เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเเหลมงอบ

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประกวดราคา

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประกวดราคา

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประกวดราคาซื้อ (e-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศสอบราคา

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศสอบราคา

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอแหลมงอบ

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อำเภอแหลมงอบ

 เรื่อง  เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม อำเภอแหลมงอบ

 เรื่อง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ อำเภอแหลมงอบ

 เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อำเภอแหลมงอบ