)26,850ตกลงราคา1.  ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
 ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1,485ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม420ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3จ้างทำป้ายตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,500ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน3,777ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน690ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ16,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,400ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน400ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจัดซื้อวัสดุคอม3,990ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
20ค่าจัดซื้อวัสดุคอม6,420ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
21ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
22ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่2,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
23ค่าเช่าศูนย์บริการร่วม5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 ชุด800ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องสแกนเอกสารของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ5,029ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ4,970ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติซื้ัอวัสดุสำนักงานของศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 10 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามทีต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติจ้างเหมาวิทยากรสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การทำขนมวาฟเฟิลไส้กรอก จำนวน 1 รายการ2,300ตกลงราคา1.  นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
 นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนหางานคลองใหญ่ จำนวน 1 ชุุด250ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ5,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
8ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
9ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 5 รายการ1,120ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,120 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 1,120 บาท
ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กค 4396 ตราด)3,032.92ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
2ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ941,900.-ประกวดราคา1.  บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี
  - เสนอราคา 941,900.- บาท
 บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี
  - เสนอราคา 941,900.- บาท
3จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค 8073 ตราด2,885.92ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
4ขอซื้อน้ำดื่ม1,500.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
5ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  บริษัท เติมเต็ปิโตรเลียม จำกัด
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 บริษัท เติมเต็ปิโตรเลียม จำกัด
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
6จ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ทำงาน3,900.-กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,900.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,900.- บาท
7ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น15,970.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 15,970.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 15,970.- บาท
8เข่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.-ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
9ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
10ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
11ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 ร้านเย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
12จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด52,275.-ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
13ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด200.-ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
14ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
15ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
16จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์124,120.-ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
17ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์หจก.พีพรหมพิริยะ5,580.00ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 5,580.00 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 5,580.00 บาท
18ขอซื้อน้ำดื่ม1,500.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
19การจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด39,000กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000 บาท
20ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 คัน58,100.-ตกลงราคา1.  หจก.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 58,100.- บาท
 หจก.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 58,100.- บาท
21รายงานการขอซื้อจ้างทำสติกเกอร์11,680.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 11,680.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 11,680.00 บาท
22การตรวจรับจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด39,000.-กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
23รายงานขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อรางน้ำบริเวณข้างอาคารพัสดุของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด1,810.00ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,810.00 บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,810.00 บาท
24รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ และเปลี่ยนก๊อกกดน้ำเย็น ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด3,930.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,930.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,930.- บาท
25รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่่ตราด200ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200 บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200 บาท
26รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25622,000.-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
27รายงานขออนุมัติจัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด7,000.00ตกลงราคา1.  ร้านม่านสวยตราด
  - เสนอราคา 7,000.00 บาท
 ร้านม่านสวยตราด
  - เสนอราคา 7,000.00 บาท
28รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25623,000.00ตกลงราคา1.  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
29รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25622,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
30รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25623,000.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
31รายงานขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายที่จอดรถ พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงจอดรถยนต์ของสำนักงาน400.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 400.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 400.00 บาท
32การตรวจการจ้างเหมาบริการด52,275.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
33รายงานขออนุมัติจ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าเจตนารมณ์ผู้บริหารกรมสรรพากร2,000.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 2,000.00ร บาท
34รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25621,360.001.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,360.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,360.00 บาท
35จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน52,275.-ประกวดราคา1.  บจ.รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บจ.รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
36ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สส.เขาสมิง1,230.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,230.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,230.- บาท
37รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 25623,000.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
38ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น21,600.-ตกลงราคา1.  บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 21,600.- บาท
 บจ.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 21,600.- บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1โครงการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด3,640,000E - Auction1.  หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
 หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,760ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
3ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
5วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ240ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 25 รายการ8,425.29ตกลงราคา1.  บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
 บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
7ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 13 รายการ35,652.40ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
8ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
9พานพุ่มดอกไม้สด 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
10วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ7,822ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
11วัสดุสำนักงาน 12 รายการ13,034ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ20,000ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
13ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 18 รายการ70,252.99ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
14วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ17,550ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
15ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ22,700ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
16ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ6,944.30ตกลงราคา1.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
17ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
18จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 25622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมกราคม 2562-ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 440 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดจ้างซ่อมแซมซ่อมรถยนต์ดับเพลิง 80-4844 ตราด-ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,070 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,070 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เครื่อง-ตกลงราคา1.  ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)
  - เสนอราคา 85,240 บาท
 ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)
  - เสนอราคา 85,240 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดจ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยชุมชนรักษ์คลองบางพระ-ตกลงราคา1.  นายสมชาย สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 18,550 บาท
