ในรอบเดือน มกราคม 2562


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,000ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 หจก.เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ จำกัด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุสำนักงาน4,000ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
3จัดจ้างเช่าห้องประชุม4,000ตกลงราคา1.  โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
  - เสนอราคา 4,000 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน ตามกำหนด
4จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน (วันเด็ก)20,000ตกลงราคา1.  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 20,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
5จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดำเนินงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ศดธ.)41,129ตกลงราคา1.  นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
 นางสาวนิสาชล เข็มทอง
  - เสนอราคา 41,129 บาท
คุณสมบัติ ครบถ้วน ตามกำหนด
6จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า4,230ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 4,230 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
7จัดซื้อวัสดุสำนักงาน50,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 บริษัท ซี เอ็น ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 50,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด7,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 7,000 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
9จัดจ้างเช่าเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง4,000ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น)26,850ตกลงราคา1.  ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
 ร้านไอทีโปร โดยนางสาวกนกวรรณ สนธยานาวิน
  - เสนอราคา 26,850 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1,485ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 1,485 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม420ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด3,000ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3จ้างทำป้ายตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,500ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 4,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน3,777ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,777 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน690ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 690 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ16,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่1,400ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน400ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
16ค่าจัดซื้อวัสดุคอม3,990ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,990 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
17ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
18ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
19ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ24,000ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 24,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
20ค่าจัดซื้อวัสดุคอม6,420ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 6,420 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
21ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่700ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 700 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
22ค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่2,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 2,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
23ค่าเช่าศูนย์บริการร่วม5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 ชุด800ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านดอกมะลิ โดยนางกชพร สมุทรคีรี
  - เสนอราคา 800 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
2ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องสแกนเอกสารของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ5,029ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย
  - เสนอราคา 5,029 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
3ขออนุมัติซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ4,970ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 4,970 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4ขออนุมัติซื้ัอวัสดุสำนักงานของศูนย์ประสานแรงงานประมง จำนวน 10 รายการ20,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 20,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามทีต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
5ขออนุมัติจ้างเหมาวิทยากรสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การทำขนมวาฟเฟิลไส้กรอก จำนวน 1 รายการ2,300ตกลงราคา1.  นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
 นางสาวสุรวดี มีกลิ่น
  - เสนอราคา 2,300 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
6ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนหางานคลองใหญ่ จำนวน 1 ชุุด250ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 250 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม
7ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ5,000ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 5,000 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ราคาเหมาะสมและยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กค 4396 ตราด)3,032.92ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 3,032.92 บาท
2ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ941,900.-ประกวดราคา1.  บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี
  - เสนอราคา 941,900.- บาท
 บจ.ชุนหลี ปราจีนบุรี
  - เสนอราคา 941,900.- บาท
3จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค 8073 ตราด2,885.92ตกลงราคา1.  บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
 บจ.โตโยต้าตราด
  - เสนอราคา 2,885.92 บาท
4ขอซื้อน้ำดื่ม1,500.-ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
5ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  บริษัท เติมเต็ปิโตรเลียม จำกัด
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 บริษัท เติมเต็ปิโตรเลียม จำกัด
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
6จ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ทำงาน3,900.-กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,900.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,900.- บาท
7ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น15,970.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 15,970.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 15,970.- บาท
8เข่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด2,400.-ตกลงราคา1.  บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
 บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - เสนอราคา 2,400.- บาท
9ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
10ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
11ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น1,500.-ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
 ร้านเย็นฉ่ำปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500.- บาท
12จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด52,275.-ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  - เสนอราคา 52,275.- บาท
13ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด200.-ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200.- บาท
14ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น3,000.-ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ
  - เสนอราคา 3,000.- บาท
15ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น2,000.-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
16จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์124,120.-ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 124,120.- บาท
17ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์หจก.พีพรหมพิริยะ5,580.00ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 5,580.00 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ
  - เสนอราคา 5,580.00 บาท
