เลือกปีที่ต้องการ


เข้าสู่ระบบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n