เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองโสน

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด

 เรื่อง ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ


 เรื่อง  ยกเลิกโครงการปรับปรุงสวนพฤษศาสตร์

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนกยูง - นาตารื่น อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองครีพ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนกยูง-นาตารื่น อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ร่างประกาศโครงการปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านคลองยอ อำเภอบ่อไร่ (ตัวจริง)

 เรื่อง ประกาศก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก อำเถอบ่อไร่ (ตัวจริง)


 เรื่อง ร่างประกาศบ้านคลองยอ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ร่างประกาศถนนออสฟัสท์ติก ถ.เทศบาล 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ร่างประกาศบ้านคลองยอ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนลาดยางสายมะอึกแรด อำเภอบ่อไร่่

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายมะอึดแรด อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคลองสะตอ-บ้านเนินตากแดด อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟประติมากรรม อำเภอบ่อไร่

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนนสายปัญญา อำเภอบ่อไร่