 นายสมชาย สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 18,550 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ-ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,338 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,338 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จัดจ้างซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย จำนวน 12 รายการ-ตกลงราคา1.  นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 17,746 บาท
 นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 17,746 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม-ตกลงราคา1.  นางสาวโชติมา หอมฉุน
  - เสนอราคา 740 บาท
 นางสาวโชติมา หอมฉุน
  - เสนอราคา 740 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง-ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,230 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,230 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ-ตกลงราคา1.  หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 15,500 บาท
 หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 15,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข 5827 ตราด12,400ตกลงราคา1.  หจก.เคเอสเอส ออโต้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 12,400 บาท
 หจก.เคเอสเอส ออโต้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 12,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ4,905ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,905 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,905 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อใบพัดลม รุ่น W18-GU ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ320ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 320 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 320 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ99,220ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,220 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,220 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อถ่ายไฟฉาย จำนวน 2 รายการ474ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 474 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 474 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 30 ถัง 34,440ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 34,440 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 34,440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉว 384 ตราด จำนวน 9 รายการ2,730ตกลงราคา1.  เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 2,730 บาท
 เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 2,730 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ4,875ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,875 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,875 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ1,800ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ4,620ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,620 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,620 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ3,060ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,060 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,060 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ59,300ตกลงราคา1.  ร้านวีรภัทร ซัพพลาย
  - เสนอราคา 59,300 บาท
 ร้านวีรภัทร ซัพพลาย
  - เสนอราคา 59,300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ7801.  ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 780 บาท
 ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 780 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ1,360ตกลงราคา1.  ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
 ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ1,360ตกลงราคา1.  ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
 ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
25จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ9,240ตกลงราคา1.  ร้านรัชนี รับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 9,240 บาท
 ร้านรัชนี รับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 9,240 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
26จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4124 ตราด จำนวน 8 รายบการ9,854.701.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,854.70 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,854.70 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
27จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ8,430ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,430 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,430 บาท
การบริการดีและรายุติธรรม
28จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ19,900ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 19,900 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 19,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
29จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ1,900ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,900 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
30จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ3,050ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,050 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,050 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
31จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2562 สป.งานป้องกัน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 25,010.20 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 25,010.20 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
32จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานบริหารทั่วไป-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 810.90 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 810.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
33จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 96,633.62 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 96,633.62 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
34จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 81.36 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 81.36 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
35จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 77.97 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 77.97 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
36จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 494.22 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 494.22 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
37จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,254.22 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,254.22 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
38จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 2,165.47 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 2,165.47 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
39จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 217.12 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 217.12 บาท
การบริการดีและรคายุติธรรม
40จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,355.90 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,355.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
41จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 5,720.06 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 5,720.06 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
42จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบแทงค์ ทม.ตร.605-56-0058-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 441 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 441 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
43จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,440 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
44จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14,698ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,698 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,698 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
45จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,716ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,716 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,716 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
46จัดจ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 รายการ16,000ตกลงราคา1.  ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
47จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแยกขยะก่อนทิ้ง ขนาด 2x1 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง300ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 300 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
48จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,500ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
49จัดจ้างทำป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,500ตกลงราคา1.  ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
50จัดจ้างทำลูกโป่ง งานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,500ตกลงราคา1.  นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
51จ้างเหมาเวทีกลาง เครื่องเสียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง435,600ตกลงราคา1.  ร้าน สุระซาวด์
  - เสนอราคา 435,600 บาท
 ร้าน สุระซาวด์
  - เสนอราคา 435,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
52จัดจ้างเหมาพิธีสงฆ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16,355ตกลงราคา1.  นายสุรพงศ์ จินตกานนท์
  - เสนอราคา 16,355 บาท
 นายสุรพงศ์ จินตกานนท์
  - เสนอราคา 16,355 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
53จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,000ตกลงราคา1.  นางภัททิรา โพธิรัตน์
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางภัททิรา โพธิรัตน์
  - เสนอราคา 6,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
54จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการจัดงาน ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30,500ตกลงราคา1.  ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 30,500 บาท
 ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 30,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
55จัดจ้างติดตั้งดอกไม้ไฟ-พลุ พร้อมจุดในวันที่ 31 ธ.ค.61 สำหรับงานโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง50,000ตกลงราคา1.  นายอัครพนธ์ ศักดิ์ธงชัย
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 นายอัครพนธ์ ศักดิ์ธงชัย
