เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเมือง

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก ๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านสลักเพรชเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ

 เรื่อง ปิดประกาศกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือองค์ความรู้

 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์องค์ความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมวางท่อน้ำดิบเพิ่มเติมเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัศดุ

 เรื่อง ขอประกาศขายทอดตลาดพัศดุชำรุด การประปาส่วนภูมิภาค

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กระโจมไฟเกาะปู ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าและหลังคาคลุมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หาดทรายดำและป่าชายเลน

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง จัดทำสรุปผลการประกวดราคา สอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบท

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาด่วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านท่าประดู่ อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับตะพง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทเหล็กซอยพ่วงมิตร อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. อำเภอเมือง