เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดตราด

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ ศาลสกลางจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศสอบราคา


 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟราวรอบศาลากลางจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมซอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กก ๒๕๔๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับดอกไม้ในงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรณษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรณษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ PMQA โดยเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มอุปกรณ์ในห้องน้ำ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๓๓๐๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดตราด oss โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปฎิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร (รูปเล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์(บัส)โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๕๐ ที่นั่ง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด และห้องสื่อสาร

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าฯ

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะและการสร้างงานเป็นทีม

 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ดำเนินการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ สำนักงานจังหวัด

 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง กำเนินการทำป้าย การจัดงานโครงการตลาดประชารัฐ สำนักงานจังหวัดตราด