เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเมือง

เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพราะเจาจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประดับดอกไม้และจัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า) เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน ๖๙ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าสร้างสมดุล แห่งสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งประดับดอกไม้และจัดสถานที่ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปริมาณงาน ๖๙ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ลูกดรัม) เครื่องปินเตอร์ สำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่ บุคลากรของ มท. โดยวิธีเฉพราะเจาจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานจังหวัดตราด และห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด โดยวิธีเฉพราะเจาจง

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการก่อหนี งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ (สำนักงานคลังจังหวัดตราด)

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (สำนักงานจังหวัดตราด)

เรื่อง รายงานติดตามสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานคลังจังหวัดตราด)

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำประจำศาลากลางจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ต.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒) (สำนักงานจังหวัดตราด)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ในสำนักงาน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)

เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยควาวมสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๗๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดฉีก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฉากหลังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๒.๒๐ X ๓.๕๐ เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประสานงานและปฏิบัติงานในโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ ขนาด A๕ X ๓ (พับ ๓ ตอน) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องรอง (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถุงผ้าใส่เอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม และประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างจังหวัดคุณธรรมด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องสุขา ณ ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสื่อสารจังหวัด และปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดและป้ายข้อความงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสื่อสารจังหวัด และปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสื่อสารจังหวัด และปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับพิมพ์งาน เพื่อรองรับงานในส่วนของกลุ่มงาน/งานต่างๆ ในสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสื่อสารจังหวัด และปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก ๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านสลักเพรชเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ

 เรื่อง ปิดประกาศกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือองค์ความรู้

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์องค์ความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมวางท่อน้ำดิบเพิ่มเติมเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัศดุ

 เรื่อง ขอประกาศขายทอดตลาดพัศดุชำรุด การประปาส่วนภูมิภาค

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กระโจมไฟเกาะปู ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าและหลังคาคลุมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หาดทรายดำและป่าชายเลน

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง จัดทำสรุปผลการประกวดราคา สอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบท

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาด่วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านท่าประดู่ อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับตะพง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทเหล็กซอยพ่วงมิตร อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. อำเภอเมือง