เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอคลองใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคาร ซัก อบ รีด ภายในบริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ ๖ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่งพร้อมทางเดินเท้า บริเวณหน้าร้านยินดี - บ้านลุงจั๊ว หมู่ ๓ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ หมู่ ๗ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอส.อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อำเภอคลองใหญ่)

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดโครงการซ่อมสร้างผิวทาง สายหนองม่วง-คลองมะโร อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างแลนด์มาร์ค ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง สำเนาสัญญาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองม่วง-คลองมะโร อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธนากิจอนุสรณ์ อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีต อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิว อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนธนากิจอนุสรณ์ อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอคลองใหญ่

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอคลองใหญ่ ด้วย e-bidding