เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

เรื่อง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด) เชิญร่วมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"

เรื่อง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด

เรื่อง (สำนักงานปลัดกระทรวง) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

เรื่อง (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุต-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่

เรื่อง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เรื่อง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ขอเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ

เรื่อง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร) ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"

เรื่อง (สำนักงานคลังจังหวัดตราด) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง (สคบ.) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง (Gistda) ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week ๒๐๑๙ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๒

เรื่อง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) ผลการติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรื่อง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรื่อง (สำนักงานจังหวัด) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่อง (สำนักงานประมง) แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)และการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่

เรื่อง (สำนักงานเทศบาลบ่อพลอย) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฌฑ์ชำรุดจำนวน ๑๐๖ รายการ

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด

เรื่อง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง (กระทรวงมหาดไทย) การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์

เรื่อง (สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด

เรื่อง (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒

เรื่อง (เรือนจำจังหวัดตราด)กำหนดหลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด

เรื่อง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

เรื่อง (สถาบันพระปกเกล้า)จัดหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙

เรื่อง (สถาบันพระปกเกล้า)เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๔

เรื่อง (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)ขอขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายการปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒

เรื่อง (กรมป่าไม้)ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"

เรื่อง (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด)ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ๔ รายการ

เรื่อง (การยางแห่งประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

เรื่อง (สำนักงาน ปภ.จังหวัดตราด)ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด

เรื่อง (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด)มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

เรื่อง (โรงพยาบาลตราด)ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

เรื่อง ประกาศการรับสมัครงานฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

เรื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 เรื่อง ผลการออกรา่งวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ปี 2562


 เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๓ อัตรา


 เรื่อง Infoghaphic ประชาสัมพันธ์ ความรู้และการสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชน


 เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้


 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาปีงบประมาณ ๒๕๖๒


 เรื่อง ประกาศการรับสมัครงานฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน ๑ อัตรา


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๑๑


 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม


 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมพิธีและสมทบทุนมอบแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยที่ต้องให้ความอุปถัมภ์


 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑


 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม


 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)


 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม


 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (๘๒ รายการ)


 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (๒๙ รายการ)


 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา


 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา


 งานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Gorvernment Summit


 ประชาสัมพันธ์ระบบสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์


 จัดทำโครงการ "ฟังธรรมนำสุข หลักธรรมพัฒนาจิตใจ"


 ลงตรวจเยี่ยมส่วนราชการ


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกบุคคลกร ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด