ข่าวประกาศจัดชื้อจัดจ้างอำเภอเมือง

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาด่วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดนเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

 เรื่อง เผยแพร่ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าฯ

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านท่าประดู่ อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับตะพง อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริทเหล็กซอยพ่วงมิตร อำเภอเมือง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. อำเภอเมือง

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อำเภอเมืองตราด

 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ดำเนินการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ สำนักงานจังหวัด

 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง กำเนินการทำป้าย การจัดงานโครงการตลาดประชารัฐ สำนักงานจังหวัดตราด