เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

การเมือง

    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๑๗,๙๕๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๘ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑๕๙,๒๒๗ คน) ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต คือ นายธีระ สลักเพชร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑) ได้คะแนน ๖๘,๐๓๔ คะแนน และผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนสูงสุด ๖๗,๗๖๓ คะแนน

    สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ คือ นายสุพจน์ เลียดประถม ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน ๔๕,๒๒๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๒ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๔๘,๖๗๙ คน