เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

การค้าชายแดน

  จังหวัดตราด มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว ๑๖๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง ๓ จังหวัด ได้แก่

    อำเภอบ่อไร่ ติดกับ บ้านคลองรถถัง(โฮว์รถเกาะ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง

    อำเภอเมืองตราด ติดกับ บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต

    อำเภอคลองใหญ่ ติดกับ บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง

  จึงทำให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น

  การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า ๓ ช่องทาง ดังนี้

  ๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พื้นที่ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยมอำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และการขนส่งสินค้าลงเรือ เพื่อขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน ๕ แห่ง คือ ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร

  ๒) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พื้นที่อำเภอบ่อไร่ (เนิน ๔๐๐) วันเวลาเปิด - ปิด ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

  ๓) ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พื้นที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด วันเวลาเปิด - ปิดคือ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ตำบลทมอดา อำเภอเวียงเวลจังหวัดโพธิสัต โดยลงทะเบียนเข้า - ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)

  มูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์สำเร็จรูป, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, มะพร้าวผล และปลาทะเลสดทั้งตัวแช่เย็น สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เครื่องดื่ม, น้ำตาลทราย, นมและอาหารเสริม, รถจักรยานยนต์, ของใช้ต่างๆ ทำด้วยพลาสติกและชุดสายไฟฟ้า มูลค่าการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กมีมูลค่าการค้ามากกว่าจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง/ท่าเส้น ลักษณะการค้าที่จุดนี้ ร้อยละ ๖๑.๔๕ เป็นการนำสินค้าลงเรือเพื่อขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนอีกร้อยละ ๓๘.๕๕ เป็นการนำเข้า ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนโดยตรง