เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

สังคม คุณภาพชีวิต

1. สาธารณสุข

  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

อัตราส่วนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำแนกตามสาขาที่สำคัญ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค พบว่า อัตราส่วนการดูแลประชากรของบุคลากร สาขาแพทย์, ทันตแพทย์สูงกว่าสถานการณ์ของประเทศ

ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ณ 30 พฤศจิกายน 2559

2. สถานการณ์แรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน จังหวัดตราดมีประชากรผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๒๘,๙๐๙ คนเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม จำนวน ๑๗๒,๐๔๓ คน ผู้มีงานทำจำนวน ๑๗๑,๔๑๒ คน (ร้อยละ 99.63) ผู้ว่างงานจำนวน 631 คน (ร้อยละ 0.37) และไม่พบผู้รอฤดูกาลในไตรมาสนี

7.สังกัด อบจ. (โรงเรียนกีฬา ม.๑ - ม.๖) จำนวน ๑ โรงเรียน

8.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปวช.- ปวส.) จำนวน ๓ วิทยาลัย

9.สังกัดสำนักพระพุทธศาสนา (ม.๑ - ม.๖) จำนวน ๑ โรงเรียน

10.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วิทยาลัยชุมชน) (อนุปริญญา) จำนวน ๑ วิทยาลัย

(ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา ๒๕๕๕)

2. ศาสนา

  จังหวัดตราดมีสถานประกอบการ จำนวน ๑,๒๒๙ แห่ง มีผู้ประกันตนซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน ๑๒,๗๘๘ ราย ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและได้แจ้งความประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อจำนวน ๑,๙๘๔ ราย มีการใช้บริการของผู้ประกันตนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจำนวน ๓,๗๐๐ ราย ทุพพลภาพจำนวน ๑๗ ราย ตายจำนวน ๔๕ ราย คลอดบุตรจำนวน ๙๑๔ ราย ชราภาพจำนวน ๒๔๙ ราย สงเคราะห์บุตรจำนวน ๒,๑๖๗ ราย และกรณีว่างงานจำนวน ๑๗๖ ราย

3. สถานการณ์ด้านแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน จังหวัดตราด มีประชากรผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐๑,๙๑๗ คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน ๑๕๓,๓๗๔ คน ผู้มีงานทำ จำนวน ๑๕๒,๙๘๖ คน ผู้ว่างงาน จำนวน ๓๒๖ คน และมีผู้รอฤดูกาล จำนวน ๖๒ คน

การมีงานทำ ผู้มีงานทำในจังหวัดตราด จำนวน ๗๔,๗๘๙ คน หรือร้อยละ ๔๘.๘๙ ทำงานในภาคเกษตร ผู้มีงานทำจำนวน ๗๘,๑๙๗ คน หรือร้อยละ ๕๑.๑๑ ทำงานนอกภาคการเกษตร โดยทำงานในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มากที่สุด จำนวน ๗๔,๗๘๙ คน หรือร้อยละ ๔๘.๘๙ รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก จำนวน ๒๖,๖๖๒ คน หรือร้อยละ ๑๗.๔๒ และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๑,๔๗๑ คน หรือร้อยละ ๑๗.๑๑