เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 เรื่อง ผลการออกรา่งวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ปี 2562


 เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๓ อัตรา


 เรื่อง Infoghaphic ประชาสัมพันธ์ ความรู้และการสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชน


 เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้


 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาปีงบประมาณ ๒๕๖๒


 เรื่อง ประกาศการรับสมัครงานฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน ๑ อัตรา


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๑๑


 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม


 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมพิธีและสมทบทุนมอบแด่พระภิกษุสงฆ์/สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยที่ต้องให้ความอุปถัมภ์


 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑


 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม


 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)


 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม


 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (๘๒ รายการ)


 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (๒๙ รายการ)


 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา


 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา


 งานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Gorvernment Summit


 ประชาสัมพันธ์ระบบสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์


 จัดทำโครงการ "ฟังธรรมนำสุข หลักธรรมพัฒนาจิตใจ"


 ลงตรวจเยี่ยมส่วนราชการ


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกบุคคลกร ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด