เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเมือง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมวางท่อน้ำดิบเพิ่มเติมเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าสนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัศดุ

 เรื่อง ขอประกาศขายทอดตลาดพัศดุชำรุด การประปาส่วนภูมิภาค

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

 เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กระโจมไฟเกาะปู ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าและหลังคาคลุมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หาดทรายดำและป่าชายเลน

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง จัดทำสรุปผลการประกวดราคา สอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบท

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายดำ

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาด่วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านท่าประดู่ อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับตะพง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทเหล็กซอยพ่วงมิตร อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. อำเภอเมือง