เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข้อมูลการผลิตที่สำคัญของจังหวัดตราด

  สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

  การเกษตร

    ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดตราด มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด ๑๐๑,๙๖๕ ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ๑๙,๕๒๔ ครัวเรือน คิดเป็รร้อยละ ๑๙.๑๕

    การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดตราด มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรที่นา ทั้งหมด ๑๖,๒๗๐ ไร่ พืชไร่ ๒๐,๕๐๔ ไร่ สวนผลไม้ ๑๓๒,๐๘๖ ไร่ พืชผัก ๓,๙๓๔ ไร่ ไม่ยืนต้น ๔๐๐,๘๔๗ ไร่ เลี้ยงสัตว์ ๘๑๕๖ ไร่ ประมงเพาะเลี้ยง ๙,๑๑๘.๔๑ รวมทั้งหมด ๕๙๐,๙๑๕ ไร่

    ในปี ๒๕๖๐ พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตราด มีจำนวน ๖๑๓,๓๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๑ ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น ๑๙,๗๑๔ ครัวเรือน มีกลุ่มและสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน ๑๑๓ กลุ่ม สมาชิก ๖,๑๘๑ คน กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๒๙ กลุ่ม สมาชิก ๕๘๔ คน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๗๖ กลุ่ม สมาชิก ๑,๙๑๖ คน วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๘๒ แห่ง สมาชิก ๒,๔๖๐ คน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน ๒๖๑ คน Young Smart Farmer จำนวน ๗๗ ราย

  ปศุสัตว์

    มูลค่าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ด้านปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไก่เนื้อ ปริมาณการผลิต ๓๓๔,๑๑๙ มูลค่าผลผลิต ๒๕,๓๙๓,๐๔๔ บาท ไก่พื้นเมือง ปริมาณการผลิต ๙๖,๕๘๓ มูลค่าผลผลิต ๑๕,๕๙๘,๑๕๔ บาท ไก่ไข่ ปริมาณการผลิต ๖๗,๒๔๙ มูลค่าผลผลิต ๕๗,๔๙๗๘๙๕ บาท สุกร ปริมาณการผลิต ๖๑,๖๑๙๖ มูลค่าผลผลิต ๓๗๗,๘๘๕,๓๐๐ บาท เป็ดไข่ ปริมาณการผลิต ๗,๘๐๘ มูลค่าผลผลิต ๘,๗๘๔,๐๐๐ บาท

  ประมง

    ๑) การประมงทะเล ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตราด มีครัวเรือนประมงทะเล ๔,๑๖๕ ครัวเรือน มีเรือประมง จำนวน ๒,๑๗๒ ลำ แบ่งเป็นประมงเรือพานิชย์ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส ๖๕๙ ลำ และเรือประมงพื้นบ้าน ๑,๕๑๓ ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ส่วนใหญ่ เป็น ปลากะตัก หมึก กุ้งทะเล และปูม้า เป็นต้น และมีธุรกิจต่อเนื่องจากการประมง ได้แก่ โรงน้ำแข็ง ๑๒ โรง โรงงานห้องเย็น ๓ แห่ง โรงงานน้ำปลา ๔ แห่ง โรงงานปลาป่น ๒ แห่ง โรงงานปูกระป๋อง ๒ แห่ง อู่ต่อเรือ ๖ แห่ง คานเรือ ๗ แห่ง ท่าเทียบเรือทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ๒๗ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน เช่น ทำกะปิกุ้งแห้งและปลาเค็ม นอกจากนี้ได้มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ๒ แห่ง และขนาดเล็ก จำนวน ๓๙ แห่ง กระจายทั่วไปในเขตทะเลชายฝั่ง

    ๒) การประมงน้ำจืด จังหวัดตราด มีครัวเรือนประมงน้ำจืด ๒๔๗ ครัวเรือน ผลผลิตจากการประมงน้ำจืดค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการประมงทะเล ซึ่งผลผลิตได้จากแม่น้ำตราด แม่น้ำเวฬุและลำคลอง อ่างเก็บน้ำต่างๆ ในปี ๒๕๕๘ มีผลผลิตจากการจับสัตว์น้ำ จำนวน ๒๓๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ ๗.๙๕ ล้านบาท

    ๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด มีพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพราะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีชายฝั่งทะเลยาวถึง ๑๖๕ กิโลเมตร และมีคุณภาพน้ำทะเลดี ทำให้สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หลายประเภท ทั้ง กุ้ง, ปลา, หอย, และปู แต่ผลผลิตส่วนใหญ่มูลค่ากว่าร้อยละ ๙๐ ได้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล(กุ้งขาวแวนนาไม) มีปริมาณการจับ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๐๓๔.๐๖ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๓,๘๕๒.๓๒ ล้านบาท

    ๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดตราด สภาพพื้นที่โดยรวมไม่เหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคสัตว์น้ำจืด เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน นอกจากผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่เลี้ยงเพื่อการค้าซึ่งมีจำนวนน้อยราย สัตว์น้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด คือ จระเข้ ปี ๒๕๕๙ ปริมาณการเลี้ยง จำนวน ๗,๕๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๙.๗๖ ล้านบาท และปลาน้ำจืด มีปริมาณการจับ จำนวน ๕๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๒.๕ ล้านบาท