เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

การท่องเที่ยว

  จังหวัดตราด มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ ๕๒ เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ในรอบปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา จังหวัดตราดมีรายได้ จากการท่องเที่ยว ๑๕,๗๘๕.๘๔ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากในปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๓๔๐.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘

  จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๕,๗๘๕.๘๔ ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ๑,๙๗๘,๔๙๘ คน จำนวนโรงแรมและสถานที่พักในจังหวัดตราด ทั้งหมด ๑๖๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ทั้งหมด ๔๗ แหล่งท่องเที่ยว