เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ตรวจสอบภายใน

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๔/๑๒๒๓๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งเวียนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