  - เสนอราคา 50,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)15,330ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 15,330 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 15,330 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)11,407ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,407 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,407 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,928ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,928 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,928 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)9,260ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 9,260 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 9,260 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)15,900ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 15,900 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 15,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)5,942ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,942 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,942 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)10,100ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,100 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,100 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไรและปุ๋ยอินทรีย์) สำหรับปลูกที่ถนนสายตกจีน หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบัวทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังตะเคียน16,950ตกลงราคา1.  ร้านเจริญกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 16,950 บาท
 ร้านเจริญกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 16,950 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖ – ๕๑ – ๐๐๐๘)2,525ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,525 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,525 บาท
การบริการดีและราคายุตฺิธรรม
11จ้างเหมา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๙ – ๕๕ – ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน39,943.10ตกลงราคา1.  ร้านป็อปแมคโคร
  - เสนอราคา 39,943.10 บาท
 ร้านป็อปแมคโคร
  - เสนอราคา 39,943.10 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดทำป้ายโครงการฯ และป้ายรณรงค์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,500ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14ก่อสร้างทำนบดิน จำนวน ๔ จุด บริเวณคลองซก หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด30,800ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 30,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 30,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
15จัดซื้อกระสอบ เพื่อบรรจุทรายในการกั้นเป็นทำนบ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและอุปโภค – บริโภค15,000ตกลงราคา1.  นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 15,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง เพื่อปิดกั้นเป็นทำนบ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค49,942ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 49,942 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 49,942 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถลากจูง ) เพื่อให้รถลากจูงมีสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และเป็นไปตามระยะเวลาการบำรุง7,720ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,720 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,720 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,000ตกลงราคา1.  นางสาวจันทร์แก้ว บุญญา
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางสาวจันทร์แก้ว บุญญา
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อถังขยะอินทรีย์พร้อมฝาและถังขยะแยกประเภท ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,000ตกลงราคา1.  นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 8,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,750ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,750 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,750 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
21เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองพีดลงสู่สระสาธารณะทุ่งนนท์ หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด161,550ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 161,550 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 161,550 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
22ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด731,000ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง
  - เสนอราคา 729,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง
  - เสนอราคา 687,000 บาท
3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมดีไซน์
  - เสนอราคา 636,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมดีไซน์
  - เสนอราคา 636,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๕๐๒๐ สายซอยตกลุ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด8,530,380.28ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,368,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเมืองตราด
  - เสนอราคา 8,348,560 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเมืองตราด
  - เสนอราคา 8,348,560 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
24ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๕๐๗๘ สายคลองละเว้ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลวังตะเคียน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๙๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด8,326,511.53ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดสุนัน
  - เสนอราคา 8,159,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,319,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดสุนัน
  - เสนอราคา 8,159,000 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
25เช่าเครื่องจักร (รถขุดดิน) ปิดกั้นน้ำ จำนวน ๒ จุด บริเวณคลองซก หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด14,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 14,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 14,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
26เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองโสนลงสู่คลองซก หมู่ที่ ๒ บ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด66,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 66,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 66,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
27จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน21,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 21,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 21,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
28จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นายอภิรักษ์ แจ่มใส
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
29จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน27,000ตกลงราคา1.  นางสาวทิพวรรณ สุดตา
  - เสนอราคา 27,000 บาท
 นางสาวทิพวรรณ สุดตา
  - เสนอราคา 27,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด5. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด6. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด9. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด11. สำนักงานคลังจังหวัดตราด12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด14. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
16. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด17. เรือนจำจังหวัดตราด18. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด20. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด21. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด23. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด24. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
25. สำนักงานประมงจังหวัดตราด26. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด27. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
28. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด30. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด
31. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด32. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด33. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด
34. แขวงการทางจังหวัดตราด35. โครงการชลประทานตราด36. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
37. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด38. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด39. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
40. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด41. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง42. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
43. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด44. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด45. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
46. โรงพยาบาลตราด47. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด48. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด50. วิทยาลัยเทคนิคตราด51. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
52. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด53. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด54. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
55. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด56. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด57. อำเภอเมืองตราด
58. อำเภอเขาสมิง59. อำเภอคลองใหญ่60. อำเภอบ่อไร่
61. อำเภอแหลมงอบ62. อำเภอเกาะช้าง63. อำเภอเกาะกูด
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด65. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย66. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
67. เทศบาลตำบลคลองใหญ่68. เทศบาลตำบลบ่อพลอย69. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
70. เทศบาลตำบลแหลมงอบ71. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง72. เทศบาลตำบลเขาสมิง
73. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด74. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง75. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
76. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่77. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว78. เทศบาลตำบลตะกาง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ80. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด81. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
82. เทศบาลตำบลชำราก83. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม84. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
85. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ86. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋87. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
88. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง89. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง90. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
91. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม92. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต93. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
94. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ95. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)96. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
97. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย98. เทศบาลตำบลหนองบอน99. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
100. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน101. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์102. เทศบาลตำบลเกาะช้าง
103. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้104. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก105. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n