18ขอซื้อน้ำดื่ม1,500.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,500.00 บาท
19การจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด39,000กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000 บาท
20ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 คัน58,100.-ตกลงราคา1.  หจก.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 58,100.- บาท
 หจก.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 58,100.- บาท
21รายงานการขอซื้อจ้างทำสติกเกอร์11,680.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 11,680.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 11,680.00 บาท
22การตรวจรับจ้างเหมาทำการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด39,000.-กรณีพิเศษ1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอส ตราด จำกัด
  - เสนอราคา 39,000.- บาท
23รายงานขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อรางน้ำบริเวณข้างอาคารพัสดุของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด1,810.00ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,810.00 บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 1,810.00 บาท
24รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ และเปลี่ยนก๊อกกดน้ำเย็น ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด3,930.-ตกลงราคา1.  นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,930.- บาท
 นายศักดา บุญลอย
  - เสนอราคา 3,930.- บาท
25รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย สำนักงานสรรพากรพื้นที่่ตราด200ตกลงราคา1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200 บาท
 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
  - เสนอราคา 200 บาท
26รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25622,000.-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
27รายงานขออนุมัติจัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด7,000.00ตกลงราคา1.  ร้านม่านสวยตราด
  - เสนอราคา 7,000.00 บาท
 ร้านม่านสวยตราด
  - เสนอราคา 7,000.00 บาท
28รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25623,000.00ตกลงราคา1.  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
29รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25622,000.-ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 2,000.- บาท
30รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 25623,000.00ตกลงราคา1.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 3,000.00 บาท
31รายงานขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายที่จอดรถ พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงจอดรถยนต์ของสำนักงาน400.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 400.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 400.00 บาท
32การตรวจการจ้างเหมาบริการด52,275.00ประกวดราคา1.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตราดโฮม จำกัด
  - เสนอราคา 52,275.00 บาท
33รายงานขออนุมัติจ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าเจตนารมณ์ผู้บริหารกรมสรรพากร2,000.00ตกลงราคา1.  ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 ร้านชอบศิลป์
  - เสนอราคา 2,000.00ร บาท
34รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิและน้ำม้นหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 25621,360.001.  บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,360.00 บาท
 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,360.00 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1โครงการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด3,640,000E - Auction1.  หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
 หจก.พรชัยบูรพา
  - เสนอราคา 3,640,000 บาท
2น้ำดื่ม 1 รายการ1,760ตกลงราคา1.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
 ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 1,760 บาท
3ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
4ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
5วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ240ตกลงราคา1.  บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
 บริษัท หน้าเมืองโลหะกิจ จำกัด
  - เสนอราคา 240 บาท
6ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 25 รายการ8,425.29ตกลงราคา1.  บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
 บริษัท อีซูซุตราดเซลส์ จำกัด
  - เสนอราคา 8,425.29 บาท
7ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 13 รายการ35,652.40ตกลงราคา1.  ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
 ร้านป๊อปแมคโคร
  - เสนอราคา 35,652.40 บาท
8ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ5,350ตกลงราคา1.  ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
 ร้าน ดี.ออดิโอ
  - เสนอราคา 5,350 บาท
9พานพุ่มดอกไม้สด 1 รายการ1,000ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
10วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ7,822ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 7,822 บาท
11วัสดุสำนักงาน 12 รายการ13,034ตกลงราคา1.  บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
 บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
  - เสนอราคา 13,034 บาท
12ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ20,000ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 20,000 บาท
13ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 18 รายการ70,252.99ตกลงราคา1.  หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
 หจก.บี.บี.แมชชีนเนอรี่
  - เสนอราคา 70,252.99 บาท
14วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ17,550ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,550 บาท
15ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ22,700ตกลงราคา1.  ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
 ร้านอีสเทิร์นเซอร์วิส
  - เสนอราคา 22,700 บาท
16ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 4 รายการ6,944.30ตกลงราคา1.  บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
 บริษัท มิตซูตราด จำกัด
  - เสนอราคา 6,944.30 บาท
17ซ่อมวัสดุเครื่องจักรกล 1 รายการ200ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 200 บาท
18จ้างเหมาเช่าเวลาสถานีวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 25622,183ตกลงราคา1.  นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท
 นายวรภพ เรืองศิริ
  - เสนอราคา 2,183 บาท

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมกราคม 2562-ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 440 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดจ้างซ่อมแซมซ่อมรถยนต์ดับเพลิง 80-4844 ตราด-ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,070 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,070 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เครื่อง-ตกลงราคา1.  ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)
  - เสนอราคา 85,240 บาท
 ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)
  - เสนอราคา 85,240 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดจ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยชุมชนรักษ์คลองบางพระ-ตกลงราคา1.  นายสมชาย สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 18,550 บาท
 นายสมชาย สงวนหงษ์
  - เสนอราคา 18,550 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ-ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,338 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,338 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จัดจ้างซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย จำนวน 12 รายการ-ตกลงราคา1.  นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 17,746 บาท
 นายบุญยิ่ง ยางสูง
  - เสนอราคา 17,746 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม-ตกลงราคา1.  นางสาวโชติมา หอมฉุน
  - เสนอราคา 740 บาท
 นางสาวโชติมา หอมฉุน
  - เสนอราคา 740 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง-ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,230 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 2,230 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ-ตกลงราคา1.  หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 15,500 บาท
 หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 15,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข 5827 ตราด12,400ตกลงราคา1.  หจก.เคเอสเอส ออโต้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 12,400 บาท
 หจก.เคเอสเอส ออโต้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 12,400 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ4,905ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,905 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,905 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อใบพัดลม รุ่น W18-GU ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ320ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 320 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 320 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ99,220ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,220 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,220 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดซื้อถ่ายไฟฉาย จำนวน 2 รายการ474ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 474 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 474 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 30 ถัง 34,440ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 34,440 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 34,440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉว 384 ตราด จำนวน 9 รายการ2,730ตกลงราคา1.  เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 2,730 บาท
 เดอะไซเคิล
  - เสนอราคา 2,730 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ4,875ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,875 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,875 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ1,800ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ4,620ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,620 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,620 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ3,060ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,060 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 3,060 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
21จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ59,300ตกลงราคา1.  ร้านวีรภัทร ซัพพลาย
  - เสนอราคา 59,300 บาท
 ร้านวีรภัทร ซัพพลาย
  - เสนอราคา 59,300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
22จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ7801.  ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 780 บาท
 ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 780 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
23จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ1,360ตกลงราคา1.  ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
 ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
24จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ1,360ตกลงราคา1.  ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
 ร้านพานิชการ
  - เสนอราคา 1,360 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
25จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ9,240ตกลงราคา1.  ร้านรัชนี รับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 9,240 บาท
 ร้านรัชนี รับเหมาก่อสร้างและรับจัดสวนทุกประเภท
  - เสนอราคา 9,240 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
26จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4124 ตราด จำนวน 8 รายบการ9,854.701.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,854.70 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 9,854.70 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
27จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ8,430ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,430 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 8,430 บาท
การบริการดีและรายุติธรรม
28จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ19,900ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 19,900 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 19,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
29จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ1,900ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,900 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
30จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ3,050ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,050 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,050 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
31จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2562 สป.งานป้องกัน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 25,010.20 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 25,010.20 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
32จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานบริหารทั่วไป-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 810.90 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 810.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
33จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 96,633.62 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 96,633.62 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
34จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 81.36 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 81.36 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
35จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 77.97 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 77.97 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
36จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 494.22 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 494.22 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
37จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,254.22 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,254.22 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
38จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 2,165.47 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 2,165.47 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
39จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 217.12 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 217.12 บาท
การบริการดีและรคายุติธรรม
40จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,355.90 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 3,355.90 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
41จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 กองช่าง งานไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 5,720.06 บาท
 บ.เติมเต็มปิโตรเลี่ยม จำกัด
  - เสนอราคา 5,720.06 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
42จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบแทงค์ ทม.ตร.605-56-0058-ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 441 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 441 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
43จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,440 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,440 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
44จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14,698ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,698 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 14,698 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
45จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,716ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,716 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,716 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
46จัดจ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 รายการ16,000ตกลงราคา1.  ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 16,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
47จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแยกขยะก่อนทิ้ง ขนาด 2x1 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง300ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 300 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 300 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
48จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,500ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
49จัดจ้างทำป้ายชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,500ตกลงราคา1.  ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
 ชาญชัย โฟโต้ดิจิตอล ตราด
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
50จัดจ้างทำลูกโป่ง งานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,500ตกลงราคา1.  นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นายขวัญชัย อิ่มอุไร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
51จ้างเหมาเวทีกลาง เครื่องเสียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง435,600ตกลงราคา1.  ร้าน สุระซาวด์
  - เสนอราคา 435,600 บาท
 ร้าน สุระซาวด์
  - เสนอราคา 435,600 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
52จัดจ้างเหมาพิธีสงฆ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16,355ตกลงราคา1.  นายสุรพงศ์ จินตกานนท์
  - เสนอราคา 16,355 บาท
 นายสุรพงศ์ จินตกานนท์
  - เสนอราคา 16,355 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
53จัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,000ตกลงราคา1.  นางภัททิรา โพธิรัตน์
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางภัททิรา โพธิรัตน์
  - เสนอราคา 6,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
54จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการจัดงาน ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30,500ตกลงราคา1.  ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 30,500 บาท
 ร้านไพบูลย์ศิลป์
  - เสนอราคา 30,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
55จัดจ้างติดตั้งดอกไม้ไฟ-พลุ พร้อมจุดในวันที่ 31 ธ.ค.61 สำหรับงานโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง50,000ตกลงราคา1.  นายอัครพนธ์ ศักดิ์ธงชัย
  - เสนอราคา 50,000 บาท
 นายอัครพนธ์ ศักดิ์ธงชัย
  - เสนอราคา 50,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)15,330ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 15,330 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 15,330 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
2จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)11,407ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,407 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 11,407 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
3จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,928ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,928 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 3,928 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
4จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)9,260ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 9,260 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 9,260 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)15,900ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 15,900 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 15,900 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)5,942ตกลงราคา1.  บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,942 บาท
 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
  - เสนอราคา 5,942 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)10,100ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,100 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 10,100 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
8จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน800ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไรและปุ๋ยอินทรีย์) สำหรับปลูกที่ถนนสายตกจีน หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบัวทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังตะเคียน16,950ตกลงราคา1.  ร้านเจริญกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 16,950 บาท
 ร้านเจริญกิจการเกษตร
  - เสนอราคา 16,950 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
10ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖ – ๕๑ – ๐๐๐๘)2,525ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,525 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราเอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,525 บาท
การบริการดีและราคายุตฺิธรรม
11จ้างเหมา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค ๑๒๒ ตราด (เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๑๙ – ๕๕ – ๐๐๐๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน39,943.10ตกลงราคา1.  ร้านป็อปแมคโคร
  - เสนอราคา 39,943.10 บาท
 ร้านป็อปแมคโคร
  - เสนอราคา 39,943.10 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดทำป้ายโครงการฯ และป้ายรณรงค์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน5,000ตกลงราคา1.  ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
 ร้านเดอะพิมพ์
  - เสนอราคา 5,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
13จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,500ตกลงราคา1.  นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นางสาวอนุวรรณ์ ทองอยู่
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14ก่อสร้างทำนบดิน จำนวน ๔ จุด บริเวณคลองซก หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด30,800ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 30,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 30,800 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
15จัดซื้อกระสอบ เพื่อบรรจุทรายในการกั้นเป็นทำนบ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและอุปโภค – บริโภค15,000ตกลงราคา1.  นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 15,000 บาท
 นางการย์สิริ ตันติปิยะพงศ์
  - เสนอราคา 15,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
16จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง เพื่อปิดกั้นเป็นทำนบ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค49,942ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 49,942 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 49,942 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถลากจูง ) เพื่อให้รถลากจูงมีสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และเป็นไปตามระยะเวลาการบำรุง7,720ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,720 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 7,720 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
18เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน1,000ตกลงราคา1.  นางสาวจันทร์แก้ว บุญญา
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางสาวจันทร์แก้ว บุญญา
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
19จัดซื้อถังขยะอินทรีย์พร้อมฝาและถังขยะแยกประเภท ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน8,000ตกลงราคา1.  นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 นางอำพร ปัญญาวัฒนากร
  - เสนอราคา 8,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
20ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน3,750ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,750 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 3,750 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
21เช่าเครื่องสูบน้ำและรายการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผันน้ำจากคลองพีดลงสู่สระสาธารณะทุ่งนนท์ หมู่ที่ ๕ บ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด161,550ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 161,550 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลแตงโยธา
  - เสนอราคา 161,550 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
22ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด731,000ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง
  - เสนอราคา 729,000 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง
  - เสนอราคา 687,000 บาท
3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมดีไซน์
  - เสนอราคา 636,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมดีไซน์
  - เสนอราคา 636,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๕๐๒๐ สายซอยตกลุ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด8,530,380.28ประกวดราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
  - เสนอราคา 8,368,000 บาท
2.